Arbetsskaderapporten 2013: Stor variation av risken för allvarlig arbetsolycka i olika län

2013-05-16 07:00

Risken att drabbas av en allvarlig arbetsolycka kan vara dubbelt så stor eller hälften så liten. Det beror helt på i vilket län den skadade bor. Det framgår av AFA Försäkrings årliga rapport ”Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro”. Rapporten är Sveriges största undersökning om allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro.

I rapporten ”Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro” redovisas risken för allvarliga arbetsolyckor per 1 000 sysselsatta i landets län och regioner. Rapporten visar hur risken fördelas på olika branscher i förhållande till län och hur risken för allvarliga arbetsolyckor i länen har utvecklats sedan 2007.

Det är bara branscher som har haft minst tio godkända allvarliga arbetsolyckor - arbetsolycksfall som orsakat fler än 30 dagars sjukskrivning eller medicinsk invaliditet - under året som tagits med i rapporten. Storstadsregionerna har flest branscher representerade i materialet medan Gotland inte finns med i undersökningen eftersom de inte haft minst tio godkända allvarliga arbetsolyckor i en bransch under 2011.

Fördelningen av risker i arbetslivet följer i stort de regionala skillnaderna vad gäller bransch- och sysselsättningsstruktur. Det finns dock stora skillnader inom vissa branscher som kan vara svåra att förklara. Till exempel löper en slaktare i Östergötland mer än dubbelt så hög skaderisk som en slaktare i Västra Götaland och storhushåll- och restaurangpersonal har dubbelt så hög risk i Uppsala som i Stockholm.

En specifik jämförelse har också gjorts bland bygganställda, metallarbetare och anställda inom vård och omsorg och hur deras risk för allvarliga arbetsolycksfall fördelar sig bland län och regioner år 2011. För de bygganställda är det störst risk att skadas om de bor i Uppsala eller Gävleborgs län samt lägst risk i Kronoberg. För metallarbetare är risken störst i Västernorrland och Skåne. När riskerna jämförs för anställda inom vård och omsorg som generellt har mycket lägre risktal så är det östra Götaland som utmärker sig som området med högst risk.

Risken inom byggbranschen varierar kraftigt mellan olika län. Till exempel är risken cirka 80 procent högre i Uppsala jämfört med Kronobergs län. Variationen kan bero på att olika typer av byggverksamhet är förknippad med olika risk, till exempel har nybyggnation högre risk än renovering.

Södermanland och Jönköping är de två län där risken för att drabbas av allvarliga arbetsskador är störst. Sedan 2007 har de legat över genomsnittet för hela riket och 2011 toppade de listan över riskernas fördelning i olika län. De tre storstadsregionerna har sedan 2007 haft en lägre eller lika stor risk som genomsnittet för riket. Storstadsregionerna har en genomsnittligt lägre risk trots att de har några branscher med hög skaderisk, till exempel polis, säkerhetspersonal och kassapersonal, som vanligtvis inte har hög skaderisk i övriga län.

I arbetsskaderapporten 2013 undersöks risken för allvarlig arbetsskada och arbetssjukdom i olika yrken och i företag av olika storlek. Hela rapporten, tabeller, diagram och fördjupningsmaterial finns på www.afaforsakring.se

Bilaga Fördjupning län och regioner

För ytterligare information:
Michel Normark, chef Analys och Försäkringsvillkor, 08-696 45 90, 0708-92 85 86, michel.normark@afaforsakring.se
Per Anders Paulsson, statistiker, Analys och Försäkringsvillkor 08-696 47 75, peranders.paulsson@afaforsakring.se
Thomas Åkerström, statistiker, Analys och Försäkringsvillkor, 08-696 45 75, thomas.akerstrom@afaforsakring.se
Rolf Eriksson, presschef AFA Försäkring, 08-696 48 16, 0708-93 95 77. rolf.eriksson@afaforsakring.se  
AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter. Vi försäkrar drygt fyra miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 500 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK