Hur länge sparas mina personuppgifter?

Tillbaka

 

Hur länge dina personuppgifter sparas beror på vilket ändamålet är för behandlingen

Skadereglering

För att din rätt till omprövning inte ska upphöra och för att säkerställa kvalitet i vår datasamt uppfylla uppdrag inom områden som berör Afa Försäkring sparar vi dina personuppgifter tillsvidare.

 

 

 

 

Beräkna försäkringsrisker

Framtagning av statistik till externa parter

Forskning

Förebygga framtida skador

Kundundersökningar

Personuppgifterna raderas när kundundersökningen avslutats.

Fullgöra rättsliga förpliktelser

Bokföringsunderlag sparas i sju år efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades. Juridiskt bindande dokument så som fullmakter och förmånstagarförordnanden bevaras tillsvidare. LIV-ränta sparas tillsvidare då utbetalningar sker löpande och då även efterlevande kan ha rätt till ersättning.