Kvinnor med psykisk diagnos nådde oftast tidsgränsen i sjukförsäkringen

2016-12-16 08:00

På sex år nådde 11 000 personer den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen. Genomsnittspersonen är en kvinna mellan 35 och 44 år, som har en psykisk diagnos och arbetar som försäljare inom handel. Det visar en ny rapport som AFA Försäkring presenterar vid ett seminarium den 16 december.

Psykiska sjukdomar och sjukdomar i muskler och skelett (muskuloskeletala diagnoser) är de klart vanligaste diagnoserna bakom sjukfallen som uppnått maximal tid med sjukpenning. Störst andel utgör sjukdomar i muskler och skelett. Detta gäller både kvinnor och män, men inte alla åldersgrupper. Hos yngre än 45 år är de psykiska sjukdomarna vanligare. Andelen är något högre för kvinnor än för män. Bland kvinnor under 35 år utgör psykiska sjukdomar nästan 60 procent av sjukfallen.

Av de psykiska sjukdomarna är förstämningssyndrom som till exempel depression den vanligaste för både kvinnor och män. Denna diagnos utgör drygt hälften av både männen och kvinnornas psykiska diagnoser. Näst vanligast är ångestsyndrom för män och stressyndrom bland kvinnor.

Vilka sjukdomar i muskler och skelett som ligger bakom diagnosgrupperna skiljer sig mycket åt beroende på kön. Andelen sjukdomar i mjukvävna­der är nästen dubbelt så hög för kvinnor. Medan män har en klart högre andel ryggsjukdomar. Skillnaderna är stora även vid en jämförelse utifrån ålder. Yngre har en högre andel ryggsjukdomar medan äldre har en högre andel ledsjukdomar.

Den vanligaste yrkesgruppen bland kvinnor som nått den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen är försäljare inom handel. Inom denna yrkesgrupp har totalt 917 kvinnor nått maxgränsen. För män är den vanligaste yrkesgruppen metallarbete och för dem är motsvarande antal 823.

Om rapporten
I början av 2016 avskaffades den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen som funnits i den allmänna sjukförsäkringen sedan årsskiftet 2009/2010. Majoriteten av alla sjukskrivningar avslutas inom 90 dagar och endast 3 procent av sjukskrivningarna nådde maxtiden. Rapporten bygger på de cirka 11 000 sjukskrivna inom avtalsområdet Svenskt Näringsliv/LO som nått maximal tid i sjukförsäkringen. Grunden för statistiken är skador som har anmälts till premiebefrielseförsäkringen (PBF). Därmed omfattar inte rapporten KL-sektorn.

AFA Försäkrings skadedatabas innehåller information om totalt 13 miljoner försäkringsärenden och ger stor kännedom om skador och sjukdomar på svenska arbetsplatser. För att göra statistik ur skadedatabasen tillgänglig för alla presenteras varje år aktuell statistik i en årligen återkommande arbetsskaderapport och i fyra delrapporter. Utsökningar ur skadedatabasen görs även på beställning från forskare och fack- och arbetsgivarförbund.

Hela rapporten med statistik, tabeller och diagram finns på afaforsakring.se.

För ytterligare information:
Andreas Ek, analytiker, AFA Försäkring, 08-696 42 76, Andreas.Ek@afaforsakring.se
Camilla Arvenberg, presskommunikatör, AFA Försäkring, 0708-14 98 30, camilla.arvenberg@afaforsakring.se