Årsrapport skadestatistik

Afa Försäkring tar årligen fram en omfattande statistikrapport om arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro på svensk arbetsmarknad. Rapporten bygger på statistik från Afa Försäkrings skadedatabas och redovisar skador och sjukdomar kopplat till bland annat sektorer och yrkesgrupper.

Hantverkare på tak

Rapporten Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro – 2022

Årets utgåva av rapporten visar att de allvarliga arbetsolyckorna minskade 2020 efter att ha ökat något 2019. Den långvariga sjukfrånvaron fortsatte att minska för både kvinnor och män inom såväl kommuner och regioner som i den privata sektorn.

Du hittar rapporten här.

Allvarliga arbetsskador

Risken för ett allvarligt arbetsolycksfall minskade 2020 från 2,6 till 2,4 fall per 1 000 sysselsatta. Minskningen gällde både staten, kommuner och regioner och privat sektor. Olycksfallen har framförallt minskat i branscher där sysselsättningen och aktiviteten har påverkats negativt av pandemin. Den vanligaste orsaken till ett allvarligt olycksfall är en fallolycka och den näst vanligaste är en lastningsolycka.

Långvarig sjukfrånvaro

Rapporten visar att antalet långa sjukfall minskade 2020 inom både kommuner och regioner och i privat sektor. Inom avtalsområdet Kommuner och regioner minskade risken för långvarig sjukfrånvaro från 23,1 till 22,3 långa sjukfall per 1 000 sysselsatta mellan 2019 och 2020. Inom avtalsområdet Svenskt Näringsliv/LO minskade risken från 17,5 till 17,2 per 1 000 sysselsatta.  

Den vanligaste diagnosen bakom långvarig sjukfrånvaro inom kommuner och regioner är en psykisk diagnos och det gäller både kvinnor och män. I den privata sektorn är en psykisk diagnos den vanligaste orsaken till långvarig sjukfrånvaro för kvinnor och en muskuloskeletal diagnos vanligast för män.

Könsskillnader

Årets rapport visar att det är fortsatt stora könsskillnader när det gäller arbetsskador och sjukfrånvaro. Män drabbas oftare än kvinnor av ett allvarligt arbetsolycksfall. Högst risk för män återfinns inom yrkesgrupperna byggnadsträarbete, betong-, bygg- och anläggningsarbete, livsmedelsarbete och brandpersonal. För kvinnor är risken högst i yrkesgrupperna byggnadsträarbete, pappers- och pappersmassearbete, träindustriarbete och yrkesförare. Kvinnor råkar oftare än män ut för färdolycksfall.

När det gäller sjukfrånvaro har kvinnor mer än dubbelt så många långa sjukfall per 1 000 sysselsatta som män inom avtalsområdet Kommuner och regioner och nära 50 procent fler långa sjukfall per 1 000 sysselsatta inom avtalsområdet Svenskt Näringsliv/LO.

Godkända arbetsskador 2010-2020, efter typ av arbetsskada.

tabell_1.jpg

 

Antal godkända allvarliga arbetsolycksfall, per 1 000 sysselsatta efter avtalsområde och skadeår.

diagram_1.jpg

Fördelning av antalet allvarliga olyckor och antalet sysselsatta 2020, efter ålder och kön.

diagram_4.jpg

Lokalisation av skada vid allvarliga olycksfall 2019–2020.

bild_1+2.jpg

Antal nya sjukfall som medfört mer än 90 dagars sjukfrånvaro eller månadsersättning efter insjuknandeår och kön, Kommuner och regioner. 

tabell_12.jpg

Antal nya sjukfall som medför mer än 90 dagars sjukfrånvaro eller månadsersättning efter insjuknandeår och kön, Svenskt Näringsliv/LO. 

tabell_13.jpg

Vanligt förekommande begrepp i årsrapporten

I årsrapporten använder vi oss av ett antal begrepp. Klicka här för att läsa förklaringar av de vanligaste begreppen.