Bättre arbetsmiljöarbete i bemanningsföretag

2014-06-03 06:00

Bemanningsanställda byter ofta arbetsplats och arbetsuppgifter. Det ställer arbetsmiljöarbetet inför särskilda utmaningar. En svårighet är att ansvaret för arbetsmiljöarbetet för inhyrd personal är delat mellan det inhyrande företaget och bemanningsföretaget. Det visar en ny rapport från IVL Svenska Miljöinstitutet som i dag presenterats vid ett seminarium hos AFA Försäkring.

Allt fler arbetar i bemanningsföretag. Antalet anställda har ökat från 5 000 i mitten av nittiotalet till över 130 000. Ökningen fortsätter.

I ett forskningsprojekt som finansierats av AFA Försäkring har forskare vid IVL Svenska Miljöinstitutet studerat hur det delade arbetsmiljöansvaret fungerar i praktiken, både när det fungerar väl och när bemanningsanställda råkat ut för arbetsskador.

Intervjuer med bemanningsanställda som råkat ut för arbetsskada och intervjuer med bemanningsföretag och deras kunder visar att det kan finnas brister i arbetsmiljöarbetet både hos bemannings- och inhyrande företag. En slutsats är därför att det är viktigt att båda parter känner ansvar för arbetsmiljön och kan ingripa om den andra parten inte tar sitt ansvar. Arbetsmiljöarbetet måste fungera även om någon part inte uppfyller sin del.

Analysen visar också att många aktörer inom bemannings- respektive inhyrande företag behöver vara involverade. Det gäller bland annat ledning, konsultchefer, arbetsledare och skyddsombud, men även säljare. Ledningens syn på bemanningsanställda och den funktion de ska fylla är viktigt både i bemanningsföretag och inhyrande företag.

Projektet strävar efter att fördjupa förståelsen för hur arbetsmiljöarbetet fungerar och vilka faktorer som kan påverka när arbetet inte fungerar, samt identifiera och utveckla de arbetssätt, metoder och modeller för att fördela ansvar som visat sig fungera bra.

Utifrån kunskapen om hur arbetsmiljöarbetet fungerar i praktiken utvecklar forskargruppen ett underlag för fungerande arbetsmiljöarbete från upphandling till avslutat bemanningsuppdrag. De identifierar hur olika nyckelaktörer kan bidra inför, under och efter anlitande av bemanningsföretag om en arbetsskada har inträffat. Slutsatserna kan användas som praktiska verktyg för att förbättra arbetsmiljön på svenska arbetsplatser.

Slutsatserna presenterades vid ett seminarium hos AFA Försäkring den 3 juni 2014. Rapporten från projektet kommer att publiceras senare under året.

Fakta om AFA Försäkrings forskningsstöd
AFA Försäkring satsar årligen cirka 150 miljoner kronor på forskning, utveckling och kunskapsförmedling som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador både inom privat näringsliv, kommuner och landsting. Mer information om forskningsstödet finns på www.afaforsakring.se/forskning

Mer information:
Ann-Beth Antonsson, projektledare IVL Svenska Miljöinstitutet, 08-598 563 47, ann-beth.antonsson@ivl.se
Rolf Eriksson, presschef, AFA Försäkring, 08-696 48 16, rolf.eriksson@afaforsakring.se

 
 
AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter och vi försäkrar drygt fyra miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner. AFA Försäkring drivs utan vinstsyfte och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 600 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.