Fördjupad hållbarhetsinformation

1.Beskrivning av de hållbarhetsrelaterade egenskaperna och information om metoder

Transparens i fråga om integrering av hållbarhetsrisker, om främjandet av miljörelaterade eller sociala egenskaper, och om hållbar investering.

Portföljen har hållbara investeringar som mål
Portföljen främjar bland annat miljörelaterade eller sociala egenskaper
Hållbarhetsrisker beaktas i investeringsbeslut, utan att portföljen främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper
Hållbarhetsrisker är inte relevanta (förklaring nedan)

Kommentar: Relevanta hållbarhetsfaktorer integreras i investeringsprocessen och vid investeringsbeslut. Med hållbarhetsfaktorer avses miljörelaterade, sociala och personalrelaterade frågor, respekt för mänskliga rättigheter samt bekämpning av korruption och mutor och metoderna för att integrera dessa faktorer beskrivs nedan under ”Metoder som används för att integrera hållbarhetsrisker, främja miljörelaterade eller sociala egenskaper eller för att uppnå ett hållbarhetsrelaterat mål”.

I förvaltningen av portföljen beaktas hållbarhetsrisker genom styrande dokument och processer för identifiering och hantering av hållbarhetsrisker. Med hållbarhetsrisker avses miljörelaterade, sociala eller styrningsrelaterade händelser eller förhållanden som, om de förverkligas, skulle kunna ha en negativ betydande inverkan på investeringens värde. Det systematiska hållbarhetsarbetet förväntas på sikt påverka avkastningen positivt.

Hållbarhetsrelaterade egenskaper som främjas i förvaltningen av portföljen, eller som ingår i portföljens målsättning:

Miljörelaterade egenskaper (t.ex. bolagens inverkan på miljö och klimat)
Sociala egenskaper (t.ex. mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och likabehandling)
Praxis för god styrning (t.ex. aktieägares rättigheter, frågor om ersättningar till ledande befattningshavare och motverkande av korruption)
Andra hållbarhetsrelaterade egenskaper

Kommentar: Hållbarhetsrelaterade egenskaper främjas genom portföljförvaltningens integrerade hållbarhetsanalys som påverkar investeringsbesluten, dels genom exkludering av vissa produkter och företag som har en negativ påverkan på samhälle, miljö eller klimat, dels genom positivt urval av företag som ligger i framkant vad gäller hållbarhetsarbetet.

Dessutom främjas hållbarhetsrelaterade egenskaper genom vår ägarstyrningsprocess som regleras av den av styrelsen antagna ägarpolicyn. Hållbarhetsrelaterade egenskaper främjas även genom investeringar i gröna och sociala obligationer och förvaltning och utveckling fastigheter med ett långsiktigt hållbart perspektiv där vår vision är att vara klimatneutrala och cirkulära, samt att ständigt förbättra arbets- och boendemiljön i våra fastigheter.

Referensvärden:

Portföljen har följande hållbarhetsindex som referensvärde:
MSCI ESG Screened (aktieförvaltning i Nordamerika och Europa)
Inget hållbarhetsindex har valts som referensvärde.
(Aktieförvaltning i Sverige och ränteförvaltning)

Kommentar: MSCI ESG Screened har valt som relevant jämförelseindex för aktieförvaltningen i Europa och Nordamerika då det ligger relativt väl i linje med våra exkluderingskriterier. MSCI ESG Screened utgår från MSCI Regional och Country index och exkluderar kontroversiella vapen, civila handeldvapen, tobak, förbränningskol, oljesand, samt bolag som bryter internationella normer kopplade till FN Global Compact. Genom att använda ESG Screened index för förvaltningen av europeiska och nordamerikanska aktier säkerställs att bolagen har analyserats och granskats i linje med ovan nämnda kriterier på marknader där vi har sämre lokalkännedom.

Ränteförvaltningen, samt aktieförvaltningen av svenska bolag har ett vanligt förekommande marknadsindex för att mäta avkastning mot marknaden.

Metoder som används för att integrera hållbarhetsrisker, främja miljörelaterade eller sociala egenskaper eller för att uppnå ett hållbarhetsrelaterat mål:

Portföljförvaltningen väljer in
Kommentar: Hållbarhetsfaktorer är en av flera viktiga faktorer som beaktas i investeringsprocessen och vid investeringsbeslut, men behöver inte vara avgörande för vilka bolag som väljs. Inför investeringsbeslut utvärderas företagens väsentliga hållbarhetsrisker och -möjligheter genom en holistisk analys av företagets affärsmodell. Afa Försäkring är övertygade om att företag som hanterar väsentliga hållbarhetsrisker och som genom hållbara affärsmodeller kan skapa nya affärsmöjligheter har bättre förutsättningar att skapa långsiktigt värde.

Portföljförvaltningen väljer bort
I portföljen placeras inte i bolag som är involverade i följande produkter och tjänster, alternativt får endast fem procent av omsättningen i det bolag där placeringen sker avse verksamhet som är hänförlig till den angivna produkten eller tjänsten.

Produkter och tjänster
Klusterbomber, personminor
Kemiska och biologiska vapen
Kärnvapen
Tobak
Spel om pengar
Pornografi
Förbränningskol
Rekreationscannabis
Övrigt

Kommentar: Afa Försäkring är restriktiva vad gäller investeringar i fossila bränslen och investerar inte i bolag som är involverade i, alternativt får endast tio procent av omsättningen i det bolag där placeringen sker avse verksamhet som är hänförlig till kontroversiell utvinning av fossila bränslen, såsom oljesand, arktisk oljeborrning och hydraulisk spräckning.

Internationella normer
Internationella normer avser internationella konventioner, lagar och överenskommelser såsom FN Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella bolag som rör frågor om miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik.

I portföljen investeras inte i bolag som inte vidtar åtgärder för att komma till rätta med identifierade problem eller där det bedöms att bolagen inte kommer att komma tillrätta med problemen under en tid som portföljförvaltningen bedömer rimlig i det enskilda fallet.

Kommentar: Avser företag vars agerande verifierat bryter mot internationella normer avseende mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö eller antikorruption och där företaget inte visar tydliga tecken på att komma tillrätta med problemen under en rimlig tid. Två gånger om året screenas innehaven i portföljen av en extern tjänsteleverantör för att kontrollera att de företag vi investerar i följer internationella normer. Om företag som bryter mot internationella normer identifieras genom screeningen presenteras de för finansutskottet som fattar beslut om avyttring alternativt fortsatt ägande.

Portföljförvaltningen påverkar
Afa Försäkring använder sitt inflytande för att påverka bolag i hållbarhetsfrågor. Portföljförvaltningen har kontakt med bolag i syfte att påverka dem i en mer hållbar inriktning.

Bolagspåverkan i egen regi
Kommentar: Vi har löpande direktkontakt med svenska och utländska företag där vi äger aktier eller aktieplaceringar övervägs. Mycket av arbetet i aktieanalysen går ut på att förstå hur företaget påverkas av ekonomiska, sociala och miljömässiga faktorer och där är dialogen med företaget central.

Bolagspåverkan i samarbete med andra investerare
Kommentar: Afa Försäkring samarbetar med andra ägare i valberedningar, via Institutionella Ägares Förening, Svensk Försäkring, samt genom informella kontakter.

Bolagspåverkan genom externa leverantörer

Röstar på bolagstämmor
Kommentar: Afa Försäkring använder huvudsakligen årsstämman för att utöva ägarinflytande. Vi deltar om möjligt vid årsstämmor i Sverige, men av praktiska skäl endast vid enstaka tillfällen utanför Sverige.

Deltar i valberedningar för att påverka styrelsernas sammansättning
Kommentar: I de fall Afa Försäkring tillhör de allra största ägarna i ett företag deltar vi ofta i valberedning där beslut till årsstämman förbereds. Valberednings viktigaste uppdrag är att föreslå en kompetent och väl sammansatt styrelse, något som är avgörande för ett aktiebolags möjligheter att ge hög avkastning till sina ägare.

2. Information om datakällor

Afa Försäkring använder en rad källor för hållbarhetsanalys, inklusive externa källor, information från innehavsbolaget, samt egna bedömningar. Externa källor som används inkluderar publik information från bland andra Transition Pathway Initiative, Världsbanken, Transparency International och Freedom House. Afa Försäkring köper också information avseende företags hållbarhetsarbete från Sustainalytics.

3. Uppföljning av hållbarhetsarbetet

Afa Försäkring följer löpande upp att våra riktlinjer och styrande dokument efterlevs genom daglig kontroll av hållbarhetslimiter.

Kapitalförvaltningschef, hållbarhetsansvarig, samt representanter från alla tillgångsslag har månatliga möten där hållbarhetsarbetet diskuteras och följs upp.

Två gånger om året screenas alla aktie- och ränteinnehav av en extern tjänsteleverantör för att säkerställa att våra riktlinjer och exkluderingskriterier efterlevs. Om företag som bryter mot våra riktlinjer identifieras genom screeningen, presenteras de för finansutskottet som fattar beslut om avyttring alternativt fortsatt ägande.

4. Rapportering av resultat

Afa Försäkrings hållbarhetsarbete, inklusive de hållbarhetsrelaterade egenskaper som främjas genom portföljförvaltningen rapporteras årligen i den lagstadgade hållbarhetsrapporten. Hållbarhetsrapporten för ett givet räkenskapsår publiceras på www.afaforsakring.se i mars efterföljande år.