30 miljoner till ny forskning om kronisk smärta

2014-05-27 08:00

AFA Försäkring utlyser i samarbete med arbetsmarknadens parter inom privat näringsliv, kommuner och landsting ett treårigt FoU-program om förebyggande insatser och behandling av kronisk smärta. Totalt omfattar programmet 30 miljoner kronor.

Kronisk smärta är en vanlig orsak till både sjukfrånvaro och långvarig arbetsoförmåga och kan också leda till försämrad livskvalitet och depression. Det finns begränsad kunskap om riskfaktorer för utveckling av kronisk smärta och hur kronisk smärta kan förebyggas och behandlas. Det finns även brister i kunskapen om samspelet mellan psykiska besvär och kronisk smärta.

De direkta och indirekta samhällskostnaderna för kronisk smärta är mycket höga, uppskattningsvis närmare 90 miljarder kronor per år enligt SBU[1], där produktionsbortfallet på grund av nedsatt arbetsförmåga utgör den största kostnaden. Andra allvarliga konsekvenser är också överförbrukning och missbruk av smärtstillande medel och mänskligt lidande.

- Det finns ett stort behov av att öka kunskaperna inom området kronisk smärta, säger Susanna Stymne Airey, chef FoU-avdelningen AFA Försäkring. Det övergripande syftet med det nya FoU-programmet är att bidra till kunskapsutvecklingen inom området kronisk smärta med särskild inriktning på riskfaktorer, förebyggande och behandling.

Utlysningen är riktad till forskare verksamma vid svenska universitet och högskolor, forskningsinstitut och universitetssjukhus.

Hela utlysningstexten finns att läsa på www.afaforsakring.se

Mer information:
Susanna Stymne Airey, chef FoU-avdelningen, 08-696 41 60, susanna.stymneairey@afaforsakring.se
Rolf Eriksson, presschef, 08-696 48 16, rolf.eriksson@afaforsakring.se


Fakta om AFA Försäkrings forskningsstöd
AFA Försäkring satsar årligen cirka 150 miljoner kronor på forskning, utveckling och kunskapsförmedling som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador både inom privat näringsliv, kommuner och landsting. Mer information om forskningsstödet finns på www.afaforsakring.se/forskning

          


[1] SBU – Statens beredning för medicinsk utvärdering

AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter och vi försäkrar drygt fyra miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner. AFA Försäkring drivs utan vinstsyfte och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 600 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.