Ny rapport: män drabbas oftast av vanligaste arbetsplatsolyckan

2014-04-25 06:00

Fallolyckor är den vanligaste allvarliga arbetsolyckan i Sverige. Nästan 40 procent av allvarliga olyckor på jobbet är fallolyckor. Män drabbas oftare än kvinnor, och både för kvinnor och män är åldersgruppen 56-64 år starkt överrepresenterad. Det visar en ny rapport från AFA Försäkring, som presenterades vid ett seminarium den 25 april.

Rapporten baseras på statistik ur AFA Försäkrings skadedatabas. Skadedatabasen är en unikt omfattande kunskapskälla om arbetsskador i Sverige. Mer än fyra miljoner svenskar omfattas av den kollektivavtalade arbetsskadeförsäkringen.

Under åren 2008-2012 inträffade 17 800 allvarliga fallolyckor på svenska arbetsplatser. Hälften av dem ledde till medicinsk invaliditet. Fallolyckor förekommer i alla branscher och drabbar både arbetare och tjänstemän. 60 procent av dem som drabbats av fallolyckor under perioden var män.

För män är risken drabbas högst bland arbetare inom betong- bygg- och anläggningsbranscherna, där mellan tre och fyra per tusen sysselsatta drabbas varje år. För kvinnor är risken störst inom yrkesgrupperna byggnadsmålare och betong-, bygg och anläggningsarbetare, där dock få kvinnor arbetar. Även inom vård, skola och omsorg, där andelen kvinnor är betydligt högre, förekommer många fallolyckor; ofta fall i samma höjd, exempelvis att man snubblar i en brukares hem eller halkar på is under förflyttning mellan olika platser.

Mest utsatt är åldersgruppen 56-64 år. Män i den åldersgruppen har 1,7 gånger högre risk att drabbas jämfört med män i genomsnitt, och för kvinnor är risken 2,4 gånger högre än genomsnittet.

I rapporten sammanställs en stor mängd statistik om fallolyckor. Rapporten pekar också på ett antal åtgärder som kan minska fallolyckorna i de speciellt utsatta yrkesgrupperna inom vård, skola och omsorg. Halka och fall utomhus kräver halkskydd, broddar, sandning, skottning och snöröjning i de miljöer där personalen vistas och arbetar. Fall i omvårdssituationer kräver ergonomiska analyser av omvårdsuppgifter, anpassade rutiner, adekvata hjälpmedel och utbildning i förflyttningsteknik.

I de mansdominerande branscherna krävs andra åtgärder. Byggnadsträarbetare har över fyra gånger så hög risk att råka ut för en fallolycka. För att komma tillrätta med det bör man titta på utformningen av stegar och andra arbetsplattformar, samt skapa säkra gångvägar på byggarbetsplatsen.. Snickare och målare kan se över hur de står när de arbetar på höjd, och kanske överväga att använda fallskydd i fler arbetsmoment.

Rapporten finns att ladda ned i sin helhet på www.afaforsakring.se/press.

Mer information:
Michel Normark, chef Analys och Försäkringsvillkor, 08-696 45 90, michel.normark@afaforsakring.se
Anna Weigelt, analytiker, 08-696 43 35, anna.weigelt@afaforsakring.se
Rolf Eriksson, presschef, AFA Försäkring, 08-696 48 16, rolf.eriksson@afaforsakring.se

  
AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter och vi försäkrar drygt fyra miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner. AFA Försäkring drivs utan vinstsyfte och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 600 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.