Hur räknas sjuklivränta?

Sjuklivräntans storlek bestäms av antalet STP-år alternativt STPK-år under sjuktiden och den genomsnittliga årsinkomsten.

Sjuklivräntan är 10 procent av den genomsnittliga årsinkomsten. Sjuklivräntan beräknas i proportion till hur mycket din arbetsförmåga påverkats. Till exempel om du får halv sjukersättning eller aktivitetsersättning, får du halv sjuklivränta.