30 miljoner till nytt FoU-program: Digitaliseringens effekter på arbetsmiljön inom kommun- och regionsektorn

2019-02-27 08:00

AFA Försäkrings nya FoU-program syftar till att öka förståelsen av digitaliseringens effekter på arbetsmiljö och hälsa för anställda inom kommun- och regionsektorn samt tillvarata nyttan och främja utvecklingen av digitaliseringen. Fokus för forskningen är bland annat utformning av ledarskap, medarbetares delaktighet, integritet och kognitiva belastningar.

Digitaliseringen bedöms vara den enskilt största förändringsfaktorn i samhället de närmaste tio åren. Inom många yrken innebär det att arbetet förändras i grunden. Den digitala tekniken öppnar upp för helt nya sätt att organisera både verksamheter och arbetsprocesser. Digitaliseringens inverkan på arbetslivet innebär inte bara en automatisering av arbetet, utan en förändring av arbetets innehåll. Detta ställer krav på vår förändringsbenägenhet och utveckling av vår digitala kompetens.

Många yrken påverkas av digitaliseringen

Inom sjukvården och äldreomsorgen kommer alltmer arbete att ske i samarbete med Artificiell intelligens (AI) och intelligenta robotar. I skolan och socialtjänsten förekommer allt fler tekniska lösningar för till exempel interaktion med elever och brukare, dokumentation och uppföljning. Ytterligare exempel är E-hälsa med digital journalföring och vård på distans. Digitaliseringen har också påverkan på starkt styrda arbeten och på relationen mellan människa, teknik och organisation.

Forskning som kommer till nytta i arbetslivet

Arbetsmarknadens parter inom kommun- och regionsektorn vill främja den digitala utvecklingen genom satsningen på det nya treåriga forskningsprogrammet som omfattar 30 miljoner kronor. Programmet planeras innehålla sju till åtta projekt.

– Forskningen ska bidra med ny kunskap och överbrygga kunskapsluckor om de komplexa sambanden mellan digitaliseringen, arbetsmiljön och hälsan för anställda inom kommun- och regionsektorn. Satsningen ska leda till konkreta förebyggande och främjande åtgärder och leda till praktiskt nytta, säger Susanna Stymne Airey, chef för FoU och enheten Förebygga på AFA Försäkring.

 

Mer information

Utlysning:

Mellan den 27 februari 2019 och den 3 juni 2019 är det möjligt för forskare vid svenska universitet och högskolor, forskningsinstitut och universitetssjukhus att söka till programmet. Ytterligare information om utlysningen och hur man ansöker i FoU-portalen finns på afaforsakring.se/forskning.

Kontakt:

Susanna Stymne Airey, chef för FoU och enheten Förebygga, AFA Försäkring: 08-696 41 60, susanna.stymneairey@afaforsakring.se
Maria Schütt, forskningshandläggare, AFA Försäkring: 08-696 49 74 maria.schutt@afaforsakring.se
Linda Harling, presskommunikatör, AFA Försäkring: 0730-96 35 12 linda.harling@afaforsakring.se

Om AFA Försäkrings forskningsstöd:

AFA Försäkring stödjer forskning och utveckling inom arbetsmiljö och hälsa med 150 miljoner kronor per år. Det övergripande syftet är att minska de långvariga sjukskrivningarna och förebygga ohälsa och arbetsskador inom både privat näringsliv, kommuner och regioner. Relevans, vetenskaplig kvalitet och förväntad praktisk nytta är viktiga kriterier i bedömningen av vilka projekt som får anslag. Mer information finns på afaforsakring.se/forskning.