Ny rapport: sjukskrivning på grund av psykisk ohälsa ökar

2013-11-29 07:00

Psykisk ohälsa är den enskilt vanligaste orsaken till sjukskrivning bland svenska arbetstagare. Kvinnor är värst utsatta. Och antalet långvariga sjukskrivningar till följd av psykisk ohälsa ökar. Risken att drabbas av långvarig psykisk ohälsa är lägst i Stockholm och högst i Västra Götaland och Blekinge. Det visar en ny rapport från AFA Försäkring som presenteras vid ett seminarium i dag.

Psykisk ohälsa är en stor och växande orsak till sjukskrivning, både i Sverige och i omvärlden. I en ny rapport från AFA Försäkring redovisas långa sjukfall med psykisk diagnos och hur de är fördelade över tid, försäkringskollektiv, yrkesgrupp, kön, ålder och län.

Från 2005 minskade antalet sjukskrivningar med psykisk diagnos under några år. Regeringen och socialförsäkringsadministrationen fokuserade på att minska utnyttjandet av sjukförsäkringen, och förändringar i regelverk och tillämpning ledde till en nedgång i antalet nya ersatta sjukfall. Sedan 2009 ökar antalet igen.

Av de nya sjukfall som godkändes 2010 och 2011 hade 30 procent av kvinnorna och 16 procent av männen fått en psykisk diagnos. Kvinnor får oftare stressdiagnoser än män, som oftare drabbas av depression och ångest. Anpassningsstörning, det som i dagligt tal ofta kallas utbrändhet, är en mycket ovanlig diagnos. En procent av kvinnorna och färre än en procent av männen har fått en sådan diagnos.

Sjukskrivningstalen varierar mellan yrkesgrupper och delar av landet. Långvarig psykisk ohälsa är vanligast bland personal i vård och skola, särskilt i yrkesgrupperna ”övrig hälso- och sjukvårdsarbete” (bland annat sjukgymnaster och dietister), sjuksköterskor, barnmorskor, medicintekniska assistenter respektive förskollärare och fritidspedagoger.

Risken att drabbas av långvarig psykisk ohälsa är lägst i Stockholm och högst i Västra Götaland och Blekinge. Som förklaring till de geografiska variationerna lyfter rapporten fram skillnader i länens respektive näringslivsstruktur.

Rapporten analyserar långa sjukskrivningar med psykiska diagnoser och bygger på information om ersättningar från AFA Försäkrings sjukförsäkringar, avtalsgruppförsäkring AGS och avtalsgruppförsäkring kommun/landsting AGS-KL. Med en lång sjukskrivning menas att den har pågått i mer än 90 dagar.

Rapporten finns att ladda ned i sin helhet här.

En videoinspelning av rapportpresentationen kommer att finnas tillgänglig på afaforsakring.se från den 2 december.

Mer information:
Michel Normark, chef Analys och Försäkringsvillkor, 0708-92 85 86, Michel.Normark@afaforsakring.se
Anna Weigelt, analytiker, AFA Försäkring, 08-696 43 35, Anna.Weigelt@afaforsakring.se
Rolf Eriksson, presschef, AFA Försäkring, 08-696 48 16, 0708-93 95 77, Rolf.Eriksson@afaforsakring.se

AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter. Vi försäkrar drygt fyra miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 500 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.