Årsrapport skadestatistik

Afa Försäkring tar årligen fram en omfattande statistikrapport om arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro på svensk arbetsmarknad. Rapporten bygger på statistik från Afa Försäkrings skadedatabas och redovisar skador och sjukdomar kopplat till bland annat sektorer och yrkesgrupper.

Rapporten Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro – 2021

Årets utgåva av rapporten visar att antalet allvarliga arbetsolyckor för första gången på sju år nu ökar något. Den långvariga sjukfrånvaron fortsätter att minska för både kvinnor och män inom såväl kommuner och regioner som i den privata sektorn.

Du hittar rapporten här.

Allvarliga arbetsskador

Efter att ha varit oförändrad i sex år ökar nu risken för ett allvarligt olycksfall från 2,5 till 2,6 fall per 1 000 sysselsatta. Den svaga ökningen gäller både kommuner och regioner och privat sektor. Vår tolkning är att den ökade skaderisken främst är ett resultat av ett förändrat anmälningsbeteende hos skadedrabbade. Inom statlig sektor ser vi en minskning av allvarliga olycksfall per 1 000 sysselsatta.

Den vanligaste orsaken till ett allvarligt olycksfall är en fallolycka och den näst vanligaste är en lastningsolycka.

Långvarig sjukfrånvaro

Rapporten visar att antalet långa sjukfall minskar inom både kommuner och regioner och i privat sektor. Inom avtalsområdet Kommuner och regioner minskade risken för långvarig sjukfrånvaro från 24,9 till 23,1 långa sjukfall per 1 000 sysselsatta mellan 2018 och 2019. Inom avtalsområdet Svenskt Näringsliv/LO minskade risken från 18,6 till 17,5 per 1 000 sysselsatta.  

Den vanligaste diagnosen bakom långvarig sjukfrånvaro inom kommuner och regioner är en psykisk diagnos och det gäller både kvinnor och män. I den privata sektorn är en psykisk diagnos den vanligaste orsaken till långvarig sjukfrånvaro för kvinnor och en muskuloskeletal diagnos vanligast för män.

Könsskillnader

Årets rapport visar att det är fortsatt stora könsskillnader när det gäller arbetsskador och sjukfrånvaro. Män drabbas oftare än kvinnor av ett allvarligt arbetsolycksfall. Högst risk för män återfinns inom yrkesgrupperna byggnadsträarbete, brandpersonal och träindustriarbete. För kvinnor är risken högst i yrkesgrupperna byggnadsträarbete, betong-, bygg- och anläggningsarbete och yrkesförare. Kvinnor råkar oftare än män ut för färdolycksfall.

När det gäller sjukfrånvaro har kvinnor mer än dubbelt så många långa sjukfall per 1 000 sysselsatta som män inom avtalsområdet Kommuner och regioner och nära 50 procent fler långa sjukfall per 1 000 sysselsatta inom avtalsområdet Svenskt Näringsliv/LO.

 

Godkända arbetsskador 2008-2019, efter typ av arbetsskada.

Pdf-bild_1_555x380.jpg

 

Antal godkända allvarliga arbetsolycksfall, per 1 000 sysselsatta efter avtalsområde och skadeår.

Pdf-bild_2_550x355.jpg

 

Fördelning av antalet olyckor och antalet sysselsatta 2019, efter ålder och kön.

Pdf-bild_3_550x350.jpg

 

Lokalisation av skada vid allvarliga olycksfall 2018–2019.

Pdf-bild_4_550x275.jpg

 

Antal nya sjukfall som medför mer än 90 dagars sjukfrånvaro eller månadsersättning efter insjuknandeår och kön, Kommuner och regioner. 

Pdf-bild_5_550x320.jpg

 

Antal nya sjukfall som medför mer än 90 dagars sjukfrånvaro eller månadsersättning efter insjuknandeår och kön, Svenskt Näringsliv/LO. 

Pdf-bild_6_550x320.jpg

 

Vanligt förekommande begrepp i årsrapporten

I årsrapporten använder vi oss av ett antal begrepp. Klicka här för att läsa förklaringar av de vanligaste begreppen.