Intellektuellt krävande arbetsliv halverar risken för Alzheimer

2016-01-15 08:00

Personer med komplexa arbetsuppgifter löper lägre risk att drabbas av demenssjukdomen Alzheimer. Faktorer inom arbetslivet som ökar risken är exponering för kemikalier och elektromagnetiska fält. Det visar en kunskapssammanställning som finansierats av AFA Försäkring och presenteras vid ett seminarium 15 januari.

Slutsatserna baseras på sammanvägning av publicerade studier som undersökt samband mellan faktorer i arbetsmiljön och risken att drabbas av Alzheimers sjukdom. Resultaten visar att risken minskar i proportion till hur mycket hjärnan används under livet. Personer med lång utbildning, arbete som medför högre kognitiva krav eller arbetsledande uppgifter löper en halverad risk att drabbas av Alzheimer.

De sammanvägda resultaten tyder på en riskökning för personer som yrkesmässigt exponeras för kemikalier. Resultaten tyder även på att det finns ett samband mellan Alzheimer och yrkesmässig exponering för elektromagnetiska fält.

– För att minska risken för Alzheimer skulle den optimala arbetsplatsen minimera exponering för kemikalier och starka elektromagnetiska fält samt innehålla arbetsuppgifter som stimulerar till intellektuellt arbete, säger Lars-Gunnar Gunnarsson vid Örebro universitet

Kunskapssammanställningen har genomförts av två forskare vid Örebro universitet. Lars-Gunnar Gunnarsson är biträdande professor i neurologi, överläkare och specialist i arbets- och miljömedicin. Lennart Bodin är professor i statistik vid Örebro universitet, numera aktivt verksam vid Institutet för Miljömedicin, Karolinska Institutet.

Studien ingår i en serie av systematiska kunskapssammanställningar inom arbetsmiljöområdet som ges ut av Göteborgs universitet. Det fleråriga projektet finansieras av arbetsmarknadens parter, genom AFA Försäkring. Rapporten går att ladda ned här.

AFA Försäkring satsar årligen cirka 150 miljoner kronor på forskning, utveckling och kunskapsförmedling som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador inom privat näringsliv, kommuner och landsting. Mer information om forskningsstödet finns på www.afaforsakring.se/forskning

Mer information:
Lars-Gunnar Gunnarsson, biträdande professor vid Örebro universitet, 019-30 33 60, lars-gunnar.gunnarsson@oru.se
Susanna Stymne Airey, avdelningschef FoU-avdelningen, 08-696 48 54, susanna.stymne.airey@afaforsakring.se
Camilla Arvenberg, press, AFA Försäkring, 0708-14 9830, camilla.arvenberg@afaforsakring.se