14,6 miljoner till ny forskning inom arbetsmiljö och hälsa

2014-04-11 07:00

Förebygga kemiska olyckor i arbetslivet, ny behandling för leukemi och MS, ekonomiska drivkrafter inom vården och svensk version av internationell arbetsmiljöenkät. AFA Försäkring beviljar drygt 14,6 miljoner kronor till fem nya FoU-projekt inom arbetsmiljö och hälsa.

Anslagen går till forskare verksamma vid Malmö Högskola, Högskolan i Jönköping, Karolinska Institutet och Linköpings universitet.

COPSOQ Sverige – En brygga mellan forskning och praktik

Många samlar på olika sätt in information om arbetslivet, men detta kommer inte alltid till nytta i det praktiska arbetsmiljöarbetet. Hanne Berthelsen, forskare vid Malmö Högskola, får 2 387 000 kronor av AFA Försäkring för att främja användningen av en internationellt använd arbetsmiljöenkät, COPSOQ ( The Copenhagen Psychosocial Questionnaire) i Sverige.
I projektet ska de skapa en lättanvänd webbplattform, som man på arbetsplatserna kan använda för att kartlägga sin arbetsmiljö, och planera konkreta åtgärder med utgångspunkt i COPSOQ.  Man ska kunna jämföra den egna arbetsplatsens resultat direkt med vetenskapligt baserad kunskap. Även förslag på evidensbaserade åtgärder kommer finnas på webbplattformen.

Kontaktuppgifter: Hanne Berthelsen, Odont Dr MPH, Malmö Högskola, Centrum för tillämpad arbetslivsforskning (CTA), Tel: 0406658570, E-post: hanne.berthelsen@mah.se

De komplexa drivkrafterna inom vård och omsorg. Hur inverkar ekonomiska morötter på arbetsmiljö och resultat för patienter?  
Finansiella incitament används idag inom vård och omsorg för att stimulera personalens motivation och öka prestationerna. Forskning och debatter har emellertid visat att de professionellas motivation ofta står i konflikt med ekonomiska incitament.
Boel Andersson Gäre, professor vid Jönköping Academy, Högskolan i Jönköping, tilldelas 3 144 000 kronor av AFA Försäkring för att undersöka vad finansiella incitament inom vård och omsorg får för effekter utifrån ett patient– och arbetsmiljöperspektiv. Exempel kommer att tas fram genom intervjuer med både ledning och vårdpersonal.

Kontaktuppgifter: Boel Andersson Gäre, professor, Högskolan i Jönköping, Jönköping Academy, Hälsohögskolan. Mobil: 0706454147. E-post: boel.andersson.gare@lj.se

Nya behandlingsstrategier vid Multipel skleros

Multipel skleros (MS) är en inflammatorisk sjukdom som angriper centrala nervsystemet. Sjukdomen debuterar tidigt och orsakar handikapp, som på sikt ger ett stort omvårdnadsbehov och utslagning från arbetslivet.
Tomas Olsson, professor vid Karolinska Institutet, beviljas 4 miljoner kronor av AFA Försäkring för att fortsätta studien kring riskgener och vilka yttre riskfaktorer som påverkar risken att drabbas av MS. En sådan yttre riskfaktor som redan identifierats är rökning, som påverkar de egna immunsystemet så att det angriper centrala nervsystemet. Målet är att utveckla mer precisa behandlingsformer mot MS.

Kontaktuppgifter: Tomas Olsson, professor, Karolinska Institutet, Inst för klinisk neurovetenskap. Tel: 0851776242. Mobil: 0707213598, Epost: Tomas.Olsson@ki.se

Skräddarsydd behandling för leukemipatienter

Läkemedel som används för behandling av leukemipatienter, ger inte alltid samma effekt hos patienterna, trots att läkemedlet ges i samma dosering. Det beror på att vissa leukemiceller blir motståndskraftiga mot läkemedlet och därför inte svarar på behandlingen.
Professor Jan Ingvar Jönsson vid Linköpings universitet får 1 854 000 kronor av AFA Försäkring för att kartlägga varför vissa patienter blir bättre av cellgiftsbehandlingen medan andra förblir sjuka. Detta ger nya möjligheter att utveckla individuella terapier efter patienternas behov.

Kontaktuppgifter: Jan-Ingvar Jönsson, professor, Linköpings universitet, Inst för klinisk och experimentell medicin (IKE). Tel: 013-282300, mobil: 073-2750100, E-post: jan-ingvar.jonsson@liu.se

Förebygga kemiska olyckor i arbetslivet
Ett systematiskt säkerhetsarbete bygger på att alla incidenter rapporteras och följs upp. När det gäller kemiska arbetsplatsolyckor, rapporteras inte alltid alla tillbud. Det innebär att den tillgängliga statistiken inte kan ligga till grund för det förebyggande arbetsmiljöarbetet, det saknas helt enkelt tillräcklig kunskap om kemiska arbetsplatsolyckor.
Mattias Öberg vid Karolinska Institutet beviljas 3 242 000 kronor av AFA Försäkring för att förbättra statistik– och kunskapsunderlaget för det förebyggande arbetsmiljöarbetet, genom att analysera och systematisera data från Giftinformationscentralens samtalsdatabas med information om kemiska arbetsplatsolyckor.
I samarbete med Arbetsmiljöverket ska ett systematiskt arbetssätt tas fram, så att man bättre än hittills kan ta tillvara tillgänglig information och använda den för att förebygga kemiska olyckor i arbetslivet.

Kontaktuppgifter: Mattias Öberg, med dr, Karolinska Institutet, Institutet för miljömedicin. Tel: 08-52487517, mobil: 073-712 14 54, E-post: mattias.oberg@ki.se

Bilder finns på www.afaforsakring.se/press

Mer information:
Rolf Eriksson, presschef, AFA Försäkring, 0708-93 95 77, rolf.eriksson@afaforsakring.se

Fakta om AFA Försäkrings forskningsstöd
AFA Försäkring satsar årligen cirka 150 miljoner kronor på forskning, utveckling och kunskapsförmedling som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador både inom privat näringsliv, kommuner och landsting. Mer information om forskningsstödet finns på www.afaforsakring.se/forskning

AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter och vi försäkrar drygt fyra miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner. AFA Försäkring drivs utan vinstsyfte och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 600 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.