Forskning kring psykologers och socialsekreterares hälsa och välbefinnande

2016-04-06 08:00

Psykologer och socialsekreterare är överrepresenterade när det kommer till långvarig sjukskrivning till följd av stress. Ingrid Schéle vid Umeå universitet, beviljas 3 000 000 kr för att undersöka hur faktorer under studietiden och tidigt i karriärer kan påverka risken för framtida sjukskrivning.

Psykologer och socialsekreterare drabbas oftare än andra yrkesgrupper av stressrelaterade sjukskrivningar längre än 14 dagar. En sådan sjukskrivning tidigt i karriären innebär ökad sårbarhet för framtida stress. Förklaringar till tidiga sjukskrivningar till följd av stress bör sökas redan under studietiden eller i övergången till yrkeslivet.

I tre år ska projektet undersöka samspelet mellan individuella faktorer och den psykosociala arbetsmiljöns inverkan på studenter och yrkesverksamma. De individuella faktorer som undersöks är bland annat upplevd autonomi, kompetens och samhörighet samt minne och förmåga att tänka nytt. I arbetsmiljön undersöks i första hand krav, och de resurser som finns för att möta kraven.

Genom enkäter samlas data in från programstudenter och yrkesverksamma i början av sin karriär. Intervjuer och kognitiva test görs på ett litet urval. De nya kunskaperna är tänkta att användas som underlag för proaktiva insatser, under studietiden och i övergången till yrket, som kan minska framtida sjukskrivningar.

Detta är ett av nio forskningsprojekt som fått sammanlagt drygt 28 miljoner kronor i anslag från AFA Försäkring. Anslagen beviljas på uppdrag av arbetsmarknadens parter. Läs om samtliga forskningsprojekt på www.afaforsakring.se/nyhetsrum

Bild på Ingrid Schéle finns att hämta i AFA Försäkrings nyhetsrum

Mer information:
Ingrid Schéle, Umeå universitet, ingrid.schele@psy.umu.se
Susanna Stymne Airey, chef FoU-avdelningen, AFA Försäkring, 08-696 41 60, susanna.stymneairey@afaforsakring.se
Camilla Arvenberg, pressinformatör, AFA Försäkring, 070-814 98 30, camilla.arvenberg@afaforsakring.se

Fakta om AFA Försäkrings forskningsstöd 
AFA Försäkring satsar årligen cirka 150 miljoner kronor på forskning, utveckling och kunskapsförmedling som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador både inom privat näringsliv, kommuner och landsting. Mer information om forskningsstödet finns på www.afaforsakring.se/forskning