Tre forskningsprojekt för bättre arbetsmiljö i hemtjänsten och vid vård i hemmet

2015-12-22 11:00

Tre forskningsprojekt, som AFA Försäkring finansierar, söker olika sätt att förbättra arbetsmiljön för anställda som utför vård i hemmet samt inom hemtjänsten. För att kartlägga arbetsbelastningen och sambandet med hälsa i hemtjänsten, och identifiera hälsoriskfaktorer får Mikael Forsman, Karolinska Institutet 3 600 000 kr. För att undersöka hur man kan få ledningssystem för arbetsmiljö och patientsäkerhet att fungera ihop får John Sjöström, IVL Svenska Miljöinstitutet 3 475 000 kr. För att undersöka hur man kan förbättra arbetsmiljön för genom att via olika e-hälsotjänster ge vårdpersonalen kompetensstöd får Gerd Johansson, Lunds universitet, 2 500 000 kr. 

Forskarna vid Karolinska Institutet genomför sin studie genom enkät, hälsoundersökningar, belastnings-mätningar och intervjuer, utvecklar tillsammans med branschen och berörda myndigheter riktlinjer för hur man kan organisera hemtjänsten på ett långsiktigt hållbart sätt. 

Forskarna vid IVL Svenska Miljöinstitutet identifierar vad som krävs av ett integrerat ledningssystem som bidrar till att förbättra arbetsmiljöarbetet samtidigt som det är användbart och till nytta för berörda aktörer och ska presentera illustrativa, goda exempel från de studerade verksamheterna.

Forskarna vid Lunds universitet ska genom observationer och fokusgruppintervjuer med användare utvärdera prov med olika e-hälsotjänster som stöd, som Landskrona kommuns hemsjukvård genomför. Grupper i två kommuner kommer att diskutera behovet av e-hälsolösningar och forskarna tar fram en idébank med olika lösningar som man kan använda.

Det här är tre av 11 nya forskningsprojekt som fått sammanlagt när 19 miljoner kronor från AFA Försäkring. Läs om samtliga anslag på www.afaforsakring.se/nyhetsrum

Mer information:

John Sjöström, IVL Svenska Miljöinstitutet, 010-788 66 16, john.sjostom@ivl.se,

Gerd Johansson, Lunds universitet, Institutionen för designvetenskaper, Avdelningen för ergonomi och aerosolteknologi, 0708-66 64 62, gerd.johansson@design.lth.se

Mikael Forsman, Karolinska Institutet, Institutet för miljömedicin, avdelningen för arbetsmedicin, 070-491 01 96, mikael.forsman@ki.se

Susanna Stymne Airey, avdelningschef FoU, AFA Försäkring, 08-696 41 60, Susanna. stymneairey@afaforsakring.se

Caroline Rylander, presschef, AFA Försäkring, 0708-15 49 05, caroline.rylander@afaforsakring.se

Fakta om AFA Försäkrings forskningsstöd

AFA Försäkring satsar årligen cirka 150 miljoner kronor på forskning, utveckling och kunskapsförmedling som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador både inom privat näringsliv, kommuner och landsting. Mer information om forskningsstödet finns på www.afaforsakring.se/forskning