Media granskar de kollektivavtalade försäkringarna

2016-04-13 15:00

Med anledning av medias granskning av de kollektivavtalade försäkringarna vill vi klargöra vår roll på svensk arbetsmarknad.

Om AFA Försäkring
AFA Försäkring ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK och vårt uppdrag är att administrera de kollektivavtalade försäkringarna utifrån de villkor ägarna beslutat om. Genom kollektivavtalen försäkras anställda inom den privata sektorn och kommuner, landsting, regioner och vissa kommunala bolag. AFA Försäkring har också fått förtroende att administrera statens arbetsskador (PSA). Idag omfattas 4,5 miljoner människor av minst en av dessa försäkringar. Försäkringarna gäller vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet.

Utbetalningar
Under 2015 fick vi in 351 000 nya ärenden och betalade ut 9,9 miljarder i ersättning till de försäkrade, det vill säga 38 miljoner om dagen. Vi förvaltar 193 miljarder kronor och kapitalet placeras ansvarsfullt för att ge en avkastning som tryggar framtida ersättning till de försäkrade. AFA Försäkrings tillgångar är anpassade efter behovet av att kunna betala ut ersättning även många år framåt i tiden, till exempel till kunder som fått sjukersättning eller livränta till följd av en arbetsskada.

Premieinbetalning från arbetsgivaren för arbetsskadeförsäkringen (TFA) uppgick 2015 till 178 miljoner kronor. Ersättningen, det vill säga skadeutbetalningen, till de anställda uppgick samma år till cirka 1,7 miljarder.

Premieinbetalningen från arbetsgivaren för sjukförsäkringen (AGS) uppgick 2015 till 0 kronor. Ersättningen, det vill säga skadeutbetalning, till de anställda uppgick samma år till 7 miljarder kronor.

Premieåterbetalningar
AFA Försäkring är ett icke-vinstutdelande bolag, vilket innebär att det inte görs någon utdelning till ägarna. För perioden 2004-2008 har totalt 40 miljarder kronor återbetalats till arbetsgivarna för inbetalade premier gällande sjukförsäkringen. Första utbetalningen gjordes 2012. Orsaken till premieåterbetalningen var bland annat regelförändringar i det allmänna sjukförsäkringssystemet (som hanteras av Försäkringskassan), bland annat skärptes kraven för att bevilja sjukersättning.

Villkoren
AFA Försäkring följer de villkor som parterna beslutat ska gälla för respektive försäkring. Förändringar i det allmänna trygghetssystemet påverkar också de kollektivavtalade försäkringarna.

Vad är en arbetsskada/arbetssjukdom?
En arbetsskada kan vara ett arbetsolycksfall, ett färdolycksfall, eller en arbetssjukdom. Ett olycksfall definieras utifrån att olyckan ska ha skett i samband med arbetet och att den är en kortvarig händelse som i viss mån är ovanlig och oförutsedd.

Ett färdolycksfall är ett olycksfall som inträffar under färd till eller från arbetet.

Arbetssjukdom ger rätt till ersättning från AFA Försäkring om skadan kvarstått i mer än 180 dagar och godkänts av Försäkringskassan eller finns upptagen i förteckning till ILO-konventionen. En arbetssjukdom definieras som annan skadlig inverkan i arbetet, som man utsatts för under en längre period. Det kan handla om t ex buller, vibrationer, farliga ämnen muskuloskeletala sjukdomar och psykisk ohälsa. En arbetssjukdom visar sig oftast flera år efter att man varit utsatt. En relativt stor del av anmälningarna kan komma in upp till tio år efter det att skadan visat sig vilket gör att statistiken inte är fullständig förrän långt senare.

1993 skedde en regelförändring av riksdagen som parterna följde, som gjorde att det blev mycket svårare att få en arbetssjukdom godkänd. Andelen godkända arbetssjukdomar har minskat under hela 2000-talet, medan antalet godkända arbetsolyckor har ökat under samma period. För att få en arbetssjukdom godkänd som arbetsskada krävs övervägande skäl som talar för att den exponering man varit utsatt för har lett till den aktuella sjukdomen.

Mer information: 
Caroline Rylander, Presschef AFA Försäkring, tel 08-696 42 63, 0708-15 49 05