Ny rapport: 56+ i arbetslivet – högre risk för långvarig sjukfrånvaro bland äldre

2019-11-28 02:00

AFA Försäkring släpper en ny statistikrapport som beskriver sjukfrånvaro och arbetsskador i gruppen 56–64 år. Den innehåller information om diagnoser och risk för långvarig sjukfrånvaro för personer som är 56+ och hur deras sjukskrivningsmönster skiljer sig från 26–55 åringarnas. Rapporten presenteras den 28 november.

– I rapporten 56+ i arbetslivet har vi tittat på 670 789 långa sjukfall under perioden 2007–2018 och 127 413 arbetsskador under perioden 2007–2018, säger Anna Weigelt, chef för analysavdelningen på AFA Försäkring.

Fler äldre har ont i leder medan yngre toppar med psykiska diagnoser

– Risken för långvarig sjukfrånvaro är högre för sysselsatta i åldern 56–64 år än för gruppen 26–55 år. Den vanligaste sjukskrivningsdiagnosen för 56–64-åringar är muskuloskeletala sjukdomar, som exempelvis smärta i leder och rygg. Det gäller båda könen och alla sektorer. I de yngre åldersgrupperna är psykiska diagnoser vanligare, säger Anna Weigelt.

Sjukfrånvarorisk i olika åldersgrupper i privat sektor samt kommuner och regioner

– I privat sektor har män i åldern 56–64 år en 2,2 gånger högre risk att vara sjukfrånvarande än män i åldern 26–55 år. För kvinnor är motsvarande siffra 1,5, säger Anna Weigelt.

– Inom kommuner och regioner har män som är 56–64 år en 1,9 gånger högre risk att vara sjukfrånvarande än män i åldern 26–55 år. Kvinnor som är 56–64 år har en 1,3 gånger högre risk än kvinnor som är 26–55 år.

Risk för arbetsolyckor i olika åldersgrupper för kvinnor och män

Rapporten beskriver även risken för arbetsolyckor för dem som är 56+ jämfört med yngre och studerar hur de skador som drabbar 56+ skiljer sig från dem som drabbar yngre arbetskraft. Risken för allvarliga arbetsolycksfall är högre för sysselsatta i åldern 56–64 år än för åldersgruppen 26–55 år.

– Den vanligaste orsaken bakom ett allvarligt olycksfall för åldersgruppen 56–64 år är en fallolycka. Nästan hälften, 45 procent, av olyckorna för kvinnor i åldern 56–64 år är en fallolycka i samma nivå. Motsvarande siffra för män är 24 procent, säger Anna Weigelt.

– Kvinnor i åldern 56–64 år har en 1,8 gånger högre risk att drabbas av ett allvarligt arbetsolycksfall än kvinnor i åldern 26–55 år. Motsvarande siffra för män är 1,4.  

Vill förebygga arbetsskador och ohälsa – därför sprids rapporterna

– Eftersom 9 av 10 arbetande svenskar omfattas av någon av AFA Försäkrings kollektivavtalade försäkringar, har vi en unik skadedatabas med 14 miljoner ärenden. Där kan vi se vilka yrkesgrupper, sektorer, arbetsuppgifter och aktiviteter som är förknippade med olika skador och sjukdomar. Genom att sprida rapporter som utgår från vår statistik hoppas vi kunna bidra i arbetet med att förebygga arbetsskador och ohälsa, säger Anna Weigelt.

Rapporten 56+ i arbetslivet presenteras på ett seminarium på AFA Försäkring den 28 november. Under seminariet presenteras även forskning inom området och regeringens Delegationen för senior arbetskraft berättar om sitt uppdrag för ett mer inkluderande och åldersoberoende synsätt i arbetslivet. Film och referat från seminariet publiceras i efterhand på afaforsakring.se. 

Mer information
56+ i arbetslivet går att ladda ner här.
Vill du börja prenumerera kostnadsfritt på AFA Försäkrings statistikrapporter, klicka här: https://www.afaforsakring.se/statistikrapporter

Kontakt: Anna Weigelt, chef för analysavdelningen, AFA Försäkring: 08-696 43 35, anna.weigelt@afaforsakring.se
Elin Henriksson, analytiker, AFA Försäkring: 08-696 42 57, elin.henriksson@afaforsakring.se
Gunilla Åhman, analytiker, AFA Försäkring: 08-696 41 44, gunilla.ahman@afaforsakring.se
Linda Harling, presskommunikatör, AFA Försäkring: 0730-96 35 12, linda.harling@afaforsakring.se

Pressbild: