Vissa samband mellan arbete med höjda armar och skulderbesvär

2019-04-08 07:00

Det finns vissa belägg för att arbete med höjda armar orsakar besvär i skuldrorna. Det visar en ny kunskapsöversikt inom området som nyligen presenterats. AFA Försäkring har finansierat kunskapsöversikten.

– En av våra slutsatser är att den dokumentation som finns idag ger ett visst stöd för samband mellan arbete med höjda armar och skulderbesvär. Det gäller speciellt för att arbete med armbågarna över axelhöjd kan ge besvär i skuldrorna, sa Bo Veiersted, doktor i medicin och seniorforskare vid Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) i Norge.

Med stöd från AFA Försäkring och på uppdrag av Göteborgs universitet har Bo Veiersted tillsammans med gästforskare Markus Koch och överläkare Morten Wærsted sammanställt den nya kunskapsöversikten om arbete över axelhöjd.

Kunskapsöversikten bygger på en genomgång av vetenskapliga studier publicerade mellan januari 1990 och mars 2018 en en värdering av evidensen för eventuellt samband mellan arbete med armar över axelhöjd och skulderbesvär och sjukdom. I värderingen har man tagit hänsyn till studiekvalitet, utförande och metodik. 

Forskningen går isär

Tidigare forskning visar olika resultat för samband mellan arbete med armar över axelhöjd och besvär i skuldrorna.

– Vissa studier har hittat samband, medan andra har funnit otillräcklig dokumentation eller någon grad av samband. Samtidigt visar statistik från SCB att till exempel 11 procent av anställda i omsorgsyrken och 45 procent i byggbranschen arbetar med händerna i höjd med axlarna eller högre under en fjärdedel av arbetsdagen. Därför finns det behov av en kunskapssammanställning, sa Markus Koch.

Forskning till nytta i arbetslivet

AFA Försäkring finansierar kunskapsöversikter som samlar kunskap i olika ämnen inom arbetsmiljöområdet. Kunskapsöversikterna ingår i den vetenskapliga skriftserien Arbete och hälsa som ges ut av Göteborgs universitet.

– Forskningen vi finansierar ska komma till nytta i arbetslivet. AFA Försäkring vill långsiktigt bidra till färre arbetsskador och minskad ohälsa i arbetslivet. Därför finansierar vi kunskapsöversikter inom området arbete och hälsa, säger Susanna Stymne Airey, chef för FoU och enheten Förebygga på AFA Försäkring.

Mer information:
Se dokumentation i form av skriftligt referat från seminariet där kunskapsöversikten presenterades: afaforsakring.se/nyhetsrum/seminarier
Läs fler nyheter och pressmeddelanden i AFA Försäkrings digitala nyhetsrum: afaforsakring.se/nyhetsrum/

Kontakt:
Bo Veiersted, Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI), Norge: +47 23 19 53 75 bo.veiersted@stami.no 
Susanna Stymne Airey, chef för FoU och enheten Förebygga, AFA Försäkring: 08 696 41 60, susanna.stymneairey@afaforsakring.se
Linda Harling, presskommunikatör, AFA Försäkring: 0730 96 35 12, linda.harling@afaforsakring.se

Om AFA Försäkrings forskningsstöd
AFA Försäkring stödjer forskning och utveckling inom arbetsmiljö och hälsa med 150 miljoner kronor per år. Det övergripande syftet är att minska de långvariga sjukskrivningarna och förebygga ohälsa och arbetsskador inom både privat näringsliv, kommuner och landsting. Relevans, vetenskaplig kvalitet och förväntad praktisk nytta är viktiga kriterier i bedömningen av vilka projekt som får anslag. Mer information finns på afaforsakring.se/forskning.