AFA Försäkring storsatsar på forskning om företagshälsovård

2013-06-19 08:00

AFA Försäkring inleder en treårig satsning på forskning om hur kvaliteten i företagshälsovården kan förbättras. I dag presenteras de åtta forskningsprojekt som beviljats stöd inom ramen för det nya programmet. Programmet omfattar 30 miljoner kronor och sträcker sig till 2016.

Företagshälsovården är en viktig resurs i det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Utbudet och kvaliteten i företagshälsovårdstjänsterna varierar dock mycket.

För arbetsmarknadens parter är det viktigt att företagshälsovården blir så effektiv och ändamålsenlig som möjligt. AFA Försäkring startar därför ett treårigt FoU-program om företagshälsovård som sträcker sig 2013-2016. Åtta forskningsprojekt vid fem universitet och institut har tilldelats finansiering som sammanlagt uppgår till 30 miljoner kronor.

– Syftet med programmet är att bidra till att utveckla en mer behovsanpassad företagshälsovård som främjar och höjer kvaliteten i det förebyggande arbetet på arbetsplatsen, säger Hans Augustson, chef för FoU-beredningen på AFA Försäkring

De åtta forskningsprojekten spänner över ett brett område. Ett projekt ska utveckla modeller för företagshälsovård i företag med färre än tio anställda, ett annat ska studera hur organisationer kan få stöd av företagshälsovården när de ska byta lokaler eller utrustning, och ett tredje projekt ska utveckla metoder som gör det möjligt att sprida kunskap om aktuell forskning och beprövad erfarenhet. Den röda tråden är att de har förutsättningar att förbättra företagshälsovården i praktiken.

Dessa åtta projekt ingår i FoU-programmet
Företagshälsovård- Forskningsbaserad kunskap för praktiskt tillämpning

Strategier för kunskaps- och kvalitetsutveckling i företagshälsovården
De tjänster som Företagshälsovården erbjuder arbetsgivare idag, är inte alltid baserade på aktuell forskning och beprövad erfarenhet. I stället har tjänster utvecklats med avsikt att vinna upphandlingar och marknadsandelar där praktiker ofta inte nås av nya vetenskapliga rön.

Professor Irene Jensen vid Karolinska Institutet beviljas 6 000 000,00 kr för att utveckla arbetsformer som möjliggör spridning och användning av kostnadseffektiva metoder för hälsoarbete inom Företagshälsovården. En organisatorisk modell implementeras där vetenskapliga rön görs tillgängliga både språkligt och spridningsmässigt. Modellen bygger på samverkan mellan akademin, företagshälsovården och arbetsgivar-/arbetstagarparter. I modellen ligger skapandet av en grupp - Företagshälsans riktlinjegrupp - för implementering av evidensbaserade metoder - som kommer att arbeta med riktlinjearbete enligt internationell förbild.

Irene Jensen, professor, Karolinska Institutet, Inst. För miljömedicin. Tel: 08-524 832 12, mobil: 070-577 76 59. E-post: irene.jensen@ki.se

En metod för att bedöma arbetsförmåga i befintligt arbete
För att företagshälsovården ska kunna arbeta förebyggande med arbetsanpassning och nå framgång med rehabilitering, krävs det ingående kunskaper om organisationen och arbetsplatsen.

Professor Magnus Svartengren vid Uppsala universitet, får 2 887 000,00 kr för att utvärdera KOF - Krav och funktionsschema, som är en metod för att bedöma arbetsförmågan i befintligt arbete. Metoden, som är utvecklad för företagshälsovården, bygger på ett strukturerat samtal mellan den anställde, chefen och representanter för företagshälsovården. KOF kan användas i de flesta branscher för att tidigt komma igång med åtgärder vid tecken på sviktande arbetsförmåga och för att utveckla arbetsplatsnära rehabilitering.

Magnus Svartengren, professor, Uppsala Universitet, Inst. för medicinska vetenskaper. Tel: 018-611 29 13, mobil: 010-730 96 73. E-post: magnus.svartengren@medsci.uu.se

Metoder för hälsosamt ledarskap inom vård och omsorg
Trots att Företagshälsovården ska vara en expertresurs inom systematiskt arbetsmiljö-arbete, anlitas de inte alltid när det är frågor om arbetsmiljö utifrån ett ledarskapsperspektiv. Andrea Eriksson, Dr PH vid Kungliga Tekniska Högskolan, beviljas 2 496 000,00 kr för att uppdatera och utvärdera tre olika metoder som företagshälsovården kan använda i arbetsmiljöarbetet.

Metoderna består av dialogbaserad ledarskapsutbildning i grupp, webbaserad interaktiv ledarskapsutbildning och webbaserad ledarskapsutbildning.
Utvärderingen görs i samarbete med företagshälsovården och metoderna kommer att testas genom att 180 chefer inom vård och omsorg erbjuds att delta i projektet.

Andrea Eriksson, Dr PH, Kungliga Tekniska Högskolan, Skolan för teknik och hälsa, STH. Tel: 08-790 98 04, mobil: 076-255 94 23. E-post: andrea.eriksson@sth.kth.se

Vad kostar det förebyggande arbetsmiljöarbetet?
Kostnaden för den arbetsrelaterade ohälsan är okänd för många företag, trots att ekonomiska incitament är viktiga när företagen ska fatta beslut om att investera i förebyggande arbetsmiljöarbete. Malin Lohela Karlsson, Med dr, Karolinska Institutet, får 4 000 000,00 kr för att ta fram en metod som kan användas av företagshälsovården och arbetsgivaren för att på ett enkelt sätt beräkna den ekonomiska nyttan av att genomföra förebyggande insatser på arbetsplatser. Om beräkningsmodellen tillämpas systematiskt när arbetsmiljöinsatser genomförs, kommer detta att resultera i mer effektiva insatser vilket på sikt ger minskade kostnader för sjukfrånvaro och ökad produktion.

Malin Lohela Karlsson, Med dr, Karolinska Institutet, Inst. för miljömedicin. Tel: 08-524 832 14, mobil: 076-555 94 52. E-post: malin.lohela.karlsson@ki.se

Är företagshälsovården nyckeln till ett framgångsrikt hälsofrämjande arbete?
Katrin Skagert, Med dr, vid Institutet för stressmedicin, beviljas 3 873 000,00 kr för att undersöka hur företagshälsovården kan involveras i det förebyggande arbetsmiljöarbetet i Västra Götalandsregionen.

Projektet kommer att ta fram modeller över hur företagshälsovården kan bli en resurs och samverka med linjechefer och HR i det förebyggande och främjande arbetsmiljöarbetet. Ett förslag till metoder/ nyckeltal för att utvärdera nyttan för verksamhet och anställda kommer också att tas fram. Modellerna ska kunna användas inom landsting/regioner och kommuner som vill utveckla det hälsofrämjande arbetet tillsammans med företagshälsovården.

Katrin Skagert, Med dr, Västra Götalandsregionen, Inst. för stressmedicin. Tel: 031-342 07 23, mobil: 0705096577. E-post: katrin.skagert@vgregion.se

Modeller för behovsanpassad företagshälsovård i små företag
Tillgången till företagshälsovård saknas främst hos de små företagen. De har också ofta begränsade resurser för utvecklings- och arbetsmiljöarbete, trots att det är väl känt att ledarskapet har en direkt effekt på medarbetarnas hälsa.

Stig Vinberg, professor vid Mittuniversitetet beviljas 3 000 000,00 kr för att utveckla modeller för företagshälsovårdstjänster i mikroföretag (< tio anställda). En svensk och en norsk modell kommer att testas och utvärderas vid 26 olika mikro-företag. Den svenska modellen riktas till enbart chefer och den norska fokuserar på både chefers och medarbetares hälsa.

Stig Vinberg, professor, Mittuniversitet, Campus Östersund. Tel, mobil: 070 2666790. E-post: stig.vinberg@miun.se.

Hur kan branschkunskap spridas inom företagshälsovården?
Företagshälsovården behöver höja kompetensen kring branschspecifika arbetsmiljöfrågor, framför allt gäller detta arbetsmiljöingenjörer och ergonomer. Konkurrensen mellan olika företagshälsor gör att det är svårt att samla och sprida branschkunskap.

Annika Vänje, forskare och Fil dr vid Kungliga Tekniska Högskolan beviljas 3 382 000,00 kr för att undersöka hur branschspecifika kunskaper och erfarenheter från sex olika branscher kan spridas inom företagshälsovården. Tre olika metoder för spridning kommer att utvärderas, kompetensnätverk för FHV-personal, webbplatser för lärande och utbildningsverksamhet.

Annika Vänje, Fil dr, Kungliga Tekniska Högskolan, Skolan för teknik och hälsa. Tel: 08-790 97 96, mobil: 070-460 60 96. E-post: annika.vanje@sth.kth.se   

Nya arbetsmiljöer – en viktig uppgift för företagshälsovården
Företagshälsovården har stora möjligheter att påverka arbetsmiljön redan när en ny verksamhet planeras. Framför allt kan företagshälsovården göra stora insatser vid mindre företag som inte har egna specialister och där ny- eller ombyggnation inträffar mera sällan.

Jörgen Eklund, professor vid Kungliga Tekniska Högskolan, beviljas 3 186 000,00 kr för att utforska hur organisationer kan få stöd av sin företagshälsovård vid planering av nya lokaler och vid inköp av utrusning. Ett nätverk kommer att bildas bland företagshälsor för att samla erfarenheter och sammanställa ett underlag som kan spridas med hjälp av webbaserad kommunikation.

Jörgen Eklund, professor, Kungliga Tekniska Högskolan, Skolan för teknik och hälsa. Tel: 08-790 48 66, mobil: 070-828 44 32. E-post: jorgen.eklund@sth.kth.se

Fakta om AFA Försäkrings forskningsstöd
AFA Försäkring satsar årligen cirka 150 miljoner kronor på forskning, utveckling och kunskapsförmedling som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador både inom privat näringsliv, kommuner och landsting. Mer information om forskningsstödet finns på www.afaforsakring.se/forskning

Mer information
Hans Augustson, chef FoU-beredningen AFA Försäkring, 08-696 48 54, 0708-93 95 95, Hans.Augustson@afaforsakring.se

Rolf Eriksson, presschef AFA Försäkring, 08-6964816, 0708-939577, Rolf.Eriksson@afaforsakring.se


AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter. Vi försäkrar drygt fyra miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 500 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.