Ny forskning om socialsekreterares hälsa beviljas anslag

2017-07-03 08:00

Hur kan man skapa friska arbetsplatser för fler socialsekreterare? AFA Försäkring beviljar Pia Tham, vid Högskolan i Gävle, 3 001 000 kronor för att forska om vilken betydelse organisatoriska villkor har för socialsekreterares hälsa.

På uppdrag av arbetsmarknadens parter avsätter AFA Försäkring varje år cirka 150 miljoner kronor till forskning inom arbetsmiljö och hälsa. Satsningar görs bland annat genom fyra anslagsomgångar per år. Pia Tham, vid Högskolan i Gävle, är en av nio projektledare som får forskningsmedel vid den andra anslagsomgången 2017.

Fler långa sjukfall bland socialsekreterare

– Socialsekreterare arbetar ofta under ansträngande förhållanden. Många i yrkesgruppen upplever ohälsa och funderar på att byta yrke. Forskning visar att deras arbetsvillkor försämrats på senare år. Därför är det angeläget att ta reda på vad i organisationen av socialsekreterarnas arbete som kan bidra till god hälsa, säger Pia Tham.

Enligt statistik från AFA Försäkring har antalet långa sjukfall per 1 000 sysselsatta socialsekreterare ökat från 26,5 till 40,7 mellan 2007 och 2014. Av dessa var 25 procent psykiska diagnoser, vilket är nästan en dubblering sedan 2011.

Ny kunskap ska generera friskare arbetsplatser

Pia Tham, vid Högskolan i Gävle, som tilldelas 3 001 000 kronor för att ta reda på vilka faktorer på grupp- och organisationsnivå som bidrar till att skapa så kallade friska arbetsplatser för socialsekreterare. Studien, som heter ”Friska arbetsplatser – vilken betydelse har organisatoriska villkor för socialsekreterares hälsa?”, bygger vidare på ett nyligen avslutat forskningsprojekt.

– I det nya projektet kommer vi att göra en enkätstudie och intervjuer med socialsekreterare och arbetsledare i totalt cirka 50 arbetsgrupper, säger Pia Tham.

Forskningsprojektet kommer att pågå till 2020 och förväntas ge verktyg och ny kunskap om hur friska arbetsplatser för socialsekreterare kan skapas. Resultaten väntas leda till minskad stress, ohälsa och sjukfrånvaro inom yrkesgruppen.

Fler forskningsprojekt inom arbetsmiljö och hälsa får pengar

De övriga åtta projekt som beviljats anslag från AFA Försäkring, fokuserar bland annat på forskning om närvaro på arbetet trots sjukdom, ny behandlingsmetod vid hörselnedsättning och genusmedvetet arbetsmiljöarbete. På afaforsakring.se/forskning finns mer information om samtliga projekt. https://www.afaforsakring.se/forskning/


Mer information:
Pia Tham, Högskolan i Gävle, 070-363 18 75, pia.tham@hig.se
Susanna Stymne Airey, chef för FoU och enheten Förebygga, AFA Försäkring: 08-696 41 60 susanna.stymneairey@afaforsakring.se
Adam Fredholm, skribent för Press och omvärld,  AFA Försäkring: 0703764187 adam.fredholm@afaforsakring.se

Fakta om AFA Försäkrings forskningsstöd
AFA Försäkring satsar årligen 150 miljoner kronor på forskning och utveckling som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador inom både privat näringsliv, kommuner och landsting. Mer information om forskningsstödet finns på www.afaforsakring.se/forskning