Ny rapport om unga i arbetslivet

2018-10-05 07:00

I den nya rapporten Unga i arbetslivet – långvarig sjukfrånvaro och allvarliga arbetsolycksfall jämför AFA Försäkring unga i åldrarna 16–29 år och övriga arbetsmarknaden när det gäller sjukfrånvaro och arbetsskador.

På arbetsmarknaden är unga nybörjare och har en sämre riskmedvetenhet. Därför kan de i vissa fall vara mer utsatta för arbetsolyckor. I maj tidigare i år presenterade AFA Försäkring en rapport om arbetsolycksfall bland unga inom industrin och byggbranschen. Där konstaterades att unga har högre risk för vissa typer av arbetsolycksfall än äldre. Detta väckte ett intresse för ytterligare fördjupning i statistiken över unga i arbetslivet.

– Unga är en viktig grupp på arbetsmarknaden och därför redovisar vi nu aktuell statistik över arbetsolycksfall bland unga på hela arbetsmarknaden och inte bara inom industrin och byggbranschen. I den nya rapporten finns även sjukskrivningar med, säger Mats Åhlgren, statistiker på AFA Försäkring som tillsammans med kollegan Andreas Ek presenterar rapporten den 5 oktober.

– Unga är generellt friskare och mer sällan långvarigt sjukskrivna än äldre, men i dagens debatt talas det ofta om den psykiska ohälsan bland unga. Därför tittar vi i denna rapport bland annat närmare på utvecklingen för långa sjukskrivningar med psykisk diagnos, säger Andreas Ek.

Trend kring psykiska diagnoser bland unga bruten

De tre diagnosgrupperna förstämningssyndrom, reaktion på svår stress och ångestsyndrom står sammantaget för omkring 90 procent av alla långa sjukfall med psykisk diagnos. I gruppen unga är psykiska diagnoser den vanligaste orsaken till långvarig sjukfrånvaro.

– Vi kan se att andelen psykiska diagnoser bland unga har ökat över tid, men en intressant sak är att den trenden och utvecklingen nu tycks vara bruten, säger Andreas Ek.

Unga i åldersgruppen 16–29 år har en lägre risk att bli långvarigt sjukskriven jämfört med åldersgruppen 30–64 år. När det gäller psykiska diagnoser har unga en högre andel ångestsyndrom och en lägre andel reaktion på svår stress jämfört med åldersgruppen 30–64 år. Andelen reaktion på svår stress har däremot ökat över tid för båda åldersgrupperna.

Yrkesgrupper där unga har en överrisk

Några yrkesgrupper som utmärker sig är bygg och industri bland unga män och försäljning inom handel och restaurang och storkök bland unga kvinnor.

– Deras skaderisk är högre eller likvärdig med dem i den äldre gruppen. Generellt annars är att de yngre har en lägre risk för allvarliga skador än de som är i åldersgruppen 30–64 år, säger Mats Åhlgren.

Unga oftare utsatta för rån än äldre

Rån är den händelse som yngre drabbas av i högre utsträckning än äldre. För unga kvinnor sker 75 procent av rånen i yrkesgruppen försäljare inom handel, medan 11 procent är inom restaurangverksamhet. För män sker 62 procent av rånen i gruppen försäljare inom handel.

– Statistiken visar att unga oftare är utsatta för rån än äldre. Hot och våld är något vi vill fördjupa oss i ytterligare. Därför planerar vi att ta fram en rapport om detta som kommer att presenteras i början av december i år, säger Mats Åhlgren.

Vill förebygga arbetsskador – därför sprids rapporterna

– Genom att sprida rapporter som utgår från vår skadedatabas hoppas vi kunna bidra i arbetet med att förebygga arbetsskador och ohälsa, säger Andreas Ek.

För att göra informationen från AFA Försäkrings skadedatabas tillgänglig för alla presenteras varje år aktuell statistik i rapporten Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro och fyra stycken ämnesspecifika delrapporter. Rapporten om unga i arbetslivet är den tredje delrapporten som presenteras under 2018.

Text: Linda Harling

Rapport och dokumentation från presentationen
Presentationen av rapporten filmas och kommer tillsammans med referat och dokumentation från seminariet att publiceras på afaforsakring.se i efterhand.
Rapporten finns att ladda ner på afaforsakring.se.

Kontakt:
Mats Åhlgren, statistiker, AFA Försäkring: 08-696 45 61 mats.ahlgren@afaforsakring.se 
Andreas Ek, statistiker, AFA Försäkring: 08-696 42 76, andreas.ek@afaforsakring.se 
Linda Harling, kommunikatör, AFA Försäkring: 0730-96 35 12, linda.harling@afaforsakring.se