Vad är kollektivavtalade försäkringar?

Kollektivavtalade försäkringar är en av de vanligaste anställningsförmånerna i Sverige. 4,9 miljoner människor är idag försäkrade hos oss och omfattas av minst en av våra försäkringar. Alla anställda omfattas på lika villkor och utan hälsoprövning.

Avtalsförsäkringarna kompletterar de lagstadgade försäkringarna och ger en extra ekonomisk trygghet vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet.

En kollektivavtalad försäkring bestäms i en överenskommelse mellan parter på den svenska arbetsmarknaden. Parter är exempelvis Svenskt Näringsliv, LO, PTK och Sveriges Kommuner och Regioner.

Alla anställda omfattas på lika villkor och utan hälsoprövning

Arbetsgivaren tecknar försäkring och betalar premien. När många människor försäkras på lika villkor och utan hälsoprövning kan kostnaden för administration sänkas och riskerna spridas. Det leder till förmånliga försäkringsavtal med låga premier.

Det är Fora (läs mer på Foras hemsida) som på uppdrag av arbetsmarknadens parter administrerar avtalsteckning, premiefakturering och premieinkassering.

Kopplat till anställningen

Att vara anställd hos en arbetsgivare som har kollektivavtal eller har tecknat försäkring räcker för att de kollektivavtalade försäkringarna ska gälla.

Man behöver inte vara medlem i en facklig organisation för att omfattas av försäkringen. Den som är medlem i en facklig organisation men arbetar hos en arbetsgivare som inte har kollektivavtal eller har tecknat försäkring omfattas inte av försäkringarna.

Även arbetsgivare utan kollektivavtal kan teckna försäkringar för sina anställda.

Försäkringarna innehåller en garantiregel. Den innebär att försäkringarna börjar gälla så fort kollektivavtalet börjat gälla, även om arbetsgivaren inte har tecknat försäkring eller inte har betalat premien.

Områden vi försäkrar

Vi arbetar med kollektivavtalade försäkringar inom sex olika avtalsområden:

• privat anställda arbetare
• privat anställda tjänstemän
• kooperativt anställda arbetare
• kooperativt anställda tjänstemän
• anställda i kommuner, regioner, Svenska kyrkan och vissa kommunala företag
• anställda inom det statliga avtalsområdet

Vår statistik används förebyggande

Vi registrerar alla skade -och sjukdomsärenden i en skadedatabas. Den ger unik kunskap om orsaken och konsekvenserna av ohälsa i arbetslivet. Läs mer hur vi använder kunskapen för att minska arbetsskador och sjukfrånvaro under Forskning respektive Förebyggande.

Till information om forskning vi stödjer 

Till information om vårt förebyggande arbete