Postdoc-utlysning: 2 miljoner till forskning om rehabilitering och återgång i arbete

2019-04-16 07:00

AFA Försäkring vill främja den svenska kompetensutvecklingen inom området hälsa kopplad till arbetslivet och även öka möjligheten till forskarkarriärer. Därför utlyses nu ett postdoc-stöd på 2 miljoner kronor för postdoktorala studier och forskning inom hälsa med inriktning på rehabilitering och återgång i arbete.

Foto: Adam Fredholm

Arbetsmarknadens parter finansierar – genom AFA Försäkring – forskning och utveckling inom arbetsmiljö och hälsa, för att minska arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro inom det privata näringslivet, kommuner och regioner. Postdoc-stödet med inriktning på hälsa är en del av det förebyggande arbetet.

– Det postdoc-stöd vi utlyser i år inom hälsoområdet ska inrikta sig på rehabilitering och återgång i arbete. Vi är angelägna om att den forskning vi finansierar ska vara tillämpbar och komma våra målgrupper i arbetslivet till nytta i en nära framtid, säger Susanna Stymne Airey, chef för FoU och enheten Förebygga på AFA Försäkring.

Postdoc-stödet riktar sig till forskare verksamma vid svenska universitet, högskolor, forskningsinstitut och universitetssjukhus. Stödet kan sökas av den som har disputerat för högst tre år sedan.          

– Vi vill ge personer som är i början av sina forskarkarriärer ökade möjligheter till studier och forskning. Genom vårt stöd kan forskaren fördjupa sin kompetens och skapa och vidmakthålla nätverk som är av betydelse i den fortsatta karriären, säger Susanna Stymne Airey.

Text: Linda Harling

Mer information:
Utlysningen av postdoc-stödet startar den 16 april 2019. Sista dag för att komma in med en ansökan är den 17 juni 2019.
Mer information om postdoc-utlysningen finns här.  

Kontakt:
Emma Aronsson, FoU-handläggare AFA Försäkring: emma.aronsson@afaforsakring.se, 08–696 44 39
Linda Harling, presskommunikatör AFA Försäkring: linda.harling@afaforsakring.se, 0730-96 35 12
Susanna Stymne Airey, chef för FoU och enheten Förebygga AFA Försäkring: susanna.stymneairey@afaforsakring.se, 08-696 41 60

Om AFA Försäkrings forskningsstöd
AFA Försäkring stödjer forskning och utveckling inom arbetsmiljö och hälsa med 150 miljoner kronor per år. Det övergripande syftet är att minska de långvariga sjukskrivningarna och förebygga ohälsa och arbetsskador inom både privat näringsliv, kommuner och landsting. Relevans, vetenskaplig kvalitet och förväntad praktisk nytta är viktiga kriterier i bedömningen av vilka projekt som får anslag. Mer information finns på afaforsakring.se/forskning.