Pensionsavgift

Avgiftsunderlaget vid sjuk- eller aktivitetsersättning är den sjukpenninggrundande inkomst som du har vid insjuknandetidpunkten hos din arbetsgivare. Även sådan inkomst som överstiger 7,5 prisbasbelopp räknas med i avgiftsunderlaget. Avgiftsunderlaget räknas sedan om med den årliga förändringen av inkomstbasbeloppet.

Hur mycket som betalas in beror på nedsättningen av arbetsförmågan. Om du till exempel har halv sjukersättning från Försäkringskassan betalas halva pensionsavgiften.

Avgiftsbefrielseförsäkringen betalar varje månad in en pensionsavgift till det försäkringsbolag som du har valt för din tjänstepension. För anställd inom Svenska kyrkan betalas pensionsavgiften till Kyrkans pensionskassa.