Nära 10 miljoner till forskning inom arbetsmiljö och hälsa

2019-05-08 07:00

Arbetsmiljöanpassad IT-systemutveckling, internetbaserad behandling av alkoholproblem och undersökning av hur arbetsmiljö, socialt liv och fritid påverkar arbetsförmågan vid sjukdom. Det är ämnena för de tre forskningsprojekt som beviljats sammanlagt 9 928 000 kronor av AFA Försäkring i 2019 års första anslagsomgång.

Systemutvecklingsmetoder för digital arbetsmiljö (STRIA)

IT-system som inte stödjer arbetet på ett bra sätt kan orsaka både fysiska och psykosociala arbetsmiljöproblem. Samtidigt visar forskning att det saknas praktiska metoder för att utveckla datorsystem med arbetsmiljön i fokus. Framtagande av sådana metoder kan bidra till ett hälsosammare digitalt arbetsliv.

Åsa Cajander, vid Uppsala universitet, tilldelas 3 678 000 kronor för att kartlägga digital arbetsmiljö i hälso- och sjukvården och för att vidareutveckla tre existerande metoder för arbetsmiljöanpassad systemutveckling. I projektet ingår att ta fram utbildningsmaterial för systemutvecklare.

Projektet pågår till och med april 2022 och väntas resultera i metoder för kartläggning av digital arbetsmiljö vid systemutveckling och rekommendationer för hur man kan utveckla IT-system på ett sätt som främjar de anställdas arbetsmiljö.

Läs även pressmeddelandet Ny forskning kan leda till bättre digital arbetsmiljö
Läs en intervju med Åsa Cajander här.

Åsa Cajander, professor i människa-datorinteraktion vid Uppsala universitet, tel: 070–425 07 86, e-post: asa.cajander@it.uu.se.

Evidensbaserad internetförmedlad behandling vid alkoholproblem – en kvalitativ studie om nyttan i arbetslivet

Internetbaserad behandling av psykisk ohälsa har hittills använts med goda resultat inom hälso- och sjukvården. Behandling av alkoholproblem via internet som rehabiliteringsinsats i arbetslivet kan bidra till förbättrad hälsa, lägre sjukfrånvaro och minskat produktionsbortfall.

Kristina Sundqvist, vid Stockholms universitet, tilldelas 3 850 000 kronor för att undersöka hur medarbetare och arbetsgivare upplever internetförmedlad rehabilitering vid problematisk alkoholkonsumtion. I projektet ingår att utvärdera hur behandlingen påverkar alkoholvanor och psykisk ohälsa.

Projektet förväntas ge resultat som kan ligga till grund för framtida internetbehandling av alkoholproblem och psykisk ohälsa i arbetslivet. Resultaten väntas kunna leda till jämlik behandling i hela landet och på sikt till minskad sjukfrånvaro och minskat produktionsbortfall.

Kristina Sundqvist, doktor i psykologi vid Stockholms universitet och FoU-ansvarig på Alna, tel: 073–938 83 45, e-post: kristina.sundqvist@su.se.

Fånga arbetsförmåga

Många personer i arbetslivet har en sjukdom eller någon form av fysiskt eller psykiskt besvär som påverkar förmågan att arbeta. Kunskap saknas emellertid om hur arbetsmiljö, socialt liv och fritid påverkar deras arbetskapacitet. Bättre kännedom om vilka förhållanden som ökar respektive minskar arbetsförmågan kan bidra till minskad ohälsa och ett hållbart arbetsliv.

Mats Hagberg, vid Göteborgs universitet, tilldelas 2 400 000 kronor för att undersöka hur förhållanden i arbetsmiljö, socialt liv och fritid påverkar förmågan att arbeta vid vanliga sjukdomar och/eller besvär. Data från tre databaser kommer att analyseras med så kallad medieringsanalys för att utvärdera positiv och negativ effekt på arbetsförmågan.

Projektet väntas resultera i en beskrivning och värdering av hur arbetsmiljö, socialt liv och fritid medierar, det vill säga bidrar till att öka eller minska, förmågan att arbeta. Resultaten väntas också visa på skillnader i mediering vid olika sjukdomar och besvär.

Mats Hagberg, professor i arbetsmedicin vid Göteborgs universitet, tel: 070–692 93 93, e-post: mats.hagberg@amm.gu.se.

Kontakt:
Barbro Jacobsson, forskningshandläggare på FoU-avdelningen, AFA Försäkring, 070–893 95 48, barbro.jacobsson@afaforsakring.se.
Susanna Stymne Airey, chef för FoU och enheten Förebygga, AFA Försäkring: 08-696 41 60, susanna.stymneairey@afaforsakring.se
Linda Harling, presskommunikatör, AFA Försäkring: 0730-96 35 12, linda.harling@afaforsakring.se.

Informationen om de beviljade anslagen finns även på afaforsakring.se

Om AFA Försäkrings forskningsstöd
AFA Försäkring stödjer forskning och utveckling inom arbetsmiljö och hälsa med 150 miljoner kronor per år. Det övergripande syftet är att minska de långvariga sjukskrivningarna och förebygga ohälsa och arbetsskador inom både privat näringsliv, kommuner och landsting. Relevans, vetenskaplig kvalitet och förväntad praktisk nytta är viktiga kriterier i bedömningen av vilka projekt som får anslag. Mer information finns på afaforsakring.se/forskning.