50 miljoner kronor till unik satsning inom kronisk smärta

2015-06-11 08:00

På uppdrag av arbetsmarknadens parter anslår AFA Försäkring sammanlagt 50 miljoner kronor till 13 nya forskningsprojekt om kronisk smärta. Gemensamt för all forskning som AFA Försäkring stödjer är att den bidrar till att minska arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro.

”Detta är en särskild satsning som AFA Försäkring har valt att göra inom ett viktigt område som orsakar mycket lidande och stora kostnader för samhället,”, säger AFA Försäkrings VD, Anders Moberg. En stor del av kostnaderna inom AFA Försäkring utgör ersättning till försäkrade där smärta är en viktig orsak till nedsatt arbetsförmåga. Det är därför viktigt att öka kunskaperna om orsakerna bakom kronisk smärta och hur kronisk smärta kan förebyggas och behandlas.

AFA Försäkring vill med denna satsning ta ett helhetsbegrepp inom området kronisk smärta. De projekt som får dela på 50 miljoner kronor ska försöka hjälpa människor med både långvarig ge-nerell smärta och människor med mer specifika besvär, som t ex smärta i samband med IBS, nack och skuldersmärtor samt fibromyalgi. Det handlar också om att ta fram nya läkemedel, kartlägga riskfaktorer och ta fram förebyggande metoder, utvärdera olika behandlingsmetoder och få fram kunskap om de underliggande fysiologiska och biokemiska mekanismerna vid kronisk smärta.

Nedan listas vilka projekt som beviljats forskningsmedel vid denna anslagsomgång

Magnus Peterson, Uppsala Universitet, 070-288 27 68, magnus.peterson@pubcare.uu.se
Visualisering av smärt-associerade processer med pre-targeting metodik och positron emissions tomografi
Beviljat anslag: 2 879 000 kr

Elisabeth Hansson, Göteborgs universitet, 031-786 33 63, elisabeth.hansson@neuro.gu.se
Nya sätt att återställa reaktiva cellulära nätverk vid neuroinflammation: utveckling av en högkänslig metod och användning av farmaka i kombination
Beviljat anslag: 2 630 000 kr

Magnus Simrén, Göteborgs universitet, 031-342 63 89, magnus.simren@medicine.gu.se
Smärta hos patienter med irritable bowel syndrome (IBS): Från förståelse av mekanismer till utveckling av ny evidensbaserad behandling
Beviljat anslag: 6 771 000 kr

Björn Gedle, Linköpings universitet, 0763-92 71 91, bjorn.gerdle@liu.se,
Kroniska smärtors samsjuklighet? förekomst, konsekvenser för delaktighet och hälsa samt rehabiliteringsutfall
Beviljat anslag: 3 240 000 kr

Björn Gerdle, Linköpings universitet, 0763-92 71 91, bjorn.gerdle@liu.se
Biokemiska muskelförändringar vid kroniska nack-skuldersmärtor och fibromyalgi? relationer till smärtkaraktäristika och förändringar vid träning
Beviljat anslag: 2 939 000 kr

Rikard Wicksell, Karolinska inst., 0709-68 08 00, rikard.wicksell@karolinska.se
Internetbaserad behandling med Acceptance and Commitment Therapy (iACT) av patienter med långvarig svårbehandlad smärta
Beviljat anslag: 3 579 000 kr

Katja Boersmaa, Örebro universitet, 019-30 10 62, katja.boersma@oru.se
Utvärdering av en nyutvecklad emotionsfokuserad behandling för personer med kronisk smärta och emotionell problematik i en randomiserad kontrollerad studie.
Beviljat anslag: 2 579 000 kr

Stefan Bergman, FoU Spenshult, 070-265 68 30, stefan.bergman@spenshult.se
Från epidemiologi till samhällsinsatser och klinisk praktik för att förebygga kronisk smärta och nedsatt arbetsförmåga
Beviljat anslag: 5 916 000 kr

Anne Söderlund, Mälardalens högskola, 073-662 05 67, anne.soderlund@mdh.se
Ett beteendemedicinskt arbetssätt i fysioterapi vid behandling av kronisk smärta - utvärdering av implementeringsprocessen och behandlingsresultat
Beviljat anslag: 4 587 000 kr

Monica Buhrman, Uppsala universitet, 0733-46 85 39, Monica.Buhrman@psyk.uu.se
Skräddarsydd vägledd internet-baserad KBT för människor med kronisk smärta och samtidig psykisk ohälsa med efterföljande boosterprogram
Beviljat anslag: 1 501 000 kr

Edward Högeststätt, Lunds universitet, 076-887 15 86, edward.hogestatt@med.lu.se
Paracetamol - en inspirationskälla till nya och bättre smärtstillande läkemedel
Beviljat anslag: 5 000 000 kr

Emma Bäck, Göteborgs universitet 031-786 62 86, emma.back@psy.gu.se
Förväntad frånvaro? Bemötandets betydelse för smärtpatienters välmående och återgång till arbete
Beviljat anslag: 3 904 000 kr

Susanna Walter, Linköpings universitet, 010-103 81 60, susanna.walter@liu.se
Finns viktiga patofysiologiska faktorer i det centrala nervsystemet vid den kroniska smärtsjukdomen IBS?
Beviljat anslag: 3 097 000 kr

På afaforsakring.se/forskning finns ytterligare information om projekten

Mer information:
Caroline Rylander, presschef, AFA Försäkring, 0708-15 49 05, caroline.rylander@afaforsakring.se
Barbro Jacobsson, FoU-avdelningen, AFA Försäkring, 08-696 49 25 Barbro.jacobsson@afaforsakring.se