Webbverktyg ska underlätta för småföretag att bedöma kemirisker

2015-11-04 08:00

För att utvärdera och vidareutveckla webbverktyget KemiRisk, som ska hjälpa småföretagare att bedöma sina kemiska risker, får Ann-Beth Antonsson, IVL Svenska Miljöinstitutet 1 875 000  kronor av AFA Försäkring.

När småföretag ska bedöma risker, för att minska antalet kemiska arbetsskador och olyckor, upplever man ofta att detta är mycket svårt. Många har nytta av checklistor om branschens vanligaste kemirisker och etablerade sätt att hantera dessa risker. Men checklistor täcker inte allt och räcker därför inte. Det behövs fler metoder.  Sedan många år finns därför nätplatsen KemiGuiden.

Fortfarande leder många metoder för riskbedömning till att småföretag felbedömer och underskattar risker. Forskarna ska undersöka hur småföretag använder KemiRisk, och speciellt om de klarar av att använda verktygen som det är tänkt, och om de resultat som de får med dess hjälp ger en korrekt bedömning av de kemiska riskerna. Målet är att verktyget ska fogas in i KemiGuiden och ge ett bättre stöd för småföretagens arbete med de kemiska arbetsmiljöfrågorna.

Projektet heter ”KemiRisk, ett småföretagsanpassat webbverktyg för bedömning av kemiska arbetsmiljörisker”.

Det är ett av sex nya forskningsprojekt, som har fått sammanlagt drygt 17,5 miljoner kronor från AFA Försäkring. Läs om samtliga anslag på www.afaforsakring.se/nyhetsrum


Mer information:

Ann-Beth Antonsson, adjungerad professor, IVL Svenska Miljöinstitutet, 010-788 65 47,
ann-beth.antonsson@ivl.se

Susanna Stymne Airey, chef FoU-avdelningen, AFA Försäkring, 08-696 41 60, susanna.stymneAirey@afaforsakring.se

Caroline Rylander, presschef, AFA Försäkring, 0708-15 49 05, caroline.rylander@afaforsakring.se

Fakta om AFA Försäkrings forskningsstöd  

AFA Försäkring satsar årligen cirka 150 miljoner kronor på forskning, utveckling och kunskapsförmedling som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador inom både privat näringsliv, kommuner och landsting. Mer information om forskningsstödet finns på www.afaforsakring.se/forskning