Ny forskning ska granska trakasserier i hotell- och restaurangbranschen

2019-01-11 08:00

På hotell och restauranger arbetar många unga, kvinnor och utlandsfödda i en psykosocial arbetsmiljö som inte är så väl kartlagd. Forskaren Kristina Zampoukos på Mittuniversitetet i Östersund tilldelas 3 752 000 kronor av AFA Försäkring för att undersöka förekomsten av sexuella eller rasistiska trakasserier och hot och våld i branschen.

Foto:  Fredrik Holmström 

– Vem man riskerar att utsättas för trakasserier av i hotell- och restaurangbranschen varierar beroende på vilken yrkesgrupp man tillhör. I kök är det till exempel oftast arbetskamrater som utsätter en för saker, medan det i receptioner är vanligare att gäster eller kunder står för trakasserierna, säger Kristina Zampoukos, doktor i samhällsgeografi vid Mittuniversitetet, i Östersund.

Kristina Zampoukos har tidigare bland annat studerat fenomenet att sjuksköterskor och lagerarbetare lämnar Sverige för att arbeta i Norge. Nu ska hon undersöka hur vanligt det är med sexuella trakasserier, rasistiska trakasserier och hot och våld på hotell- och restaurangarbetsplatser.

– Det har inte gjorts så många studier av den psykosociala arbetsmiljön inom hotell- och restaurangnäringen, varken internationellt eller i Sverige. Men branschen själv har fått upp ögonen för det psykosociala under senare tid, delvis tack var #metoo-rörelsen.

Hantering av kränkningar och hinder för att arbeta förebyggande

Kristina Zampoukos och hennes kollegor ska göra både enskilda intervjuer och gruppintervjuer med chefer, skyddsombud och anställda inom kök och servering, städning och reception och konferens. Hon är intresserad av vilka strategier de anställda använder för att hantera olika former av kränkningar och vill också ta reda på vilka hinder som finns i hotell- och restaurangbranschen för att arbeta förebyggande med trakasserier.

– Ett hinder kan vara att det är ganska hög personalrörlighet i branschen. Vill man arbeta förebyggande är det naturligtvis bättre om det finns en kontinuitet på personalsidan. Det är också många unga med begränsad arbetslivserfarenhet som arbetar på hotell och restauranger, och de är kanske inte alltid så insatta i vilka regler som gäller, vad man får och inte får göra, säger Kristina Zampoukos.

Projektet kommer att pågå till och med februari 2022.

Forskning till nytta i arbetslivet

– Vi vill långsiktigt bidra till färre arbetsskador och minskad ohälsa i arbetslivet. Det gör vi bland annat genom att skapa ökad medvetenhet om det förebyggande arbete vi bidrar till som forskningsfinansiär, säger Susanna Stymne Airey, chef för FoU och enheten Förebygga på AFA Försäkring.

– Forskningen vi finansierar ska komma till nytta i arbetslivet. Det är ett av våra huvudkriterier när vi beslutar om vilka projekt som får stöd. Nu har vi beviljat stöd till Kristina Zampoukos och ännu ett projekt inom arbetsmiljö och hälsa.

Läs hela intervjun med Kristina Zampoukos.

Läs mer om samtliga projekt i denna anslagsomgång.

Kontakt:
Kristina Zampoukos, Mittuniversitetet, 010–142 79 12, kristina.zampoukos@miun.se.
Barbro Jacobsson, forskningshandläggare på FoU-avdelningen, AFA Försäkring, 070–893 95 48, barbro.jacobsson@afaforsakring.se.
Linda Harling, presskommunikatör, AFA Försäkring: 0730-96 35 12, linda.harling@afaforsakring.se.

Fakta om AFA Försäkrings forskningsstöd:
AFA Försäkring satsar årligen cirka 150 miljoner kronor på forskning och utveckling som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador inom både privat näringsliv, kommuner och landsting. Mer information om forskningsstödet finns på www.afaforsakring.se/forskning