Utvecklad Lean-modell med fokus på arbetsmiljö

2017-12-20 07:00

En metodik som tar hänsyn till arbetsmiljöfrågorna och kan bidra till att arbetsklimatet och anställdas välmående kommer i fokus vid förändringar på arbetsplatsen. Det var ämnet på ett seminarium den 19 december på AFA Försäkring.

Kathe Nonås och Birgitta Öjmertz. Foto: Linda Harling

Lean är en modell för verksamhetsutveckling och är bevisat bra för effektivitet och produktivitet, men som ofta saknar ett arbetsmiljöperspektiv.

Produktionslyftet är ett nationellt program som arbetar med att stärka konkurrenskraften i företag. AFA Försäkring har finansierat ett projekt som ska stärka arbetsmiljöperspektivet i Produktionslyftets förändringsmetodik. Tanken är att den ska kunna användas när Lean-modellen tillämpas i arbetslivet.

På seminariet lyftes bland annat nyttan av interaktiva arbetssätt och arbetsmiljöfrågorna i förändringsprocesser. Dessutom presenterades den utvecklade metodiken, resultaten av projektet och ett av de företag som deltagit i utvecklingsprogrammet.

Birgitta Öjmertz, teknologie doktor och programdirektör för Produktionslyftet på Swerea IVF, berättade att i de företag där Produktionslyftet jobbat med Lean-modellen utvecklas företagskulturen.

– Vårt arbete handlar om att skapa kraft att förändra i företag, sa Birgitta Öjmertz.

Produktionslyftet jobbar med parterna på arbetsmarknaden, enligt den svenska modellen och för att företag ska vara lärande organisationer.

Lärande organisation och engagemang genomsyrar arbetet

Kathe Nonås, filosofie doktor och organisationspsykolog på Swerea IVF, berättade mer om hur arbetet gått till i ett av de tre företag som hon jobbat med inom ramen för det projekt som AFA Försäkring finansierat.

Samkompetens är en viktig ingrediens i förändringsarbetet, det vill säga att hela företaget måste utbildas och vara en lärande organisation.

– Ett brett deltagande är väldigt viktigt när vi jobbar med förändring, sa Kathe Nonås.

– När vi lämnade företaget efter 18 månader hade företaget fått en väldig energi. Från att ha varit en ganska vilande chefsgrupp så var de efter projektet mycket aktiva. Ett år efter att vi avslutade Produktionslyftet genomfördes en workshop för att se vad som hade hänt långsiktigt. Resultatet visade bland annat att man hittat ett gemensamt ledarideal, fått ett öppnare klimat och en lugnare organisation, sa Kathe Nonås.

Text: Linda Harling

Mer information:

Ett skriftligt referat och film från seminariet publiceras på afaforsakring.se 

Birgitta Öjmertz, Swerea IVF: birgitta.ojmertz@swerea.se, 031-706 61 52
Kathe Nonås, Swerea IVF: kathe.nonas@swerea.se, 031-706 61 03
Linda Harling, presskommunikatör AFA Försäkring: 0730-96 35 12 linda.harling@afaforsakring.se

Fakta om AFA Försäkrings forskningsstöd:
AFA Försäkring satsar årligen cirka 150 miljoner kronor på forskning och utveckling som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador inom både privat näringsliv, kommuner och landsting. Mer information om forskningsstödet finns på www.afaforsakring.se/forskning