Utmärkta arbetsmiljöuppsatser i Göteborg får utmärkelser

2018-10-17 07:00

Den 16 oktober tilldelades studenter från Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet stipendiet Utmärkt arbetsmiljöuppsats på totalt 30 000 kronor för sina arbeten. Uppsatserna handlar om hand-ergonomi i tidiga faser av produktionsutveckling respektive om läkares upplevda arbetsmiljö i den digitala distansvården.

Utmärkt arbetsmiljöuppsats 2018 delades ut till Erik Ekstrand, Anna Collinder och Pauline Georgy. Foto: Cecilia Carlsdotter Johnsson

Stipendiet Utmärkt arbetsmiljöuppsats delas ut för sjätte året i rad och går till studenter på ingenjörsutbildningar och samhällsvetenskapliga utbildningar. Syftet är att väcka intresse för arbetsmiljöfrågor.

– Vi vill att fler studenter så tidigt som möjligt, kanske redan innan man kommer ut i arbetslivet, förstår arbetsmiljöns betydelse. Med dessa utmärkelser vill vi även uppmuntra till forskning inom arbetsmiljöområdet, säger Maria Schönefeld, vd på Prevent.

Utmärkt arbetsmiljöuppsats i teknik

Anna Collinder och Erik Ekstrand, som läst utbildningen Production Engineering Master programme på Chalmers tekniska högskola i Göteborg, tilldelas 15 000 kronor för sin gemensamma uppsats ”Hand-ergonomi i tidiga faser av produktionsutveckling”. Arbetet belyser att brister i tidiga faser av produktutveckling kan få stora konsekvenser för operatörer i montering. 

– Om vårt arbete på något sätt kan bidra till att minska den kraftutövning som operatörers händer utsätts för dagligen så har vi verkligen nått vårt mål. Att vinna detta pris är fantastiskt roligt och känns som ett bra steg på vägen och vi är jätteglada för att detta område nu uppmärksammas, säger Anna Collinder.

– Avdelningarna på företaget vi tittade på var medvetna om de ergonomiska riskerna som vi även påvisade, men aldrig tidigare hade någon tagit ett helhetsgrepp och kombinerat forskning med skadestatistik, studiebesök och intervjuer på det sätt vi gjorde, säger Erik Ekstrand.

Juryns motivering: ”Olika typer av handskador är fortfarande ett arbetsmiljöproblem hos operatörer i monteringsarbete vid produktion av bilar. För att komma till rätta med dessa problem behövs verktyg för att kunna förutsäga risker för handskador i tidig produktionsutveckling av anläggningar. Syftet med detta arbete var att hitta förklaringar till varför handskador uppkommer i produktion. Målet var att utforma rekommendationer till produktionsutvecklare så att risken för skador minskas.

Resultatet visade att merparten av problemen orsakades av att monteringsarbetet innebär att montörerna måste utveckla höga tryckkrafter med händerna. Lösningsförslag var bland annat att utbilda om handergonomi och dela kompetens mellan alla berörda parter, samt starta utveckling kring hur man kan simulera uppkomna tryckkrafter. Också att testa ny teknologi som smarta handskar till operatörerna föreslås.

Arbetet är av stort allmänintresse och blev en ögonöppnare både för studenter och företag vad gäller området. Det har en tydlig koppling till arbetsmiljö och bidrar till kunskapsläget vad gäller handergonomi och produktionsutformning, speciellt inom bilindustrin. Arbetet visar på tydligt formulerade frågeställningar med grundläggande teorianknytning till ergonomi, väl beskrivna metoder, omfattande empiri och en trovärdig resultatpresentation. Studenterna förevisar också en kritisk och reflekterande diskussion kring uppnått resultat och slutsatser. Lösningsförslaget visar på att ett systemperspektiv har beaktats, där aspekter kopplade till både människa, teknik och organisation (MTO) behandlas.

Rapporten är välskriven på god engelska, är omfattande, har en mycket bra layout som gör den lätt att följa och förstå, samt snygga passande illustrationer."

Utmärkt arbetsmiljöuppsats i samhällsvetenskap

Pauline Georgy, som läst Arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet, tilldelas 15 000 kr för sin uppsats ”Medarbetare på distans – en kvalitativ studie om läkares upplevda arbetsmiljö i den digitala distansvården”.

– Det känns helt fantastiskt att tilldelas det här stipendiet! Jag känner mig oerhört tacksam och stolt. Det är en stor ära för mig att vinna stipendiet och det känns fantastiskt roligt att man ser att uppsatsen kan bidra med ny kunskap inom ett ungt och relativt outforskat område, säger Pauline Georgy.

Juryns motivering: ”Uppsatsen berör den tekniska utvecklingens påverkan på våra arbetsmiljöer genom att undersöka arbetsmiljön i den digitala distansvården. Uppsatsen har identifierat ett mycket aktuellt och tämligen ungt fenomen inom den svenska sjukvården och inom arbetsmiljöforskningen – den digitala distansvården.

Den digitala distansvården diskuteras ofta flitigt i medierna och då oftast ur ett patientperspektiv, men uppsatsen riktar uppmärksamheten till den fysiska och psykosociala arbetsmiljön för de som utför arbetet, dvs läkarna.

Resultaten visar på många fördelar men identifierar även flertalet nackdelar med det digitala arbetssättet. Således bidrar uppsatsen med ny kunskap som kan användas till att skapa nya lösningar och förbättringar av den ofta hårt belastade sjukvården och därmed borde resultaten vara intressanta även för den breda allmänheten.

Uppsatsen visar upp ett gediget arbete med god teoriankrytning, referenshantering, relevant metodbehandling samt intressant diskussion beträffande resultaten."

Text: Linda Harling

Kontakt och mer info: Läs mer om stipendiaterna här på prevent.se  
Anna Collinder: 072-880 39 58 collinderanna@gmail.com 
Erik Ekstrand: 072-732 09 03 e.a.ekstrand@gmail.com 
Pauline Georgy: 070-511 89 51 pauline@georgy.se

Linda Eriksson, kommunikatör Prevent: 070–356 42 32 linda.eriksson@prevent.se
Linda Harling, kommunikatör AFA Försäkring: 0730-96 35 12 linda.harling@afaforsakring.se

Om Prevent
Prevent förmedlar kunskaper som hjälper företagen att förbättra arbetsmiljön. Vi är en ideell organisation som ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. prevent.se

Om AFA Försäkrings forskningsstöd
AFA Försäkring satsar årligen 150 miljoner kronor på forskning och utveckling som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador inom både privat näringsliv, kommuner och landsting. Mer information om forskningsstödet finns på afaforsakring.se/forskning