Sjukfrånvaron minskar, men inte för unga

2018-06-05 08:00

Risken att drabbas av långvarig sjukfrånvaro är åldersberoende och högst sjukfrånvaro har äldre. Sjukfrånvaron minskar för personer över 35 år, men ökar samtidigt för gruppen 16-25 år. Det visar AFA Försäkrings årliga rapport som presenterades vid ett seminarium den 5 juni.

AFA Försäkrings arbetsskade- och sjukfrånvarorapport 2018 innehåller statistik över godkända arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro och är Sveriges mest omfattande rapport inom området. Årets rapport visar att de långvariga sjukfallen både minskar i antal och i längd jämfört med föregående år. Risken för allvarliga arbetsolycksfall är oförändrad jämfört med föregående år.

Minskat antal sjukfall inom båda avtalsområdena

Antalet långa sjukfall har ökat de senaste åren, men 2016 bröts utvecklingen och de långa sjukfallen minskade med ungefär 5 procent för anställda inom både avtalsområde Kommuner och landsting och Svenskt Näringsliv/LO.

– Minskningen syns däremot inte i de yngsta åldersgrupperna. Minskningen drivs huvudsakligen av att sjukfrånvaron går ner bland personer som är äldre än 35 år, säger Anna Weigelt, chef för analysavdelningen på AFA Försäkring.

Psykiska diagnoser bakom sjukfall i kommun- och landstingssektorn

För kvinnor inom kommuner och landsting minskade risken för långvarig sjukfrånvaro från 36,3 till 34,5 per 1 000 sysselsatta och för män från 16,4 till 14,6. Den kvinnodominerade yrkesgruppen undersköterskor, vårdbiträden, personliga assistenter, med flera står för flest långa sjukfall i kommun- och landstingssektorn.

Psykiska diagnoser ligger tillsammans med sjukdomar i muskler och skelett, så kallade muskuloskeletala diagnoser, bakom 70 procent av den långvariga sjukfrånvaron inom den offentliga sektorn. Allra vanligast är psykiska diagnoser, och det gäller både kvinnor och män inom detta avtalsområde.

Muskuloskeletala diagnoserna fortfarande vanligast i privat sektor

Inom avtalsområde Svenskt Näringsliv/LO minskade risken för långa sjukfall från 32,3 till 30,4 för kvinnor och från 20,2 till 19,2 för män. För kvinnor har yrkesgruppen livsmedelsarbete den högsta risken medan det för män är gruppen övrigt industriellt arbete.

De vanligaste diagnoserna inom den privata sektorn är muskuloskeletala, men dessa diagnoser minskar och andelen psykiska diagnoser ökar. För kvinnor har de psykiska diagnoserna blivit vanligare än de muskuloskeletala. För männen är de muskuloskeletala diagnoserna fortfarande vanligare.

De allvarliga arbetsskadorna ligger på en jämn nivå

– Risken att drabbas av ett allvarligt olycksfall har varit oförändrad under de senaste fyra åren. I genomsnitt inträffar 2,5 allvarliga arbetsolycksfall per 1 000 sysselsatta och år i Sverige, säger Anna Weigelt.

Skillnaderna mellan könen och mellan yrkesgrupper kvarstår. Risken för allvarliga olyckor är högre för män, 3,1 olyckor per 1 000 sysselsatta. För kvinnor är risken 1,8. Antalet allvarliga olycksfall är högst i yrken inom industri och bygg, som traditionellt är mansdominerade.

Fallolyckor vanligaste arbetsskadan

Olyckor till följd av fall utgör nära en tredjedel av alla allvarliga olycksfall. Bland kvinnor är fallolyckor vanliga inom vård- och omsorgsyrken. Olyckor till följd av fall är även den typ av olycka som oftast inträffar under färd till och från jobbet för kvinnor. För män sker de flesta fallolyckorna inom metallarbete och betong-, bygg- och anläggningsarbete.

De godkända arbetssjukdomarna med psykisk diagnos ökar

Godkända arbetssjukdomar är vanligare bland män och den vanligaste diagnosen är vibrationsskador. För kvinnor är den vanligaste godkända arbetssjukomen en psykisk diagnos. Det innebär en förändring gentemot tidigare år då diagnoser i muskler och skelett var vanligare.

Mer information:
Statistiken kommer från AFA Försäkrings skadedatabas som är ett register över de försäkringsärenden som AFA Försäkring hanterar. Rapporten redovisar utvecklingen i de två största försäkringarna, arbetsskadeförsäkringen och sjukförsäkringen.

Arbetsskadeförsäkringen TFA, TFA-KL och PSA omfattar alla som har kollektivavtal. Avtalsgruppsjukförsäkringen AGS och AGS-KL, omfattar arbetare inom avtalsområdet

Svenskt Näringsliv/LO, kooperationen, anställda i kommuner, landsting/regioner, Svenska kyrkan och Pactaföretag.

För att göra statistiken mer tillgänglig presentar i AFA Försäkring varje år aktuell statistik i en större rapport och i fyra stycken ämnesspecifika delrapporter. Rapporten för 2018 visar 2016 års siffror, då det sker en eftersläpning i anmälningarna av försäkringsärenden.

Hela rapporten med statistik, tabeller och diagram finns på afaforsakring.se/nyhetsrum under Aktuella rapporter. Rapporten bifogas även pressmeddelandet. Mer information från seminariet där årsrapporten presenterades finns på afaforsakring.se/seminarier.

Kontakt:
Anna Weigelt, chef Analysavdelningen AFA Försäkring, 08-696 43 35, anna.weigelt@afaforsakring.se
Camilla Arvenberg, presskommunikatör, 070 814 98 30, camilla.arvenberg@afaforsakring.se