Arbetsskaderapporten 2014: Olycksrisken varierar med ålder

2014-05-16 06:00

För tredje året i rad ökar risken att drabbas av en allvarlig arbetsolycka på svenska arbetsplatser. De yngsta och de äldsta på arbetsmarknaden har en förhöjd risk. Högst är risken för arbetstagare i åldern 56-64 år. Det framgår av AFA Försäkrings årliga rapport ”Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro”.

Rapporten bygger på ett mycket omfattande underlag. Alla skadeanmälningar till de kollektivavtalade försäkringarna lagras i AFA Försäkrings databas, som innehåller mer än 10 miljoner ärenden. Databasen är en unik kunskapskälla. Arbetsskaderapporten är Sveriges största undersökning om allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro.

Riskerna för allvarliga arbetsolycksfall är högst för de yngsta och de äldsta på arbetsmarknaden. I åldergruppen 16-25 år har antalet godkända allvarliga skador ökat med över 25 procent mellan 2010 och 2012. En bidragande förklaring kan vara att de yngre snabbare tagit till sig möjligheten att använda AFA Försäkrings digitala anmälningskanaler och att kännedomen om kollektivavtalade försäkringar ökat mest i yngre grupper.

Det är alltjämt äldre som löper störst risk att drabbas av ett allvarligt olycksfall på jobbet. Risken att skadas för en manlig yrkesförare i åldern 56-64 år är exempelvis nästan tre gånger så stor jämfört med kollegor i åldern 16-25 år.

Den åldersrelaterade risken ökar mest för kvinnor
Risken ökar med stigande ålder. För kvinnor ökar den åldersrelaterade risken mer än för män. 55 procent av de kvinnor som skadat sig är över 45 år, mot 44 procent av männen. I vård- och omsorgssektorn drabbar nästan två av tre skador anställda som är äldre än 45 år.

För kvinnor är det risken för fallskador som ökar mest med åldern. Både i termer av överrisk och antal olycksfall dominerar ålderskategorin 56-64 år och olycksorsakerna ”ramla inne” respektive ”ramla ute”. För kvinnor i åldern 56-64 år är risken att ramla inne 2,7 gånger högre än normalrisken, och risken att ramla ute 2,5 högre än normalrisken.

Äldre löper störst risk för långvarig sjukfrånvaro
Även när det gäller risken att drabbas av långvarig sjukfrånvaro är äldre tydligt överrepresenterade. Det gäller för både kvinnor och män. För personer i åldern 56-64 år är risken ungefär 32 per 1 000 sysselsatta, medan genomsnittsrisken för alla åldrar är 19,3. Risken i den äldsta åldersgruppen (56-64 år) var 2012 sex gånger så hög som i den yngsta åldersgruppen (16-25 år).

För både män och kvinnor upp till 55 års ålder i kommuner och landsting är psykiska sjukdomar den vanligaste diagnosen vid långvariga sjukskrivningar. Därefter, för anställda över 55 år, ökar andelen muskuloskeletala sjukdomar som då blir den vanligaste diagnosen. Inom avtalsområde Svenskt Näringsliv/LO är muskuloskeletala sjukdomar den vanligaste diagnosen redan från 36 års ålder bland kvinnor och för alla åldersgrupper bland män.

Störst risk att drabbas av långvarig sjukdom löper kvinnor i åldern 56-64 år som är anställda inom kommun eller landsting. Risken för denna grupp sjönk fram till 2009 och har sedan 2010 ökat.

Hela rapporten med statistik, tabeller och diagram finns på www.afaforsakring.se

För ytterligare information:
Michel Normark, chef Analys och Försäkringsvillkor, 08-696 45 90, michel.normark@afaforsakring.se
Anna Weigelt, analytiker Analys och Försäkringsvillkor, 08-696 43 35, anna.weigelt@afaforsakring.se
Thomas Åkerström, analytiker/statistiker Analys och Försäkringsvillkor, 08-696 45 75, thomas.akerstrom@afaforsakring.se
Mats Åhlgren, analytiker/statistiker, Analys och Försäkringsvillkor, 08-696 45 21, mats.ahlgren@afaforsakring.se
Rolf Eriksson, presschef AFA Försäkring, 08-696 48 16, 0708-93 95 77. rolf.eriksson@afaforsakring.se

 
AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter och vi försäkrar drygt fyra miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner. AFA Försäkring drivs utan vinstsyfte och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 600 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.