Forskning om nya arbetsmiljörisker när biogasanvändning ökar

2013-04-16 07:00

När det blir vanligare att använda som förnybara bränslen, som biogas för fordon, möter många människor i olika verksamheter helt nya risker.  En forskargrupp ledd av professor Mats Bohgard, Lunds Tekniska Högskola, får 4 050 000 kronor för att ta fram kunskap om  hur man i förväg ska utforma arbetsmiljöer på arbetsplatser på ett sådant sätt att de anställda inte drabbas av hälsoproblem.

Lantbruk, avfallshantering, reningsverk och kommunala biogasanläggningar är exempel på arbetsplatser där förnyelsebara bränslen också kan kräva förnyelse för arbetsmiljön. De nya riskerna uppstår när man hanterar råvaror, transporterar bränslena och hanterar och använder dem. Hur ska man arbeta för att förbättra säkerhet och hantera risker, när det gäller kemiska och mikrobiella ämnen som anställda blir utsatta för och som kan orsaka problem?
Professor Mats Bohgard och medarbetare vid Lunds Tekniska Högskola, får 4 050 000 kronor för att ta fram kunskap som bland annat leder till riktlinjer för bra belastningsergonomi, god luftkvalitet och en effektiv och hälsobefrämjande organisation. Forskarna, som företräder en rad olika ämnesområden, kommer att arbeta ute vid arbetsplatser i Skåne, som regeringen utsett till pilotlän när det gäller biobränslen.

Detta är ett av sex nya forskningsprojekt som fått sammanlagt 17,9 miljoner kronor från AFA Försäkring. Läs om samtliga anslag på www.afaforsakring.se/press

Bild på Mats Bohgard finns att hämta i AFA Försäkrings pressrum

Mer information:
Mats Bohgard, Lunds Tekniska Högskola, Inst för designvetenskaper. Tel: 046 222 80 16, mobil: 070 859 13 92, Epost: Mats.Bohgard@design.lth.se.

Hans Augustson, avdelningschef FoU-beredningen, AFA Försäkring, 0708-93 95 95, hans.augustson@afaforsakring.se
Rolf Eriksson, presschef, AFA Försäkring, 0708-93 95 77, rolf.eriksson@afaforsakring.se

Fakta om AFA Försäkrings forskningsstöd
AFA Försäkring satsar årligen cirka 150 miljoner kronor på forskning, utveckling och kunskapsförmedling som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador både inom privat näringsliv, kommuner och landsting. Mer information om forskningsstödet finns på www.afaforsakring.se/forskning