Skadereglering

Tillbaka

 

Vi behandlar dina personuppgifter för skadereglering. Mer specifikt behandlar vi dina personuppgifter för att administrera och pröva din rätt till försäkringsersättning, samordna försäkringsersättning, utreda återkrav, vid polisanmälningar och vid svarandeprocesser, för att utreda kvittningsmöjligheter, för att följa upp, planera och kvalitetssäkra vår skadereglering, för vår interna kommunikation i försäkringsärenden, för lagring i gemensamma IT-system och för att upprätthålla en hög kvalitet i underliggande data. Behandlingen grundar sig på en intresseavvägning då vi har ett berättigat intresse av att behandla personuppgifterna för att utreda rätten till försäkringsersättning, för att fullgöra våra skyldigheter enligt försäkringsavtalet med din arbetsgivare och för att fullgöra rättsliga förpliktelser som kan härledas från krav i kollektivavtal. De huvudsakliga kategorier av uppgifter som vi behandlar om dig är dina identitetsuppgifter, kontaktuppgifter, medicinska uppgifter samt skade- och ärendeinformation. Dina personuppgifter vidarebehandlas även för att ta fram statistik för vår interna process- och produktionsuppföljning.

Vi behandlar också dina personuppgifter för att uppfylla rättsliga skyldigheter som följer av vår skaderegleringsverksamhet, såsom att genomföra kontroller mot av EU utfärdad sanktionslista, för att lämna kontrolluppgifter till Skatteverket och för vår interna bokföring.

De känsliga uppgifter som vi behandlar om dig, det vill säga medicinska uppgifter, behandlar vi eftersom de är nödvändiga för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk (dvs. för att bedöma din rätt till försäkringsersättning). För vidarebehandling för process- och produktionsuppföljning behandlas dock inga känsliga uppgifter.