Återhämtning för hållbart arbetsliv

2013-12-17 07:00

När människor inte kan återhämta sig så mycket som de behöver, ökar risken för att de blir sjukskrivna och lämnar arbetslivet i förtid. Kerstin Wentz, Sahlgrenska Universitetssjukhuset får 2 630 000 kronor av AFA Försäkring för att följa anställda i jobb med höga krav, för att undersöka hur deras återhämtning ser ut.

En tidigare studie om offentliganställdas arbetsvillkor, hur väl de har kunnat de återhämta sig och deras hälsonivå visade att de ”ej återhämtade” löper arton gånger större risk för nedstämdhet.

Med den här studien skall forskare under två år följa 2 500 anställda, undersköterskor, socialsekreterare, byggnadsarbetare och montörer, uppdelade i tre åldersgrupper: 18-35, 36-45 och 46-70. Dessa ska vid olika tidpunkter svara på frågor om fysisk och psykisk arbetsbelastning, arbetsrelaterad trötthet dvs behov av återhämtning och möjlighet till paus och rast inom ramen för arbetet. De skall också skatta vilka strategier de använder vid höga arbetskrav vare sig kraven är tillfälliga eller kontinuerliga.

Forskarna kommer också att titta på faktorer som kön, familjesituation, sjukfrånvaro, sjuknärvaro, förändring av motionsvanor och anställningsform.

Målet är att kartlägga förhållandet mellan arbetskrav, möjlighet till återhämtning under arbetsdagen och behovet av återhämtning efter arbetet. Denna kunskap skall också användas för att utveckla ett webbverktyg som man kan använda på bla arbetsplatserna och inom företagshälsovården. Via verktyget kommer man att kunna upptäcka en obalans och därmed risk för ohälsa och också få råd om åtgärder.

Detta är ett av 18 nya forskningsprojekt som fått sammanlagt nära 41 miljoner kronor från AFA Försäkring. Läs om samtliga anslag på www.afaforsakring.se/press

Bild på Kerstin Wentz finns att hämta i AFA Försäkrings pressrum

Mer information:
Kerstin Wentz, fil dr, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Arbets- och miljömedicin, 073-247 29 77, kerstin.wentz@amm.gu.se
Hans Augustson, avdelningschef FoU-beredningen, AFA Försäkring, 0708-93 95 95, hans.augustson@afaforsakring.se
Rolf Eriksson, presschef, AFA Försäkring, 0708-93 95 77, rolf.eriksson@afaforsakring.se

Fakta om AFA Försäkrings forskningsstöd
AFA Försäkring satsar årligen cirka 150 miljoner kronor på forskning, utveckling och kunskapsförmedling som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador både inom privat näringsliv, kommuner och landsting. Mer information om forskningsstödet finns på www.afaforsakring.se/forskning

  

AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter. Vi försäkrar drygt fyra miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 500 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.