Hur ska chefen hålla på sikt?

2013-12-17 07:00

Bland chefer ökar stressen och omsättningen är hög. Vad behöver man för att vilja, kunna och orka vara ledare idag? Christin Mellner, Stockholms universitet, får 3 500 000 kronor av AFA Försäkring för ett projekt om ledares villkor i gränslöst arbete.

I dagens arbetsliv, med höga krav och förhållanden som är osäkra och oförutsägbara, möter chefer en mängd nya utmaningar som innebär bredare, tyngre och otydligare ansvarsroller. Många chefer har en ohållbar arbetssituation och omsättningen på chefsposter ökar.

I det här projektet ska forskarna undersöka hur ett hållbart ledarskap kan se ut, med hjälp av djupintervjuer, fokusgrupper och expertintervjuer. Vilka utmaningar, förutsättningar, hinder och behov upplever cheferna i sitt ledarskap? Hur är deras egna villkor och hur påverkar det deras möjligheter att arbeta hälsofrämjande när de leder verksamheten? Hur kan chefen upptäcka signaler om ohälsa och stress när man leder på distans?

Studien omfattar chefer inom både privat och offentlig sektor och målet är att hitta de aspekter som oavsett bransch är viktigast för att man ska kunna utveckla ett hållbart ledarskap. Detta blir en grund för att i kommande projekt skapa konkreta verktyg på individ- och organisationsnivå.

Detta är ett av 18 nya forskningsprojekt som fått sammanlagt nära 41 miljoner kronor från AFA Försäkring. Läs om samtliga anslag på www.afaforsakring.se/press

Christin Mellner har tidigare fått 2 000 000 kronor av AFA Försäkring till forskning om gränser mellan arbets- och privatliv.

Bild på Christin Mellner finns att hämta i AFA Försäkrings pressrum

Mer information:
Christin Mellner, fil dr, Stockholms universitet, Psykologiska institutionen, 08-16 20 00, 0763-96 97 00, cmr@psychology.su.se
Hans Augustson, avdelningschef FoU-beredningen, AFA Försäkring, 0708-93 95 95, hans.augustson@afaforsakring.se
Rolf Eriksson, presschef, AFA Försäkring, 0708-93 95 77, rolf.eriksson@afaforsakring.se

Fakta om AFA Försäkrings forskningsstöd
AFA Försäkring satsar årligen cirka 150 miljoner kronor på forskning, utveckling och kunskapsförmedling som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador både inom privat näringsliv, kommuner och landsting. Mer information om forskningsstödet finns på www.afaforsakring.se/forskning

  
AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter. Vi försäkrar drygt fyra miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 500 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.