Gifter på jobbet kan öka risken för Parkinsons sjukdom

2014-09-29 06:00

Yrkesmässig exponering för bekämpningsmedel ökar risken för Parkinsons sjukdom. Däremot finns inget stöd för att exponering för svetsrök eller elektromagnetiska fält skulle öka risken för sjukdomen, och låg exponering för metaller och nikotin kan till och med minska risken. Det visar en kunskapssammanställning som delfinansierats av AFA Försäkring och presenterades vid ett seminarium i dag.

Parkinsons sjukdom är en relativt ovanlig men allvarlig sjukdom. 22 000 personer lever med sjukdomen i Sverige i dag. Sjukdomen har en mycket påtaglig påverkan på den drabbades livskvalitet. Att identifiera riskfaktorer och förebyggande insatser skulle vara värdefullt i de yrkesgrupper som är särskilt utsatta.

En genomgång av den tillgängliga forskningen på området visar att miljöfaktorer kan bidra till uppkomsten av Parkinsons sjukdom, ibland i samverkan med genetiska faktorer. Vissa av dessa miljöfaktorer är sådana som anställda utsätts för på jobbet. Översikten visar att exponering för bekämpningsmedel kan fördubbla risken för att drabbas. Grupper som arbetar med frukt och grönt löper därför större risk än andra, liksom viss maskinstationspersonal och vissa sanerare.

Kunskapssammanställningen har genomförts av två forskare vid Örebro universitet. Lars-Gunnar Gunnarsson är biträdande professor i neurologi, överläkare och specialist i arbets- och miljömedicin. Lennart Bodin är professor i statistik vid Örebro universitet med över trettio års erfarenhet av studier kring arbetsmiljöfrågor. Numera aktivt verksam vid Institutet för Miljömedicin, Karolinska Institutet.

I sin genomgång av den samlade forskningen på området har de kunnat slå fast att exponering för ett antal faktorer inte ökar risken för Parkinsons sjukdom. Det gäller bland annat svetsrök, som dock kan leda till en sjukdomsbild med liknande symptom. Ibland framförs hypotesen att exponering för metaller skulle ökar risken för Parkinsons, men forskningen visar tvärtom att exponering för låga halter metaller minskar risken. Forskningen visar också att nikotinanvändare löper lägre risk än andra för just Parkinsons sjukdom.

– Det är möjligt att med förebyggande insatser i arbetslivet minska risken att drabbas av Parkinsons sjukdom. Det viktigaste är att sträva efter så låg exponering för bekämpningsmedel som möjligt. Det är särskilt viktigt att grupper som arbetar med frukt och grönt har tillgång till bra skyddsutrustning, säger Lars-Gunnar Gunnarsson.

Studien ingår i en serie av systematiska kunskapssammanställningar inom arbetsmiljöområdet som ges ut av Göteborgs universitet. Det fleråriga projektet delfinansieras av AFA Försäkring. Rapporten går att ladda ned här.

AFA Försäkring satsar årligen cirka 150 miljoner kronor på forskning, utveckling och kunskapsförmedling som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador både inom privat näringsliv, kommuner och landsting. Mer information om forskningsstödet finns på www.afaforsakring.se/forskning

   
Mer information:  

Lars-Gunnar Gunnarsson, biträdande professor vid Örebro universitet, 019-30 33 60, lars-gunnar.gunnarsson@oru.se
Susanna Stymne Airey, avdelningschef FoU-beredningen, 08-696 48 54, susanna.stymne.airey@afaforsakring.se
Caroline Rylander, presschef, AFA Försäkring, 0708-15 49 05, caroline.rylander@afaforsakring.se