15 miljoner till ny forskning om vårdens arbetsmiljö

2013-06-27 07:00

AFA Försäkring anslår 15 miljoner till fem FoU-projekt som ska ge anställda i vården en bättre arbetsmiljö. De fem projekten handlar om ergonomiska risker vid ultraljudsundersökningar, hur e-hälsotjänster/digital teknik påverkar arbetsmiljön, allmänläkares arbetsmiljö, teamarbete och etisk kompetens i vårdens ledningsorganisationer.  Anslagen ges till forskare vid Lunds och Stockholms universitet samt Lunds Tekniska högskola.

Arbete med ultraljudsdiagnostik - en ergonomisk risk?
Ultraljudundersökningar blir allt vanligare inom sjukvården, eftersom de är ofarliga, billiga och informativa De anställda ofta har långvariga statiska belastningar i skadliga arbetsställningar, som kan ge besvär i hand och skuldra. Catarina Nordander, överläkare och docent vid Lunds Universitet, får 2 700 000 kr av AFA Försäkring för att ta fram en guide-line om hur man ska utforma den sortens arbeten på ett säkert sätt.

Hur påverkar nya E-hälsotjänster sjukvårdspersonalens arbetsmiljö?
Det finns farhågor att det nationella införandet av “Journal på nätet” kommer att påverka vårdpersonalens arbetsmiljö negativt. Ökad arbetsbelastning, försämrad relation med patienterna och illegitima arbetsuppgifter nämns som några orosmoment. Gudbjörg Erlingsdottir, universitetslektor vid Lunds Tekniska Högskola, får 3 000 000 kr av AFA Försäkring för att undersöka hur man kan förebygga arbetsmiljöproblem, utifrån en e–hälsosatsning med bland annat journaler på nätet inom Uppsala Läns landsting.

Är allmänläkare en utrotningshotad yrkeskår?
Är läkarbristen inom öppenvården ett symptom på att försämrade arbetsvillkor påverkar allmänläkares trivsel och hälsa? Ann Fridner, docent vid Stockholms universitet får 3 500 000,00 kr av AFA Försäkring för att en studie där läkare får svara på frågor om organisationen, hälsa, motivation och tankar om att sluta. Resultaten av studien ska kunna användas för att minska personalomsättningen bland allmänläkare.

Ger teamarbete en bättre arbetsmiljö för läkare?
Trots att man anser att det ger både effektivitet, patientsäkerhet och bättre arbetsmiljö, så är teamarbete i vården ganska ovanligt. I vårdteamen ligger fokus på läkarens roll som medicinsk expert, inte på ledarrollen. Per Odenrick, professor vid Lunds universitet, får 3 000 000 kr av AFA Försäkring för att genom gruppdiskussioner bland läkare undersöka hur man på olika sätt kan förbättra deras roll och arbetsmiljö i teamen. Projektet är ett samarbete mellan Lunds Universitet och Karolinska Institutet i Stockholm.

Etisk kompetens i hälso- och sjukvårdens ledningsorganisation
Det behövs etisk kompetens för att kunna leva upp till hälso- och sjukvårdens mål att ge god och säker vård på lika villkor för hela befolkningen. Genom sina beslut skapar politiker och tjänstemän handlingsförutsättningar för verksamhetschefer och annan vårdpersonal. Men hur ser det egentligen ut beträffande etisk kompetens hos exempelvis  landstingspolitiker och tjänstemän? Erica Falkenström, fil dr vid Stockholms universitet, får 3 200 000 kr av AFA Försäkring för att undersöka vilken etisk kompetens som utvecklas och tillämpas i hälso- och sjukvårdens ledningsorganisation. Undersökningen omfattar dokumentstudier, mötesobservationer och intervjuer.

Detta är fem av 24 nya forskningsprojekt som har fått sammanlagt 62 414 000 kronor från AFA Försäkring. Läs om samtliga anslag och hämta forskarbilder på www.afaforsakring.se/press.

Mer information:
Ergonomi vid ultraljudsundersökningar:
Catarina Nordander, Lunds universitet, Institutionen för laboratoriemedicin. 046-17 31 68, catarina.nordander@med.lu.se
E-hälsotjänster och arbetsmiljö:
Gudbjörg Erlingsdottir, Universitetslektor, Lunds Tekniska Högskola, Inst. för designvetenskaper. Tel: 046-222 04 96, mobil: 073-316 66 82, E-post: gubjorg.erlingsdottir@design.lth.se
Utrotningshotade allmänläkare: Ann Fridner, docent, leg psykolog, Stockholms universitet, Psykologiska institutionen, 08-16 38 42, 076-6 260 744, ann.fridner@psychology.su.se
Teamarbete och läkares arbetsmiljö:
Per Odenrick, professor, Lunds universitet, Institutionen för designvetenskaper, 046-222 96 22, 070-595 96 22,: Per.Odenrick@design.lth.se
Etisk kompetens:
 Erica Falkenström, fil dr, Stockholms universitet, Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor, 070-594 60 07,erica@falkenstroms.se
Hans Augustson, avdelningschef FoU-beredningen, AFA Försäkring, 0708-93 95 95, hans.augustson@afaforsakring.se
Rolf Eriksson, presschef, AFA Försäkring, 0708-93 95 77, rolf.eriksson@afaforsakring.se

Fakta om AFA Försäkrings forskningsstöd
AFA Försäkring satsar årligen cirka 150 miljoner kronor på forskning, utveckling och kunskapsförmedling som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador både inom privat näringsliv, kommuner och landsting. Mer information om forskningsstödet finns på www.afaforsakring.se/forskning

AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter. Vi försäkrar drygt tre miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 500 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.