Problematiskt samspel i kommunerna hinder för hälsa

2015-11-04 08:00

Hur kommunernas chefer och expertfunktioner samarbetar påverkar hur cheferna mår och hur de lyckas stödja sin personal. Anna Cregård, Förvaltningshögskolan Göteborgs universitet, får 3 169 000 kr för att ta fram kunskap och instrument som kommunerna kan använda för att forma hållbara roller och samarbetsmodeller

Bland chefer i kommuner är personalomsättningen hög och personalens sjukskrivnings tal ofta stora. Tidigare forskning visar att en delförklaring handlar om hur samspelet mellan linjechefer och stöd- och expertfunktioner, som t.ex. HR ekonomi och utveckling, ser ut. Samspelet påverkar hur chefer upplever sina möjligheter att genomföra sitt uppdrag.

Det skiljer sig hur det ser ut i olika typer av verksamheter. På kvinnodominerade arbetsplatser, som vård och omsorg, får cheferna ofta mycket mindre stöd och det som ges är av ett annat slag än i mansdominerade verksamheter.

Det kan uppstå två negativa effekter: cheferna mår själva dåligt, och de lyckas inte fokusera på att stödja personalen, till exempel med chefsstödd konflikthantering.  De fastnar i administrativa system och möten, där expertfunktionerna ställer ytterligare krav på dem. 

Forskarna vill genom att studera relationerna mellan de två grupperna få ökad kunskap om möjligheterna för linjechefer och expertfunktioner att tillsammans skapa hälsosamma organisationer och därmed bidra till lägre sjukskrivningar i kommuner och landsting.

Detta är ett av sex nya forskningsprojekt som fått sammanlagt drygt 17,5 miljoner kronor från AFA Försäkring. Läs om samtliga anslag på www.afaforsakring.se/nyhetsrum

Mer information:

Anna Cregård, universitetslektor, Förvaltningshögskolan Göteborgs universitet, 031-786 59 06, anna.cregard@spa.gu.se

Susanna Stymne Airey, chef FoU-avdelningen, AFA Försäkring, 08-696 41 60, susanna.stymneAirey@afaforsakring.se

Caroline Rylander, presschef, AFA Försäkring, 0708-15 49 05, caroline.rylander@afaforsakring.se

Mer information om forskningsstödet finns på www.afaforsakring.se/forskning

Fakta om AFA Försäkrings forskningsstöd  

AFA Försäkring satsar årligen cirka 150 miljoner kronor på forskning, utveckling och kunskapsförmedling som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador både inom privat näringsliv, kommuner och landsting. Mer information om forskningsstödet finns på www.afaforsakring.se/forskning