Villkorsändring för arbetsskadeförsäkring (TFA) för privat sektor från 1 januari 2021

Parterna på det privata avtalsområdet har kommit överens om följande förändringar i arbetsskadeförsäkringen, TFA:

  • Vållandeprövning vid arbetssjukdom tas bort.
  • Egen personskada, vid nära anhörigs dödsfall, behöver inte längre styrkas genom läkarintyg.
  • Vid cancersjukdom som är orsakad av asbestexponering i arbetet gäller inte längre att sjukdomen ska ha visat sig innan den skadade uppnått 75 års ålder. Åldersgränsen tas därmed bort.
  • Från ersättningen för kostnader dras en självrisk som uppgår till 500 kr i varje skada. För att någon betalning ska göras ska det sedan återstå minst 100 kr (inkl. dröjsmålsränta). Detta innebär i praktiken att ersättning understigande 600 kr inte betalas.

Ändringarna gäller försäkringsfall som inträffar eller visar sig efter 2020-12-31.