Utmärkta arbetsmiljöuppsatser får utmärkelser

2017-10-30 07:00

Den 26 oktober presenterades mottagarna av Prevents och AFA Försäkrings stipendium Utmärkt arbetsmiljöuppsats. Studenter från Chalmers och Umeå universitet mottar totalt 30 000 kronor för sina arbeten. Uppsatserna handlar om möjligheter till förbättringar i arbetsmiljön inom ambulanssjukvården respektive om kopplingen mellan anställningsosäkerhet och olika hälsoutfall.

Första bilden: Simon Küth, fotograf: Mattias Petterson. Andra bilden: Anders Jimgren och Johan Karlsson.

Stipendiet Utmärkt arbetsmiljöuppsats delas ut för femte året i rad och går till studenter på ingenjörsutbildningar och samhällsvetenskapliga utbildningar. Syftet är att väcka intresse för arbetsmiljöfrågor.

– Vi vill att fler studenter så tidigt som möjligt, kanske redan innan man kommer ut i arbetslivet, förstår arbetsmiljöns betydelse. Med dessa utmärkelser vill vi även uppmuntra till forskning inom arbetsmiljöområdet, säger Maria Schönefeld, vd på Prevent.

Utmärkt arbetsmiljöuppsats till ingenjörsstudenter
Johan Karlsson och Anders Jimgren, som läst utbildningen Design och produktutveckling på Chalmers i Göteborg, tilldelas 15 000 kronor för sin gemensamma uppsats ”Optimering av vårdutrymme i ambulansfordon”.

– Ambulansyrket är redan från början ett krävande yrke vilket gjorde det extra sporrande att arbeta fram en lösning som skulle kunna göra skillnad i ambulanspersonalens vardag, säger  Johan Karlsson.

De såg det som en spännande utmaning att arbeta med ett begränsat fysiskt utrymme som samtidigt skall erbjuda personalen en säker arbetsmiljö med bra ergonomi, hög effektivitet och tillräcklig plats för alla tänkbara scenarier.

– De hårda säkerhetskraven på medicinteknisk utrustning och ambulansfordon gjorde bara designprocessen mer intressant, säger Anders Jimgren.

Juryns motivering: Uppsatsförfattarna har identifierat möjligheter till förbättringar i arbetsmiljön inom ambulanssjukvården. De har utformat en kravspecifikation och utvecklat ett lösningskoncept för en ny arbetsstation för ambulanspersonalen med avseende på ergonomi, säkerhet, funktion, placering och tidsåtgång. Arbetet är av stort allmänintresse och har en tydlig koppling till arbetsmiljö. Uppsatsen presenterar lösningsidéer med god förankring i designteori och bidrar till kunskapsläget idag. Uppsatsen är lättläst, har ett bra, tydligt och enkelt språk och innehåller tydliga illustrationer och bilder.

Utmärkt arbetsmiljöuppsats till samhällsvetare
Simon Küth, som läst psykologi vid psykologiska institutionen på Umeå universitet, tilldelas 15 000 kr för sin uppsats ”Job Insecurity and its Association with Specific Health and Well-being Outcomes”.

Juryn motivering: Uppsatsen handlar om kopplingen mellan anställningsosäkerhet och olika hälsoutfall. Författaren har utgått ifrån en omfattande mängd empiriska data och har med adekvata kvantitativa analyser bidragit till ny kunskap och underlag för fortsatt forskning inom området.

Kontakt och mer info: Läs mer om stipendiaterna här
Anders Jimgren: 076-764 45 00
Johan Karlsson: 070-775 48 53
Simon Küth: +49 176 345 320 93 (han bor i Tyskland och pratar engelska)

Charlotte Jorlén, AFA Försäkring, 070–606 43 98, charlotte.jorlen@afaforsakring.se
Linda Eriksson, Prevent, 070–356 42 32, linda.eriksson@prevent.se

Om Prevent Prevent förmedlar kunskaper som hjälper företagen att förbättra arbetsmiljön. Vi är en ideell organisation som ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. www.prevent.se

Fakta om AFA Försäkrings forskningsstöd AFA Försäkring satsar årligen 150 miljoner kronor på forskning och utveckling som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador inom både privat näringsliv, kommuner och landsting. Mer information om forskningsstödet finns på afaforsakring.se/forskning

Text: Linda Harling