Allmänna villkor för Mina sidor

1. Bakgrund

AFA Försäkring är samlingsnamnet för de tre bolagen
AFA Sjukförsäkringsaktiebolag, AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag och AFA Livförsäkringsaktiebolag. AFA Försäkrings e-tjänst Mina sidor är framtagen för att  förenkla administrationen av dina (Användaren) försäkringsärenden hos AFA Försäkring . På www.afaforsakring.se (webbsidan) framgår det vilka tjänster som ingår i Mina sidor. AFA Försäkring rekommenderar att du löpande håller dig informerad om eventuella uppdateringar och andra förändringar som publiceras på webbsidan.

2. Godkännande av Allmänna villkor m.m.

2.1  

Genom att logga in på Mina sidor eller genom att använda de tjänster som erbjuds på Mina sidor (t ex. göra en anmälan) – förbinder sig Användaren att följa de vid var tid gällande Allmänna villkoren.

2.2  

AFA Försäkring förbehåller sig rätten att besluta om ändring av de Allmänna villkoren. Användaren ska informeras om sådan ändring senast två veckor innan ändringen ska träda i kraft. Detta gäller dock inte om ändringen beror på förändringar i lag eller annan författning eller på myndighets beslut. Ändringar publiceras på webbsidan, i Mina sidor eller på annat sätt som AFA Försäkring beslutar. En Användare som fortsätter att använda Mina sidor efter att villkorsändringen trätt i kraft anses ha accepterat de ändrade villkoren.

3. Tillträde till Mina sidor

För att kunna ta del av dina uppgifter i Mina sidor måste du som Användare ha tillgång till en personlig inloggning, t.ex. e­legitimation. Anmälan av försäkringsärenden kan däremot göras via Mina sidor utan inloggning (oinloggad anmälan).

 

4. Tillgänglighet

4.1  

Mina sidor är normalt tillgänglig 24 timmar om dygnet alla dagar i veckan. Störningar kan dock inträffa och tidvis kan därför vissa funktioner vara otillgängliga.

4.2  

AFA Försäkring har rätt att stänga Mina sidor tillfälligt för underhåll, uppdateringar etc. Vid planerade driftavbrott meddelas Användaren genom att information om driftavbrottet publiceras på webbsidan eller Mina sidor.

4.3  

AFA Försäkring äger rätt att stänga ner tillgången till Mina sidor, temporärt eller permanent, för enskilda Användare som bryter mot dessa Allmänna villkor.

5. Användning av cookies m.m.

En cookie är en textfil som lagras på Användarens dator. AFA Försäkring använder cookies för att analysera användandet av Mina sidor och för att kunna förbättra dess innehåll. Genom att använda Mina sidor samtycker du till användandet av cookies för ovanstående syfte. I din webbläsare kan du själv ställa in om du vill tillåta cookies. Mer information finner du i din webbläsares hjälpavsnitt.

6. Användarens ansvar

6.1  

Användaren ansvarar själv för den skada som drabbar denne på grund av fel eller brist i Användarens data­ och kommunikationsutrustning, programvara eller abonnemang.

6.2  

Användaren ansvarar gentemot AFA Försäkring och tredje man för skada, som uppkommer genom felaktig åtgärd eller försummelse, eller som orsakas genom brottsligt förfarande eller obehörigt utnyttjande av Mina sidor.

 

7. Användarens skyldigheter

Användaren förbinder sig att:

i) se till att inte någon annan kan nyttja personliga inloggningsuppgifter (t.ex. e­legitimation)

för tillträde till Mina sidor,

ii) inte avslöja sina personliga inloggningsuppgifter för någon annan person,

iii) inte förvara sina personliga inloggningsuppgifter på ett sådant sätt att någon annan

person får kännedom om dem,

iv) omedelbart anmäla misstanke om obehörigt användande av personlig e­legitimation till utgivaren av e­legitimationen. Vid misstanke om brott ska anmälan även ske till polisen,

v) om Användaren meddelat AFA Försäkring en e-postadress till vilken vissa meddelanden

från Mina sidor ska skickas, se till att e-postadressen är korrekt angiven och utan dröjsmål meddela AFA Försäkring förändringar av e-postadressen.

 

8. Accepterande och uppgiftsgaranti

8.1  

Användaren ansvarar fullt ut för att uppgifter som lämnas via Mina sidor till AFA Försäkring är korrekta och sanningsenliga. AFA Försäkring ansvarar å sin sida för att de uppgifter som lämnats inte ändras innehållsmässigt av obehöriga efter registrering i Mina sidor.

8.2  

Användaren godkänner att uppgifter och handlingar som lämnas elektroniskt via Mina sidor av Användaren jämställs med skriftligt undertecknade dokument.

8.3  

Användaren accepterar att de uppgifter som publiceras för Användaren i Mina sidor inte nödvändigtvis utgör en komplett sammanställning över alla uppgifter som finns lagrade hos AFA Försäkring om Användaren. Användaren äger enligt personuppgiftslagen rätt att få ta del av samtliga uppgifter som finns lagrade om Användaren, se vidare under rubriken Personuppgiftslagen i dessa Allmänna villkor.

 

9. Oinloggad anmälan

9.1  

En oinloggad anmälan är en anmälan som skickas till AFA Försäkring via Mina sidor utan att Användaren behöver logga in. En sådan anmälan kan göras av den försäkrade eller av ett ombud som är utsedd av den försäkrade.

9.2  

Vid oinloggade anmälningar skickas ett bekräftelsebrev till den försäkrades folkbokföringsadress. Brevet innehåller uppgifter om den gjorda anmälan och information om AFA Försäkrings behandling av personuppgifter.

 

10. Elektroniskt ifyllnadsstöd för arbetsgivare anslutna till LISA

10.1

Denna paragraf 10 gäller endast för anställda som har en arbetsgivare som anslutit sig till informationssystemsstödet LISA (LISA-arbetsgivare).

10.2

AFA Försäkring erbjuder LISA-arbetsgivare ett elektroniskt ifyllnadsstöd (Ifyllnadsstödet) när anmälan av arbetsskador görs till AFA Försäkring. Med ifyllnadsstödet kan arbetsgivaren föra över uppgifter på skadeanmälan från LISA till Mina sidors oinloggade anmälan via en säker uppkoppling. Ifyllnadsstödet minimerar manuella arbetsmoment och förenklar administrationen vid arbetsskadeanmälan till AFA Försäkring.

10.3  

Arbetsgivare som gör sina arbetsskadeanmälningar till AFA Försäkring med hjälp av Ifyllnadsstödet anses därigenom ha accepterat dessa Allmänna villkor för den anställdes räkning. En sådan anmälan behandlas som en oinloggad anmälan och arbetsgivaren anses vara den försäkrades ombud enligt dessa Allmänna villkor.

 

11. Ombud

11.1

Den som lämnar en skadeanmälan åt någon annan (Ombud) ska inhämta en fullmakt från den anmälan avser (den försäkrade). Fullmakten ska visa att Ombudet för den försäkrades räkning har rätt att lämna skadeanmälan, acceptera dessa Allmänna villkor och godkänna behandlingen av den försäkrades personuppgifter. En sådan fullmakt ska Ombudet ha inhämtat från den försäkrade innan skadeanmälan lämnas till AFA Försäkring.

11.2

I dessa Allmänna villkor ska Ombudet i tillämpliga delar likställas med Användaren.

 

12. Meddelanden

12.1

Meddelanden enligt dessa Allmänna villkor ska vara skriftliga och sändas antingen med brevpost eller via Mina sidor, om annan ordning inte särskilt angivits i dessa Allmänna villkor.

12.2

Användaren godkänner att meddelanden från AFA Försäkring får kommuniceras till Användaren via Mina sidor, e-post och/eller sms. Användaren godkänner även att meddelanden som innehåller personuppgifter får kommuniceras via Mina sidor, e­post och sms, exempelvis uppgift om att nytt försäkringsmeddelande finns att läsa i Mina sidor.

12.3

Uppgifter som lämnas av Användaren via Mina sidor anses ha kommit AFA Försäkring tillhanda när lämnade uppgifter inkommit till AFA Försäkring. Uppgifter som lämnas av AFA Försäkring skall anses vara Användaren tillhanda när de publicerats på Mina sidor. Om AFA Försäkring endast skickat uppgifterna med e­post eller sms utan att publicera uppgifterna i Mina sidor ska de anses vara Användaren tillhanda när meddelandet sänts.

13. Information om behandling av personuppgifter

AFA Försäkring är ansvarig för behandlingen av personuppgifter på Mina Sidor.  Vår målsättning är att du ska känna dig trygg när du lämnar personuppgifter till oss. Vi vidtar tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter och för att säkerställa att behandlingen sker i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och våra interna riktlinjer och rutiner för hantering av personuppgifter. För mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter och hur du kan utöva dina rättigheter, se
https://www.afaforsakring.se/personuppgifter/

14. Ansvarsbegränsning

14.1

AFA Försäkring ansvarar endast för vad som uttryckligen framgår av dessa Allmänna villkor eller av tvingande lag. AFA Försäkring friskriver sig från allt annat ansvar för felaktigheter eller brister i de uppgifter som tillhandahålls på Mina sidor. AFA Försäkring tar inget ansvar för att uppgifterna är kompletta eller rättvisande. AFA Försäkring ansvarar endast för sådant fel, försening eller brist i Mina sidor som drabbar Användaren och som uppkommit till följt av uppsåtlig handling eller av grov vårdslöshet hos anställd hos AFA Försäkring eller annan för vilken AFA Försäkring svarar. Ansvaret är begränsat till direkt skada. Indirekt skada såsom utebliven vinst eller förväntad besparing ersätts således inte. Ansvaret är vidare begränsat till ett belopp per skada och år motsvarande 50 procent av det vid tiden för skadans uppkomst gällande prisbasbeloppet enligt socialförsäkringsbalken.

14.2

AFA Försäkring ansvarar inte för skada eller olägenhet som kan drabba Användare och som till exempel beror på driftavbrott eller andra störningar i tele­, dator­, eller annan kommunikationsförbindelse, datorutrustning, datasystem eller liknande. I inget fall ansvarar AFA Försäkring för skador till följd av virus eller andra skadeverkande komponenter som överförts från Mina sidor till Användaren.

14.3

AFA Försäkring ansvarar inte för fel hänförliga till e­legitimation eller andra inloggningsmetoder som tillhandahålls av tredje part.

14.4

Ersättningskrav ska inkomma till AFA Försäkring senast sex månader från skadetillfället för att inte rätten till skadestånd ska gå förlorad.

 

15. Force majeure

AFA Försäkring ansvarar inte för fel, försening eller brist i Mina sidor som beror på olyckshändelse, krig, krigsfara, allmän mobilisering, terrorism, strejk, lockout, blockad, arbetsnedläggelse eller annan arbetskonflikt, myndighetsbeslut, brist eller hinder hänförligt till underleverantör eller annan sådan omständighet som AFA Försäkring inte råder över. Förbehållet avseende arbetskonflikter gäller även om AFA Försäkring är föremål för eller själv vidtar sådan åtgärd.

 

16. Avtalstid och uppsägning

16.1

Avtalet gäller från det att Användaren påbörjar nyttjandet av Mina sidor, tillsvidare med en ömsesidig uppsägningstid om 30 dagar. Uppsägning från Användarens sida ska ske skriftligen. Uppsägning från AFA Försäkring sida ska ske genom publicering av sådant meddelande på webbsidan eller Mina sidor eller genom skriftligt meddelande till Användaren.

16.2

AFA Försäkring äger rätt att omedelbart säga upp avtalet och återkalla Användarens

behörighet till Mina sidor om:

i) Användaren åsidosätter sina skyldigheter enligt dessa Allmänna villkor,

ii) det finns misstanke om obehörigt utnyttjande samt vid upprepade misslyckade inloggningsförsök, eller

iii) lag, annan författning eller myndighets beslut innebär att Mina sidors verksamhet blir helt eller delvis otillåten eller på annat sätt begränsad.

 

17. Tillämplig lag och tvist

Svensk lag är tillämplig på tvist i anledning av dessa Allmänna villkor, Mina sidor eller nyttjandet av Mina sidor.