Överföring och utlämnande av personuppgifter

Tillbaka


Vi lämnar i förekommande fall ut eller överför dina personuppgifter till följande kategorier av mottagare.

Försäkringsföretagen inom Afa Försäkring

Afa Försäkring bedriver sin verksamhet i en gemensam organisation. Vi kan därför komma att dela dina personuppgifter mellan försäkringsföretagen inom Afa Försäkring.

Andra försäkringsföretag

För att kunna utreda oklara försäkringsfall, utreda försäkringsansvar, regressanspråk eller för samordningsändamål vid hanteringen av ditt försäkringsärende kan vi i förekommande fall lämna ut uppgift om ditt personnummer och skadedag till andra försäkringsbolag. Utlämnandet sker med stöd av en intresseavvägning och är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk. Vi kan också lämna ut hälsouppgifter om dig, exempelvis kopior på invaliditetsintyg, journaler eller läkarutlåtanden, på förfrågan av andra försäkringsbolag. Afa Försäkring kräver alltid att försäkringsbolaget uppvisar en giltig hälsofullmakt eller annan giltig fullmakt vid sådana förfrågningar.

Din arbetsgivare

Vi meddelar ditt personnummer till din arbetsgivare för att bekräfta din anställning.

Skatteverket

Till Skatteverket lämnar vi kontrolluppgifter till följd av att vi reglerar din skada.

Försäkringskassan

Vi lämnar ut uppgifter om dig till Försäkringskassan, t.ex. ditt personnummer eller din månadsersättning från Afa Försäkring, för att vi ska kunna komplettera och kontrollera din anmälan avseende information om t.ex. vilken sjukanmälningsdag som har registrerats eller för att Försäkringskassan i förekommande fall ska kunna samordna förmånsersättningar.

Fora

Vi lämnar ut uppgifter om dig till Fora som utför vissa administrativa tjänster åt oss. Från Fora inhämtar vi sedan dina anställningsuppgifter och om du omfattas av en av våra försäkringar.

Statistiska Centralbyrån

Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till Statistiska Centralbyrån i samband med att vi lämnar ut uppgifter till forskningsprojekt som har ett godkännande från etikprövningsnämnd. Statistiska centralbyrån avidentifierar personuppgifterna.

Banker

Vi lämnar ut dina personuppgifter till den bank som Afa Försäkring använder för att utbetala försäkringsersättning, i de fall där vi har bedömt att du har rätt till försäkringsersättning från någon av våra försäkringar.

Tjänsteleverantörer

För att uppfylla ändamålen med vår behandling av dina personuppgifter som angivits ovan anlitar vi i förekommande fall tjänsteleverantörer, som behandlar personuppgifter på vårt uppdrag. Dessa tjänste-leverantörer får endast behandla dina personuppgifter enligt våra uttryckliga instruktioner och får inte använda dina uppgifter för egna ändamål. De är även skyldiga enligt lag och avtal att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina uppgifter.

De kategorier av tjänsteleverantörer som vi kan dela dina personuppgifter med är läkare som t.ex. gör medicinska utlåtanden i skadeärenden, leverantörer av tilläggstjänster i vissa av våra försäkringar och företag som förbättrar vår skadereglering för dig som försäkrad genom utbildning av våra handläggare.

Övriga mottagare

Vi kan i förekommande fall lämna ut dina personuppgifter till andra mottagare än de som angivits ovan för att följa tillämpliga lagar och föreskrifter, en begäran eller ett föreläggande från en behörig domstol eller myndighet, samt för att tillgodose vårt berättigade intresse av att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk. 

Vidare kan dina personuppgifter komma att lämnas ut till potentiella förvärvare i samband med en fusion eller en överlåtelse för att tillgodose vårt berättigade intresse av att genomföra den aktuella transaktionen.