Mer än dubbelt så många arbetsskador till följd av fall ute när halkan slår till

2015-12-14 06:00

För många som tillbringar delar av sin arbetsdag utomhus innebär halkan ett stort arbetsmiljöproblem. Om olyckan är framme kan halkan leda till långvarig sjukfrånvaro och i värsta fall bestående men. Men konsekvenserna av olyckorna skiljer sig beroende på den drabbades ålder och kön, det visar statistik från AFA Försäkring.

Fallskador är den allra vanligaste arbetsskadan och under vintermånaderna dubbleras risken att drabbas av ett fall utomhus. Störst är risken för de äldsta på arbetsmarknaden. Personer över 55 år står för nästan 40 procent av alla halkolyckor som leder till långvarig sjukskrivning eller medicinsk invaliditet. Men skadorna är inte bara fler hos äldre, de blir även allvarligare än hos yngre.

– Det är tydligt att den äldsta åldersgruppen i arbetslivet är hårdast drabbad. Det kan förklaras med att samma händelse ger större konsekvenser med stigande ålder och läkningsprocessen går långsammare.  Dessutom ökar risken att ramla på grund av sämre balans, smidighet och reaktionsförmåga i högre ålder, säger Andreas Ek, analytiker/statistiker på AFA Försäkring.

Den drabbades ålder har även betydelse för var på kroppen skadorna uppstår. Hos de äldre åldersgrupperna uppstår skadan oftast i en arm och hos de yngre oftast i ett ben. Vid en jämförelse uppdelad på kön finns det också stora skillnader. Armfrakturer är betydligt vanligare hos kvinnor än hos män. För män uppstår skadorna oftare i ben, skuldra och axel.

Olyckskartläggningen är baserad på de 2300 godkända allvarliga arbetsolycksfall som inträffade under 2012 och 2013, orsakade av ett fall utomhus. Statistiken är hämtad ur AFA Försäkrings skadedatabas som inrymmer information om 13 miljoner försäkringsärenden. Skadedatabasen ger stor kännedom om skador och sjukdomar på svenska arbetsplatser.

För att göra statistik ur skadedatabasen tillgänglig för alla presenteras varje år aktuell statistik i en årligen återkommande arbetsskaderapport och fyra stycken delrapporter. I mars 2015 och april 2014 gjordes delrapporter om fallolyckor. Rapporterna finns på AFA Försäkrings hemsida och går att ladda ner här. Utsökningar ur skadedatabasen görs även på beställning från forskare och fack- och arbetsgivarförbund.

För ytterligare information:
Andreas Ek, analytiker/statistiker, 08-696 42 76, Andreas.Ek@afaforsakring.se
Camilla Arvenberg, press, 070-814 98 30, camilla.arvenberg@afaforsakring.se