Färre långa sjukfall 2017 – särskilt bland personer över 35 år

2019-06-11 07:00

Män drabbas oftare än kvinnor av ett allvarligt arbetsolycksfall, men kvinnor drabbas betydligt oftare än män av färdolycksfall. Risken för långvarig sjukfrånvaro minskade tydligt mellan 2016 och 2017 inom båda avtalsområdena – Kommuner och regioner respektive Svenskt näringsliv/LO – där de psykiska och muskuloskeletala diagnoserna dominerar. Det visar AFA Försäkrings årliga rapport som presenteras den 11 juni.

Rapporten Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro – 2019 bygger på statistik från AFA Försäkrings skadedatabas och beskriver allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro för AFA Försäkrings försäkrade fram till år 2017 och är Sveriges mest omfattande rapport inom området.

– Årets rapport visar en fortsatt stabil trend när det gäller allvarliga arbetsskador och dess utveckling. Och inom båda avtalsområdena ser man en förhållandevis stor minskning av antalet långa sjukfall för de flesta grupper, men framförallt för personer över 35 år, säger Anna Weigelt, chef för analysavdelningen på AFA Försäkring.

Allvarliga arbetsskador – trenden från tidigare år fortsätter
Det totala antalet allvarliga arbetsolycksfall är fortsatt i stort sett oförändrat år 2017. De senaste fyra åren har även risken varit oförändrad med 2,5 allvarliga olycksfall per 1 000 sysselsatta.

– Inom statlig sektor ser vi en viss minskning av allvarliga olycksfall per 1 000 sysselsatta medan vi i kommuner och regioner ser en viss ökning, säger Anna Weigelt.

Det finns stora skillnader i olycksrisken mellan yrkesgrupper. Den vanligaste orsaken till allvarligt arbetsolycksfall är en fallolycka och den näst vanligaste är en lastningsolycka.

Allvarliga arbetsolycksfall och färdolycksfall – uppdelat på yrke och kön
– Risken för allvarliga arbetsolycksfall är högst för mansdominerade yrkesgrupper inom industri och hantverk. För män var risken 3,1 allvarliga olyckor per 1 000 sysselsatta 2017, vilket innebär att risken är oförändrad jämfört med tidigare år, säger Anna Weigelt.

Högst risk för män finns i yrkesgrupper inom byggnadsträarbete, brandpersonal, livsmedelsarbete och betong-, bygg- och anläggningsarbete.

– För kvinnor var risken 1,9 allvarliga olyckor per 1 000 sysselsatta 2017, vilket är en svag ökning jämfört med tidigare år. För kvinnor är risken högst i yrkesgrupper med få sysselsatta kvinnor, byggnadsträarbete, träindustriarbete och betong-, bygg- och anläggningsarbete, säger Anna Weigelt.

Färdolycksfall är betydligt vanligare bland kvinnor och står för 69 procent av olyckorna. De vanligaste orsakerna är att ramla ute och olyckor med cykel, vilka utgör två av tre färdolycksfall.

Minskat antal sjukfall inom båda avtalsområdena
Antalet långa sjukfall har ökat de senaste åren, men härom året, 2016, bröts utvecklingen och de långa sjukfallen minskade för anställda inom både avtalsområde Kommuner och regioner och Svenskt Näringsliv/LO. Den trenden fortsätter.

– Risken för långvarig sjukfrånvaro minskade tydligt även mellan 2016 och 2017. Sjukfallen blev även kortare mellan dessa år. En viktig förklaring till att sjukfallen blivit kortare är att fler sjukfall avslutas vid dag 180, då Försäkringskassan prövar arbetsförmågan mot hela arbetsmarknaden, säger Andreas Ek.

Inom avtalsområde Kommuner och regioner minskade antalet sjukfall för båda könen. Även risken för långa sjukfall minskade mellan 2016 och 2017, från 29,7 till 26,0 fall per 1 000 sysselsatta.

Inom avtalsområde Svenskt Näringsliv/LO minskade antalet sjukfall för båda könen. Även risken för långvariga sjukfall minskade mellan 2016 och 2017, från 22,7 till 19,4 långa sjukfall per 1 000 sysselsatta.

Psykiska diagnoser vanligast i Kommuner och regioner
Den vanligaste diagnosen bakom en långvarig sjukfrånvaro inom kommuner och regioner är en psykisk diagnos och det gäller både kvinnor och män.

– Kvinnliga yrkesförare hade 2017 den högsta risken för ett långvarigt sjukfall med en psykisk diagnos, 25,9 sjukfall per 1 000 sysselsatta. Sjukfall med psykiska diagnoser blir oftare långa jämfört med övriga diagnoser, säger Andreas Ek.

Muskuloskeletala och psykiska diagnoser störst inom Svenskt Näringsliv/LO
De två vanligaste diagnoserna i den privata sektorn är muskuloskeletala och psykiska, som tillsammans står för nära två tredjedelar av de långa sjukfallen.

– Sedan 2015 är psykiska diagnoser den vanligaste orsaken till långvarig sjukfrånvaro bland kvinnor. För män är fortfarande muskuloskeletala diagnoser som exempelvis ryggsjukdomar och reumatism – sjukdomar i muskler och skelett – klart vanligast. Muskuloskeletala diagnoser är den vanligaste diagnosen för avtalsområdet i sin helhet, säger Andreas Ek.

Kontakt:
Anna Weigelt, chef för Analysavdelningen, AFA Försäkring: 08-696 43 35, anna.weigelt@afaforsakring.se
Andreas Ek, analytiker och statistiker, AFA Försäkring: 08-696 42 76, andreas.ek@afaforsakring.se
Linda Harling, presskommunikatör, AFA Försäkring: 0730-96 35 12, linda.harling@afaforsakring.se  

Mer information:
Statistiken kommer från AFA Försäkrings skadedatabas som är ett register över de försäkringsärenden som AFA Försäkring hanterar. Rapporten Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro redovisar utvecklingen i de två största försäkringarna, arbetsskadeförsäkringen och sjukförsäkringen.

Arbetsskadeförsäkringen TFA, TFA-KL och PSA omfattar alla som har kollektivavtal. Avtalsgruppsjukförsäkringen AGS och AGS-KL, omfattar arbetare inom avtalsområdet

Svenskt Näringsliv/LO, kooperationen, anställda i kommuner, landsting/regioner, Svenska kyrkan och Sobonaföretag.

För att göra statistiken mer tillgänglig presentar i AFA Försäkring varje år aktuell statistik i en större rapport och i fyra stycken ämnesspecifika delrapporter. Rapporten för 2019 visar 2017 års siffror, då det sker en eftersläpning i anmälningarna av försäkringsärenden.

Hela rapporten med statistik, tabeller och diagram finns på afaforsakring.se/rapporter. Mer information från seminariet där årsrapporten presenterades finns på afaforsakring.se/seminarier.

Film om rapporten: Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro - 2019

1 min 7 sek