Biogas och biodiesel – ny energiteknik och nya risker?

2013-12-17 07:00

Kan biobränslen som ersätter hälsofarliga fossila bränslen i själva verket medföra större risker? Detta undersöker forskare i två projekt. Erica Bloom, IVL Svenska Miljöinstitutet, får 1 350 000 kronor av AFA Försäkring för att kartlägga gifter vid avfalls- och biogasanläggningar, utifrån gränsvärden och hälsorisker. Anders Blomberg, Umeå Universitet, får 2 112 000 kronor för att undersöka om hur avgaser från biodieselavgaser påverkar luftvägar, hjärta och kärl.

Anställda som hanterar avfall riskerar sin hälsa genom bakteriegifter, endotoxiner, som kan orsaka både luftvägsinflammationer, nedsatt lungfunktion och astma. Erica Bloom ska utifrån gränsvärden och hälsorisker kartlägga de olika endotoxiner som finns. Hittills har forskare mest diskuterat och mätt så kallade fria endotoxiner, som man andas in. Men även så kallade bundna endoxiner, till partiklar, kan orsaka allvarliga hälsoproblem. Därför behöver man kunna mäta också dessa. Projektets resultat ämnar leda till nya slutsatser om exponering och risker vid avfallshantering.

Sverige är ledande när det gäller att utveckla biodiesel för fordon. Men fortfarande vet man alltför lite om biodieselns förbränningsprodukter, och hur dessa påverkar hälsan. Anders Blomberg kommer i sin studie utsätta friska personer för avgaser från biobränslen som motsvarar stadstrafik och jämföra med motsvarande mängd fossila dieselavaser. Därefter undersöker han effekterna på hjärta, lungor och luftvägar.

Det här är två av 18 nya forskningsprojekt som fått sammanlagt nära 41 miljoner kronor från AFA Försäkring. Läs om samtliga anslag på www.afaforsakring.se/press

­I juni 2013 beviljade AFA försäkring också 4 050 000 kronor till ett projekt om arbetsmiljön vid produktion och användning av biogas, till professor Mats Bohgard, Lunds tekniska högskola. Läs mer om det här.

Bild på Erica Bloom och Anders Blomberg finns att hämta i AFA Försäkrings pressrum

Mer information:
Erica Bloom, dr, IVL Svenska Miljöinstitutet, Klimat och hållbara samhällssystem, 08-598 564 23, erica.bloom@ivl.se
Anders Blomberg, professor, Umeå Universitet, Folkhälsa och klinisk medicin, 090-785 22 34, 070-563 36 63, anders.blomberg@lung.umu.se
Hans Augustson, avdelningschef FoU-beredningen, AFA Försäkring, 0708-93 95 95, hans.augustson@afaforsakring.se
Rolf Eriksson, presschef, AFA Försäkring, 0708-93 95 77, rolf.eriksson@afaforsakring.se

Fakta om AFA Försäkrings forskningsstöd
AFA Försäkring satsar årligen cirka 150 miljoner kronor på forskning, utveckling och kunskapsförmedling som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador både inom privat näringsliv, kommuner och landsting. Mer information om forskningsstödet finns på www.afaforsakring.se/forskning

   
AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter. Vi försäkrar drygt fyra miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 500 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.