20.5 miljoner till ny forskning inom arbetsmiljö och hälsa

2014-06-26 08:00

Ny forskning om stöd till förlossningspersonal, ledarskap i vården, om risker med vibrerande verktyg för byggnadsnickare och nya behandlingsmetoder för tennisarmbåge. Det är fyra av de sammanlagt tio nya forskningsprojekt inom arbetsmiljö och hälsa som får totalt 20,5 miljoner i anslag från AFA Försäkring.

Anslagen går till forskare verksamma vid Karolinska Institutet, Uppsala universitet, Högskolan Dalarna, Stockholms universitet, Linköpings universitet, Universitetssjukhuset Örebro, Lunds universitet, Lunds tekniska högskola och IVL Svenska Miljöinstitutet.

Forskning för att få nya sjuksköterskor att stanna i yrket
De första åren för nyutexaminerade sjuksköterskor är tuffa och kan leda till stress och sjukskrivning – och till att de lämnar yrket.

Petter Gustavsson vid Karolinska Institutet har i ett tidigare projekt kartlagt problem i övergången mellan utbildning och arbetsliv. Han får nu 4 847 000 kr från AFA Försäkring för att ta fram och pröva verktyg som kan hjälpa nyblivna sjuksköterskor att under sin introduktion hantera utmaningar på ett sådant sätt att deras hälsa, engagemang och kompetens inte kommer till skada.

Även andra yrkesgrupper kommer att kunna använda verktygen i en version på webben.

Kontaktuppgifter: Petter Gustavsson, professor, Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap. Telefon: 08-524 836 59, mobil: 070-536 36 59. E-post: petter.gustavsson@ki.se

Stöd till de anställda efter allvarliga händelser i förlossningsvården
Sjukvårdsanställda kan drabbas av psykiska stressreaktioner efter allvarliga händelser under en förlossning. Ulf Högberg vid Uppsala universitet, får 2 000 000 kr från AFA Försäkring för att ta fram riktlinjer för hur man i förlossningsvården kan utforma och införa ett stöd för de anställda. I projektet ingår också en enkät till landets förlossningsläkare och barnmorskor, varav ett urval som varit med om traumatiska händelser i samband med förlossningar kommer djupintervjuas.

Kontaktuppgifter: Ulf Högberg, professor, Uppsala universitet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Telefon: 018-55 97 75 mobil: 070-346 13 27. E-post: ulf.hogberg@kbh.uu.se

När barn far illa – vad händer med de anställda i skolan?
När ett barn far illa, har skolans anställda anmälningsplikt enligt Socialtjänstlagen. Den situation som då uppstår kan anställda uppleva som påfrestande och leda till stress och annan ohälsa. Maria Forsner och Gudrun Elvhage vid Högskolan Dalarna, får 551 000 kr från AFA Försäkring för att undersöka vilka förutsättningar skolanställda har att kunna leva upp till anmälningsplikten. Efter en studie i sex grundskolor i tre kommuner ska man använda resultaten för att pröva metoder för att underlätta de för anställda som står inför att göra en anmälan om barn som far illa.

Kontaktuppgifter: Maria Forsner, lektor, Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle. Telefon: 023-77 84 40, Mobil: 073-461 12 56. E-post: mfr@du.se

Ledarskap i vården - avgörande för att införa nya metoder
Ledarna i vården är viktiga för att införa nya metoder som bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet – men vilken typ av ledarskap leder till att man lyckas?

Anne Richter vid Medical Management Centrum på Karolinska Institutet får 1 990 000 kr från AFA Försäkring för att först undersöka hur linjechefer inom hälso- och sjukvården som med framgång infört nya metoder, har gjort – och därpå använda resultaten när man utbildar chefer. Avsikten är att minska såväl chefernas som de anställdas stressnivå, och öka patientsäkerheten, i samband med att man genomför förändringar i vården.

Anne Richter fick 2012 AFA Försäkrings arbetsmiljöstipendium för postdoktorala studier utomlands. Stipendiet omfattade 1 000 000 kr.

Kontaktuppgifter: Anne Richter, Karolinska Institutet, Medical Management Centrum, Mobil: 073-260 30 63. E-post: anne.richter@ki.se

Ett nytt automatiskt system för mätning av blodtryck och bestämning av Ankel-Brachial-Index (ABI)
Systemet innebär ett nytt och enkelt sätt att mäta blodtryck jämfört med dagens system, som är både tidskrävande och kräver träning av operatören.

Lars-Göran Lindberg vid Linköpings universitet beviljas 818 000 kr av AFA Försäkring för att testa det nya systemet på 75 patienter. Systemet innebär att en blodtrycksmätare placeras runt handleden och runt ankeln.

Mätningen startas med ett tryck, och båda manschetterna blåses upp samtidigt. Systemet känner av blodtrycken, registrerar och beräknar automatiskt ABI.

Metoden kan användas redan i primärvården, vilket ökar möjligheterna till förebyggande insatser för de som har en ökad risk för åderförkalkningssjukdomar.

Kontaktuppgifter: Lars-Göran Lindberg, universitetslektor, Linköpings universitet, Inst för medicinsk teknik (IMT). Telefon: 013-28 67 43, mobil: 070-402 78 74, E-post: larli@imt.liu.se

Nya läkemedel för att behandla depression
Det finns ett stort behov av att utveckla nya läkemedel mot depression, för att minska det långvariga lidande som många människor drabbas av. Dagens antidepressiva mediciner fungerar inte för alla patienter och professor Kjell Fuxe vid Karolinska Institutet får därför 2 000 000 kr från AFA Försäkring för att ta fram nya antidepressiva läkemedel, med hjälp av en mycket avancerad teknik. Forskarna kommer att använda cellodlingssystem, djurmodeller och analyser av vävnadsprover från hjärnor från självmordsoffer. Resultaten kommer att bli till direkt nytta för drabbade individer.

Kontaktuppgifter: Kjell Fuxe, professor, Karolinska Institutet, Institutionen för neurovetenskap. Telefon: 08-524 870 78. Mobil: 070-753 82 28. E-post: kjell.fuxe@ki.se

Ny behandlingsmetod vid tennisarmbåge
Tennisarmbåge är ett vanligt smärttillstånd som drabbar människor i arbetslivet. Behandlingen har, ofta med varierande resultat, hittills bestått av i första hand metoder som avlastning, sjukgymnastik, akupunktur och lokala steroidinjektioner – och om inget av detta hjälper någon form av kirurgiskt ingrepp.

Kurt Pettersson vid Universitetssjukhuset i Örebro får 508 000 kr från AFA Försäkring för att undersöka om man kan behandla tennisarmbåge genom att injicera ämnet botulinumtoxin, en metod som man har börjat pröva på en del kliniker. I studien deltar 40 patienter, varav hälften får injektioner med botulinumtoxin och resten får koksaltlösning.

Kontaktuppgifter: Kurt Pettersson, docent, överläkare, Universitetssjukhuset Örebro, Handkirurgiska kliniken. Telefon: 019-602 51 70, E-post: kurt.pettersson@orebroll.se

Byggnadssnickare och vibrerande verktyg – följer vi EU-reglerna?
Vibrationsskador är vanliga bland byggnadssnickare, trots att det finns EU-regler som reglerar arbetet med vibrerande verktyg. Allt yngre snickare får allvarliga skador i form av känselbortfall och kraftlöshet i händer och armar. Men hur mycket vibrationer blir de utsatta för, i förhållande till gällande regelverk? Och hur stor andel är sjuka?

Catarina Nordander vid Lunds universitet får 3 771 000 kr från AFA Försäkring för att i en grupp på 200 snickare i ett större bolag, 300 snickare i andra företag, samt målare, undersöka hur stor andel som har vibrationsskador och hur detta påverkar deras arbetsförmåga.

Kontaktuppgifter: Catarina Nordander, docent, Lunds universitet, Avd. för Arbets- och miljömedicin, Telefon 046-17 31 68, E-post: catarina.nordander@med.lu.se

Strategier för att mäta nanopartiklar på arbetsplatser
Det har blivit allt vanligare i arbetslivet att man använder nanomaterial, framför allt inom tillverkningsindustrin, byggsektorn, och i medicin och hygienartiklar. Men vad vet vi förekomsten av nanopartiklar i arbetslivet?

Ann-Beth Antonsson, IVL Svenska Miljöinstitutet, får 3 493 055 kr från AFA Försäkring för att utveckla metoder och strategier för att mäta förekomst och spridning av nanopartiklar samt hur utsatta människor på arbetsplatser är för nanomaterial som kan vara hälsofarliga. I studien ska man också undersöka hur spridning av och anställdas exponering för nanomaterial kan minskas. Metoderna ska kunna användas i det ordinarie arbetsmiljöarbetet på arbetsplatserna, som sker i samarbete med företagshälsovården.

Kontaktuppgifter: Ann-Beth Antonsson, adj professor och Tekn Dr, IVL Svenska Miljöinstitutet. Telefon: 0859856347. E-post: ann-beth.antonsson@ivl.se

Nytt verktyg för att utveckla och utvärdera arbetsmiljöer på fartyg
En tredjedel av alla anmälda arbetsolyckor ombord på fartyg beror på den fysiska arbetsmiljön. Trots det finns inom sjöfarten ingen tradition av att använda verktyg för att visualisera och simulera när man analyserar arbetsmiljön. 

Mikael Blomé, Lunds Tekniska Högskola, får 587 000 kr från AFA Försäkring för ett projekt där han för sjöfartsbranschen ska vidareutveckla ett befintligt simuleringsverktyg, som man också kan använda när man utformar nya fartygsmiljöer.

Kontaktuppgifter: Mikael Blomé, Tekn Dr. Lunds Tekniska Högskola, Institutionen för designvetenskaper. Telefon: 046-222 80 67, E-post: mikael.blome@design.lth.se

Mer information:
Susanna Stymne Airey, avdelningschef FoU-beredningen, AFA Försäkring, 08-696 41 60, Susanna.StymneAirey@afaforsakring.se
Rolf Eriksson, presschef, AFA Försäkring, 0708-93 95 77, rolf.eriksson@afaforsakring.se

Fakta om AFA Försäkrings forskningsstöd
AFA Försäkring satsar årligen cirka 150 miljoner kronor på forskning, utveckling och kunskapsförmedling som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador både inom privat näringsliv, kommuner och landsting. Mer information om forskningsstödet finns på www.afaforsakring.se/forskning

   AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter och vi försäkrar drygt fyra miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner. AFA Försäkring drivs utan vinstsyfte och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 600 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.