Ny forskning kan förhindra utmattning bland skolledare

2017-10-27 07:00

Skolledare har en hög arbetsbelastning och riskerar att drabbas av överbelastning, kronisk stress och stressrelaterad psykisk ohälsa. Hur stor andel av skolledarna uppvisar tidiga tecken på att utveckla utmattningssyndrom? Roger Persson, vid Lunds universitet, har tilldelats 3 998 000 kronor av AFA Försäkring för att i samarbete med Umeå universitet kartlägga tidiga utmattningstecken hos rektorer och förskolechefer.

– Tidiga tecken på utmattning kan bero på många olika saker. I vår studie om skolledares arbetsmiljö kommer vi att ringa in en del av dem. Vi kommer bland annat att undersöka om det finns skillnader i förekomst av utmattning beroende  på typ av arbetsbefattning, kön, skolstadium och arbetslivserfarenhet inom yrket, säger Roger Persson, docent i psykologi vid Lunds universitet.

Han får nu 3 998 000 kronor från AFA Försäkring för att driva projektet som kommer att pågå till 2020.

– Vi har en ambition att samla in enkätdata från 4 000 personer vid två tillfällen och följa upp det med workshoppar där grupper av skolledare får reflektera över resultaten. Vi vill ta reda på vilka problem och framåtsyftande åtgärder skolledarna själva ser som viktiga och vilka aktörer de tycker bör involveras för att hantera dessa, säger Roger Persson.

En kunskapsbas ska byggas upp

Projektet ”Skolledares arbetsmiljö: Ett projekt om organisatoriska förutsättningar, stressrelaterad psykisk ohälsa, personalrörlighet och förbättringspotential” avser att bygga upp en kunskapsbas om skolledarnas utmaningar och deras möjligheter att möta dessa – allt för att förbättra deras arbetsmiljö och hälsa.

– Idag saknas tillräcklig kunskap om sambandet mellan skolledares organisatoriska förutsättningar och deras psykiska hälsa. Genom att stödja den här forskningen kan vi bidra till att gynna både skolledarnas arbetsmiljö och hälsa och i förlängningenkan det förhoppningsvis även leda till en bättre skola, säger Susanna Stymne Airey, chef för FoU och enheten Förebygga på AFA Försäkring.

Fler forskningsprojekt inom arbetsmiljö och hälsa får pengar

På uppdrag av arbetsmarknadens parter avsätter AFA Försäkring varje år cirka 150 miljoner kronor till forskning inom arbetsmiljö och hälsa. Satsningar görs bland annat genom fyra anslagsomgångar per år. Roger Persson, vid Lunds universitet är en av nio projektledare som får forskningsmedel vid den tredje anslagsomgången 2017, där totalt 28 312 000 kronor tilldelats olika forskningsprojekt.

Övriga projekt fokuserar bland annat på forskning om fysisk och psykosocial belastning i sjukvården och kemikalierisker för ögonfransstylister och nagelteknologer. På afaforsakring.se/forskning finns mer information om samtliga projekt. https://www.afaforsakring.se/forskning/

Mer information:

Roger Persson, Lunds universitet: 046–222 87 56 roger.persson@psy.lu.se 

Susanna Stymne Airey, chef för FoU och enheten Förebygga, AFA Försäkring: 08-696 41 60 susanna.stymneairey@afaforsakring.se
Linda Harling, presskommunikatör AFA Försäkring: 0730-96 35 12 linda.harling@afaforsakring.se

Fakta om AFA Försäkrings forskningsstöd
AFA Försäkring satsar årligen 150 miljoner kronor på forskning och utveckling som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador inom både privat näringsliv, kommuner och landsting. Mer information om forskningsstödet finns på www.afaforsakring.se/forskning

Text: Linda Harling