Ordlista

Afa Försäkring

Afa Försäkring är samlingsnamnet för:

 • Afa Trygg tjänstepensionsaktiebolag
 • Afa Sjuk tjänstepensionsaktiebolag
 • Afa Liv tjänstepensionsaktiebolag

AFL

AFL, Lagen om allmän försäkring, upphörde 1 januari 2011. I AFL reglerades bland annat den allmänna sjukförsäkringen, med bestämmelser om sjukpenning och sjuk-/aktivitetsersättning. Från och med den 1 januari 2011 ingår AFL i den nya Socialförsäkringsbalken, SFB.

AGB

Försäkring om avgångsbidrag för privat anställda arbetare.

AGS

Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS) gäller vid arbetsoförmåga på grund av sjukdom och olycksfall. Försäkringen kompletterar den ersättning du får från Försäkringskassan. Gäller för privatanställda arbetare inom avtalsområde Svenskt Näringsliv–LO, och för arbetare inom kooperationens avtalsområde. 

AGS-KL

Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS-KL) gäller vid arbetsoförmåga på grund av sjukdom och olycksfall. Försäkringen kompletterar den ersättning du får från Försäkringskassan. Gäller för anställda inom kommun, region, Svenska kyrkan och vissa kommunala företag.

Aktivitetsersättning

Se Sjuk- och aktivitetsersättning.

Aktivitetsstöd

När du deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt  program som du blivit anvisad till av Arbetsförmedlingen har du rätt till aktivitetsstöd från Försäkringskassan.
Läs mer på Försäkringskassans hemsida

Akut sjuktid

Den akuta sjuktiden kan också kallas behandlings- och läkningstid. 

Den börjar när olycksfallet inträffat eller sjukdomen visat sig, och pågår till dess att skadan/sjukdomen har läkt eller när invaliditetstid börjar.

Allvarliga arbetsolycksfall

Arbetsolycksfall som leder till sjukskrivning i mer än 30 dagar (eller motsvarande läkningstid utan sjukskrivning) eller medicinsk invaliditet.

Arbetsmarknadens parter

Arbetsmarknadens parter består av arbetsgivarorganisationer, till exempel Svenskt Näringsliv och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) samt fackliga organisationer, till exempel LO, PTK, SACO och TCO.

Arbetsolycksfall

Olycksfall som inträffar i arbetet.

Arbetssjukdom

Sjukdom som är resultatet av, eller som har försämrats på grund av, arbetet eller arbetsförhållanden.

För att en arbetssjukdom ska ge ersättning från Arbetsskadeförsäkringen måste den vara godkänd av Försäkringskassan eller finnas i ILO-förteckningenav arbetssjukdomar. Besvären måste också vara kvar i minst 180 dagar efter den dag då sjukdomen visade sig. Arbetssjukdomen ska ha visat sig innan 65 års ålder.

Exempel på besvär som Försäkringskassan prövar är rygg- och ledbesvär.

För cancersjukdomar som är orsakade av asbestexponering gäller att de ska ha visat sig före 75 års ålder för privat anställda. För kommunalt och statligt anställda finns inte någon åldersgräns.

Arbetsskada

Olycksfall i arbetet, färdolycksfall, arbetssjukdom eller smitta (i vissa fall).

Arbetsskadelivränta

Om en arbetsskada har gjort att din förmåga att skaffa dig inkomst genom arbete blivit nedsatt med minst 1/15 kan du få livränta från Försäkringskassan. Läs mer på Försäkringskassan

Avgiftsbefrielseförsäkringen

Från försäkringen kan pensionsavgifter betalas till din tjänstepension i det kommunala pensionsavtalet KAP-KL när du får sjuk- eller aktivitetsersättning från Försäkringskassan.

Avgiftsunderlag

Avgiftsunderlaget vid sjuk- eller aktivitetsersättning är den sjukpenninggrundande inkomst som du har vid insjuknandetidpunkten hos din arbetsgivare. Även sådan inkomst som överstiger 7,5 prisbasbelopp räknas med i avgiftsunderlaget. Avgiftsunderlaget räknas sedan om med den årliga förändringen av inkomstbasbeloppet.

Avtalsgruppsjukförsäkring

Kollektivavtalad försäkring vid sjukdom.

AGS
- Avtalsgruppsjukförsäkring för privat och kooperativt anställda arbetare.

AGS-KL
- Avtalsgruppsjukförsäkring för anställda inom kommun, region, Svenska kyrkan och vissa kommunala bolag.

Avtalspension

Kallas även för tjänstepension. För privatanställda arbetare gäller Avtalspension SAF-LO och för kooperativa arbetare gäller Kooperationens Avtalspension (KAP).

Barnbelopp

Barnbelopp i Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) kan betalas till barn under 21 år som har rätt att ärva, om den försäkrade vid dödsfallet inte fyllt 65 år.

Cookie

En kaka (cookie) är en liten textfil som lagras på din dator. Kakor används normalt för att förbättra webbplatsen för användaren, till exempel för att kunna anpassa en webbplats efter besökarens önskemål och val. Kakor kan även användas för statistikändamål.

Dagsersättning

Dagsersättningen kompletterar den sjukpenning och rehabiliteringspenning som du får från Försäkringskassan när du är sjuk. 

Dagsersättning lämnas från vår Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS, AGS-KL). Ersättningen kan lämnas under sjukdag 15-360 om du får sjukpenning från Försäkringskassan. 
Läs mer om reglerna om dagsersättning.

Diagnos för arbetssjukdom

Diagnos sätts efter läkarintyg/läkarutlåtande eller motsvarande.

Dröjsmålsränta

Om betalning av försäkringsersättning inte sker i tid ska ränta betalas av försäkringsbolaget.

Efterlevande

Familjeskydd är ett ekonomiskt skydd för dina efterlevanden. Ersättningen betalas ut om dödsfallet sker senast 31 december det år du fyller 65 år.

Efterskydd Arbetsskadeförsäkringen

Om en arbetssjukdom visar sig först efter det att den skadades anställning har upphört kan Arbetsskadeförsäkringen ändå gälla. För efterskydd ska den skadade ha varit utsatt för skadlig inverkan i sitt arbete efter den 31 januari 1974 och sjukdomen ska ha visat sig innan den skadade fyllt 65 år.

Undantag gäller om den skadade drabbats av cancer som har orsakats av exponering för asbest i arbetet, då gäller ingen åldersgräns, sådana fall ersätts oberoende av den skadades ålder när sjukdomen visar sig.

Efterskydd i Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS/AGS-KL)

Efterskydd innebär att AGS/AGS-KL kan fortsätta att gälla under 720 dagar efter att din anställning har upphört eller om du är frånvarande från arbetet en längre tid, till exempel tjänstledig.

Efterskydd i Avtalspension SAF-LO:s Premiebefrielseförsäkring vid sjukdom

Försäkringen kan i vissa fall gälla även när anställningen har avslutats, genom ett så kallat efterskydd. Efterskyddet gäller om du blir sjukskriven inom 90 dagar efter att anställningen har upphört och har rätt till ersättning från Sjukförsäkringen (AGS/AGS-KL).

Efterskydd i Försäkring vid dödsfall (TGL)

Den som har en arbetstid på minst 8 timmar per vecka har ett tidsbegränsat efterskydd som längst till 65 års ålder.

Om anställningen varat i minst 180 dagar gäller ett allmänt efterskydd på 180 dagar. Skyddet kan förlängas till sammanlagt högst två år om man är:

 • anmäld som arbetssökande på arbetsförmedling
 • ledig med hel föräldrapenning

Om anställningen är kortare än 180 dagar varar efterskyddet lika många dagar som anställningen varat. Den som blir sjuk under efterskyddstiden fortsätter att omfattas av försäkringen, som längst fram till 65 års ålder.

Efterskydd när anställningen upphört

Den som har en arbetstid på minst 8 timmar per vecka har ett tidsbegränsat efterskydd som längst till 65 års ålder.

Om anställningen varat i minst 180 dagar gäller ett allmänt efterskydd på 180 dagar. Skyddet kan förlängas till sammanlagt högst två år om man är:

 • anmäld som arbetssökande på arbetsförmedling
 • ledig med hel föräldrapenning

Om anställningen är kortare än 180 dagar varar efterskyddet lika många dagar som anställningen varat.

Den som blir sjuk under efterskyddstiden fortsätter att omfattas av försäkringen, som längst fram till 65 års ålder.

Eftersläpning - ofullständiga år

Arbetsskador och sjukfall redovisas för de år de inträffar oavsett vilket år anmälan kommer in till oss. Det innebär att det är en fördröjning innan ett skade-/insjuknandeår kan anses vara färdiganmält eller färdigreglerat.

Eftersläpningen är störst för arbetsolycksfall som medför medicinsk invaliditet, arbetssjukdomar samt sjukfall som medför aktivitets- eller sjukersättning.

Ekonomisk invaliditet

Den nedsättning av förmågan att skaffa sig en inkomst som en skada har medfört eller kan antas medföra i framtiden. Bedömningen sker oberoende av skadansmedicinska invaliditetsgrad.

Engångsbelopp

Bestående inkomstförlust kan ersättas från Arbetsskadeförsäkringen som årlig livränta eller som ett engångsbelopp. Se Livränta.

Familjeskydd

En extra försäkring – efterlevandeskydd – som går att välja inom Avtalspension SAF-LO. Vid dödsfall betalas belopp till efterlevande från försäkringen.

Premien (avgiften) för försäkringen dras från de pengar som arbetsgivaren betalar in till tjänstepensionen.

Läs mer här om Familjeskydd

FPT

Föräldrapenningtillägget (FPT) är en extra ersättning som vi kan betala när du är föräldraledig och har föräldrapenning från Försäkringskassan. Försäkringen gäller för en sammanhängande föräldraledighetsperiod med föräldrapenning och innan ditt barn fyllt 18 månader. Du kan få ersättning i högst 180 dagar. FPT lämnas med 10 procent på föräldrapenningunderlaget. Om du tjänar mer än taket i föräldraförsäkringen (10 prisbasbelopp/år) lämnar FPT 90 procent på lönen över taket.

Färdolycksfall

Olycksfall som inträffar vid färd till eller från arbetet.

Företagare

Som företagare räknas:

 • samtliga ägare i företag som inte är juridisk person, till exempel enskild firma.
 • samtliga delägare i handelsbolag.
 • komplementären i kommanditbolag.
 • I aktiebolag, aktieägare med aktieinnehav om minst en tredjedel av bolagets aktier. I aktieinnehavet räknas egna aktier och aktier som ägs av make/maka/registrerad partner, förälder eller barn till aktieägare.

Företagare och i företaget verksam make/maka eller registrerad partner till företagaren omfattas inte av försäkringsavtalets bestämmelser för anställda men kan normalt ansöka om att få teckna försäkring för företagare. Ansökan görs hos Fora.

Förmånstagare

Den eller de som försäkringsbelopp ska betalas ut till.

Förmånstagarförordnande

Den del i ett försäkringsvillkor som avgör

 • vem/vilka personer som belopp ska betalas till i samband med ett dödsfall, och
 • hur beloppet ska fördelas.

I exempelvis Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) finns ett standardförordnande, som den försäkrade har rätt att ändra.  

Försäkring vid föräldraledighet

Föräldrapenningtillägget (FPT) är en extra ersättning som vi kan betala när du är föräldraledig och har föräldrapenning från Försäkringskassan. Försäkringen gäller för en sammanhängande föräldraledighetsperiod med föräldrapenning och innan ditt barn fyllt 18 månader. Du kan få ersättning i högst 180 dagar.

Premiebefrielseförsäkringen betalar in pensionsavgiften till den avgiftsbestämda avtalspensionen vid föräldraledighet.

Mer om försäkring vid föräldraledighet och graviditet

Försäkringskassan

Myndighet som administrerar lagstadgade socialförsäkringar, till exempel sjukpenning och föräldrapenning.

Förtidspension

Har bytt namn till "sjukersättning". Se Sjuk- och aktivitetsersättning.

Föräldrapenningtillägg (FPT)

Föräldrapenningtillägget (FPT) är en extra ersättning som vi kan betala när du är föräldraledig och har föräldrapenning från Försäkringskassan.

Försäkringen gäller för en sammanhängande föräldraledighetsperiod med föräldrapenning och innan ditt barn fyllt 18 månader. Du kan få ersättning i högst 180 dagar. FPT lämnas med 10 procent på föräldrapenningunderlaget. Om du tjänar mer än taket i föräldraförsäkringen (10 prisbasbelopp/år) lämnar FPT 90 procent på lönen över taket.

Graviditetspenning

Ersättning från Försäkringskassan under graviditet.

Du har rätt till graviditetspenning om du har ett fysiskt påfrestande arbete och din arbetsförmåga på grund av graviditeten är nedsatt med minst en fjärdedel. Ett fysiskt påfrestande arbete kan till exempel vara ett arbete som innebär tunga lyft eller påfrestande, ensidiga rörelser. Om du har sådana arbetsuppgifter att du kan arbeta en del av dagen kan du ansöka om tre fjärdedels, halv eller en fjärdedels graviditetspenning.

Du har också rätt till graviditetspenning om du har ett arbete som du inte får utföra på grund av risker i arbetsmiljön. Riskfaktorer för gravida kvinnor kan till exempel vara arbetsuppgifter eller miljöer där du kommer i kontakt med skadliga ämnen som kan skada ditt barn. Din arbetsgivare har ansvaret för att bedöma om du kan fortsätta arbeta eller inte.

Läs mer på Försäkringskassans hemsida

Högkostnadsskydd

När man besöker läkare eller annan vårdpersonal betalar man patientavgift. Högkostnadsskyddet innebär att man behöver betala högst 1 200 kronor under 12 månader. Sedan utfärdas ett "frikort" för den tid som återstår av 12-månadersperioden.

För inköp av receptbelagda mediciner finns också ett högkostnadsskydd. Man betalar högst 2 400 kronor för läkemedel under 12 månader. Sedan utfärdas ett "frikort".

ILO

ILO:s har en lista över godkända yrkessjukdomar som används när vi bedömer arbetssjukdomar.

International Labour Organization, Internationella arbetsorganisationen är FN:s organisation för sysselsättnings- och arbetslivsfrågor.

Inkomstförlust - Arbetsskadeförsäkring

Ersättning vid inkomstförlust delas in i två perioder: under akut sjuktid och för framtida inkomstförlust.

Detta gäller vid olycksfall, och vid arbetssjukdom som visar sig från och med den 1 januari 2013 (gäller för anställd inom kommun, region eller Svenska kyrkan). Den betalas från och med när olycksfallet inträffat eller arbetssjukdomen visar sig och fram till dess att skadan eller sjukdomen har läkt eller när invaliditetstid börjar.

Inkomstförlust under akut sjuktid

Vid olycksfall är ersättningsnivån kopplad till ersättningen som du får från Försäkringskassan, och ersättningen från oss kompletterar förluster för den del av din SGI som Försäkringskassan inte ersätter. För inkomst över 7,5 prisbasbelopp får du ersättning för hela förlusten. 

Vid arbetssjukdom får du ersättning enligt skadeståndsrättsliga regler. Det innebär att du får ersättning för hela din förlust även för delar under 7,5 prisbasbelopp.

Framtida inkomstförlust

Vid inkomstförlust som inte ersätts av livränta från Försäkringskassan eller på annat sätt, kan du ha rätt till kompletterande ersättning från oss.

Du får ersättning om du har

en årsinkomst på över 7,5 prisbasbelopp eller
en årsinkomst under 7,5 prisbasbelopp om inkomstförlusten är mindre än en femtondel.

Insjuknandeår

Det år då man blir sjuk.

Invaliditetsbedömning

Vår bedömning gäller medicinsk invaliditet, det vill säga varaktigt försämrad funktionsförmåga (till exempel genom amputation, begränsning av rörelseförmågan eller hörselskada).

 Medicinsk invaliditet anges som ett procenttal - en invaliditetsgrad.

Javascript

Java script är ett script-språk för webbsidor. Script skrivna i Javascript kan bäddas in i HTML-sidor.

KAP-KL

Kollektivavtalad pension för anställda i kommuner och regioner, kommunalförbund, vissa företag i kommunsektorn och Svenska kyrkan.

Karens/karenstid

Karens är tidpunkten från och med då en skada anmäls eller anses påbörjad, till dess att du kan få ersättning.

Exempel: en karensdag i den allmänna sjukförsäkringen.

Kollektivavtal

Ett kollektivavtal är en överenskommelse mellan arbetsgivare och fack om dina villkor på jobbet, bland annat  löner och anställningsvillkor.

Kollektivavtalen bestämmer "grunden" för vad som ska gälla och ger utrymme för individuella avtal mellan arbetstagare och arbetsgivare. De kollektivavtalade försäkringarna är en del av kollektivatalen.

Kollektivavtalade försäkringar

De kollektivavtalade försäkringarna bestäms i kollektivavtal mellan arbetsmarkandens parter på central och lokal nivå.

Det är en del av anställningsavtalet och den vanligaste anställningsförmånen. Försäkringarna ger stöd vid sjukdom, arbetsbrist, dödsfall och arbetsskada.

Kostnader

En skada kan ofta medföra merkostnader. Exempel på detta är läkar- och sjukvårdskostnader men det kan även vara kostnad för hjälp av annan som utför sysslor som den skadade inte klarar av.

För att ersättning ska kunna lämnas från Arbetsskadeförsäkringen ska merkostnaden vara skadebetingad, nödvändig och skälig. Kortfattat innebär detta att kostnaden ska vara orsakad av skadan, inte kunna undvikas och inte kunna lösas på ett billigare sätt. 

Olycksfall
Om olycksfallet föranleder läkarbesök kan Arbetsskadeförsäkringen lämna ersättning för skadade glasögon, hörapparater, proteser samt läkar- och sjukvårdskostnader.

Vid arbetsoförmåga i minst 15 dagar kan Arbetsskadeförsäkringen dessutom ersätta skäliga merkostnader för skadade kläder, hemhjälpskostnader och dylikt.

För dig som är privat eller kooperativt anställd och drabbas av olycksfall i arbetet från och med den 1 april 2012, krävs inte 15 dagars sjukskrivning för att få ersättning för skadade kläder, hemhjälpskostnader eller dylikt.


Färdolycksfall
Ersättning för kostnader lämnas som vid olycksfall enligt ovan.


Arbetssjukdom
Om skadan kvarstår efter 180 dagar och är godkänd av Försäkringskassan eller finns upptagen i ILO-konventionen och är godkänd som arbetsskada lämnas ersättning för läkar- och sjukvårdskostnader och andra merkostnader som beror på skadan.


Smitta
Om smittan uppkommit genom ett olycksfall till exempel genom ett stick lämnas ersättning för kostnader som vid olycksfall enligt ovan.
Om smittan uppkommit genom skadlig inverkan i arbetet lämnas ersättning för kostnader som vid arbetssjukdom enligt ovan.

Kundwebb

Är det enkla och snabba sättet att anmäla och hantera försäkringsärenden hos oss.

Du som vill anmäla ett ärende gör det direkt på webbplatsen. Du kan även följa och komplettera ärendet. Du som är arbetsgivare bekräftar anställningen och får överblick över alla verksamhetens ärenden på ett och samma ställe.

LAF

LAF, Lagen om arbetsskadeförsäkring, upphörde 2010. Nu ingår bestämmelserna i den nya Socialförsäkringsbalken, SFB.

LAS

Lagen om anställningsskydd.

Livränta

Vid bestående inkomstförlust som inte ersätts av arbetsskadelivränta enligt SFB eller på annat sätt kan Arbetsskadeförsäkringen lämna kompletterande ersättning.

Livränta från Arbetsskadeförsäkringen kan betalas vid:

 • årsinkomst över 7,5 prisbasbelopp
 • årsinkomst under 7,5 prisbasbelopp om inkomstförlusten är mindre än en femtondel.

Den skadade kan i stället för årlig livränta få ersättningen i form av ett engångsbelopp.

Livräntan är skattepliktig och pensionsgrundande vid periodisk utbetalning. Utbetalning i form av ett engångsbelopp som motsvarar värdet av livräntan är inte pensionsgrundande. Vid utbetalning som engångsbelopp är 40 procent av beloppet fritt från inkomstskatt. Den skattefria delen är dock maximerad till 15 prisbasbelopp.

Lyte och men

Med ersättning för lyte och men menas ersättning för fysiskt och psykiskt lidande av bestående natur. Jämför Sveda och värk.

Långa sjukfall

Samma sak som långvarig sjukfrånvaro. Sjukfall som leder till mer än 90 dagars sjukskrivning, aktivitets- eller sjukersättning.

Långvarig sjukfrånvaro

Sjukfall som leder till mer än 90 dagars sjukskrivning, aktivitets- eller sjukersättning.

Medicinsk invaliditet

Den medicinska invaliditeten är ett mått på den fysiska och psykiska funktionsnedsättning som har uppkommit till följd av en arbetsskada.

Ersättning för lyte och men avser fysiskt och psykiskt lidande av bestående natur.

Med lyte menas ett kroppsfel som skadan orsakat som kan vara mer eller mindre vanställande, till exempel amputation eller ärr. Men är en sammanfattande benämning på de besvär som skadan orsakat, till exempel rörelseinskränkning eller dövhet.

Ersättningen för lyte och men är beroende av graden av medicinsk invaliditet som anges i procent och den skadades ålder.

Månadsersättning

Avtalsgruppsjukförsäkringarna AGS och AGS-KL kan betala en kompletterande månadsersättning till den som får sjukersättning eller aktivitetsersättning från Försäkringskassan.

Månadsersättningens storlek bestäms utifrån den sjukpenninggrundande inkomsten vid insjuknandet.

Offentligt anställd

Anställd inom kommun, region, Svenska kyrkan och vissa kommunala bolag.

Olycksfall

Ett olycksfall är en händelse som är kortvarig, ovanlig och oförutsedd.

Exempel på olycksfall är när någon halkar eller snubblar på något och faller omkull. Det kan vara att skära sig på en kniv eller maskindel, fastnar eller klämmer sig i en maskin eller annat föremål, träffas med ett slag av ett föremål eller dylikt.

Som olycksfall bedöms också överfall eller hot som leder till fysisk eller psykisk skada.

Olycksfall under färd

Olycksfall som inträffar under den vanliga direkta färden till eller från arbetet räknas som färdolycksfall. Färden börjar respektive slutar när du passerar tröskeln till den egna bostaden. Två avvikelser godtas dock. Den ena är avvikelse från den direkta färdvägen för att hämta eller lämna barn på förskola. Den andra avvikelsen som accepteras är vid samåkning om samåkningen sker regelbundet och om den valda färdvägen är en för samåkningen naturlig väg. Om du arbetar övertid på arbetsplatsen gäller Arbetsskadeförsäkringen (TFA/TFA-KL) men inte om du stannar kvar på arbetsplatsen av privata skäl.

Vid färdskada som omfattas av trafikskadelagen gäller inte TFA/TFA-KL. Sådana skador ska anmälas till det inblandade fordonets trafikförsäkringsbolag.

Premiebefrielseförsäkringen

Från försäkringen kan pensionspremier betalas till din tjänstepension när du har rätt att få sjukpenning eller sjukersättning från Försäkringskassan.

Preskriptionstid

Preskriptionstiden är den tid man har på sig att göra sin anmälan/sitt yrkande innan det är för sent.

Exempel: För att ha rätt till ersättning från Arbetsskadeförsäkringen för sveda och värk måste olycksfallet anmälas till Afa Försäkring inom 10 år från den dag skadan inträffade. Kommer ansökan om ersättning in senare, är rätten till ersättning förlorad. 
Observera att andra preskriptionstider kan gälla för andra typer av ersättningar.

Prisbasbelopp

Prisbasbeloppet bygger på konsumentprisindex och speglar inflationen. De flesta socialförsäkringsersättningar räknas upp årligen med detta prisbasbelopp. Exempelvis används prisbasbeloppet för att fastställa inkomsttaket i sjukförsäkringen och för att värdesäkra sjuk-/aktivitetsersättning.

PSA

Avtal om ersättning för personskada för anställda inom det statliga avtalsområdet.

Rehabilitering

Med rehabilitering menas allt det som görs av medicinsk, psykologisk, social och arbetsinriktad art för att hjälpa sjuka och skadade att få tillbaka bästa möjliga förmåga att fungera normalt.

Rehabiliteringskedjan

Namnet på Försäkringskassans modell i tre steg för prövning av arbetsförmågan och därmed rätten till sjukpenning.

Rehabiliteringspenning

Rehabiliteringspenningen är lika stor som din sjukpenning.

Du kan få hel, tre fjärdedels, halv eller en fjärdedels rehabiliteringspenning.

Om du får någon form av ekonomiskt stöd under rehabiliteringen minskar det rehabiliteringspenningen med samma belopp.

Rehabiliteringsutredning

Försäkringskassan ska, när de anser att det behövs, utreda den sjukskrivnes behov av rehabilitering.

Arbetsgivaren ska på Försäkringskassans begäran lämna uppgifter om arbetsförmåga och arbetsanpassnings- och rehabiliteringsåtgärder som hen har gjort, på en särskild blankett.

Risk

Antal fall per tusen sysselsatta. Antal fall kan till exempel vara antal allvarliga arbetsolycksfall eller antal långa sjukfall.

Risken beräknas oftast per år.

Rådgivandenämnden

Rådgivandeämnden för Avgiftsbefrielseförsäkringen består av sex representanter från arbetsmarknadens organisationer inom det kommunala avtalsområdet.

Begäran om prövning ska vara skriftlig och innehålla skälen till varför den försäkrade anser att beslutet bör ändras.

SGI

Sjukpenninggrundande inkomst (SGI) bestäms av Försäkringskassan och används till exempel för att räkna ut din sjukpenning.

Sjukersättning och aktivitetsersättning

Kallades tidigare förtidspension.

Försäkringskassan kan byta ut sjukpenningen till sjukersättning eller aktivitetsersättning om arbetsförmågan är nedsatt under en längre tid.

Sjukersättning är en ersättning för den som är mellan 30 och 64 år och som troligen aldrig kommer att kunna arbeta heltid på grund av sjukdom, skada eller funktionsnedsättning.

Aktivitetsersättning är en ersättning för den som är mellan 19 och 29 år och troligen inte kommer att kunna arbeta heltid på minst ett år på grund av sjukdom, skada eller funktionsnedsättning.

Sjuklön enligt lag

Arbetstagare har rätt att under de första fjorton dagarna av varje sjukperiod (sjuklöneperioden) behålla en viss del av den lön och andra anställningsförmåner som de skulle ha fått om de kunnat utföra sina arbetsuppgifter. För den första dagen i sjuklöneperioden betalas ingen ersättning (karensdag).

Sjukpenning

En av de ersättningar för inkomstbortfall som Försäkringskassan betalar vid sjukdom. Se även Sjuk- och aktivitetsersättning.

Sjukpenninggrundande inkomst

Sjukpenninggrundande inkomst (SGI) bestäms av Försäkringskassan och används till exempel för att räkna ut din sjukpenning.

Sjukperiod

En sjukperiod är en sammanhängande tid då den som är försäkrad har rätt till sjukpenning, förebyggande sjukpenning eller rehabiliteringspenning från Försäkringskassan.

Skadeår

Samma sak som visandeår. Det år ett olycksfall inträffade eller en arbetssjukdom visade sig. En arbetssjukdom anses ha visat sig vid första läkarbesöket eller första sjukskrivningsdag med anledning av skadan.

Smittsam sjukdom

För att det ska räknas som smittsam sjukdom ska du ha varit sjuk i mer än 180 dagar och ha smittats på något av följande sätt:

 • vid ett laboratorium där man arbetar med smittämnet
 • genom arbete på sjukvårdsinrättning
 • genom arbete med behandling, vård eller omhändertagande av smittförande person
 • vid omhändertagande eller hantering av smittförande djur eller material

I de tre senare fallen måste sjukdomen finnas med i bilagan till Förordning om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd (längst ner på sidan)

Om du fick den smittsamma sjukdomen på grund av ett olycksfall i arbetet, till exempel om du stack dig på en kanyl eller skar dig på ett föremål, gäller i stället reglerna om olycksfall. Då omfattas alla slags smittsamma sjukdomar.

Socialförsäkringsbalken (SFB)

Den nya balken (sammanhållen framställning av lagstiftningen på ett visst område) i lagboken som från och med den 1 januari 2011 ersatt en rad tidigare lagar på social- försäkrings- och pensionsområdet.

Exempel på sakområden/förmåner som tidigare behandlades i separata lagar och som nu ingår i socialförsäkringsbalken: sjukpenning, sjuk- och aktivitetsersättning, föräldrapenning, arbetsskadelivränta, bostadsbidrag till pensionärer, äldreförsörjningsstöd, handikappersättning, bilstöd, efterlevandepensioner, barnbidrag, underhållsstöd samt ålderspension i form av inkomstpension, premiepension, tillägspension, garantipension. Socialförsäkringsbalkens lagnummer i Svensk författningssamling (SFS) är 2010:110 och den förkortas SFB.

STP

Särskild Tilläggspension

STPK

Tjänstepensionen STPK är föregångare till KAP (Kooperationens avtalspension). 
STPK upphörde 1996.

Sveda och värk

Ersättning för fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur.

TFA (Arbetsskadeförsäkring)

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada för privatanställda arbetare och tjänstemän samt kooperativt anstäldla arbetare och tjänstemän.

TFA-KL (Arbetsskadeförsäkring)

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada för anställda inom kommun, region, Svenska kyrkan och vissa kommunala bolag.

TGL

Kollektivavtalad Tjänstegrupplivförsäkring. Försäkring vid dödsfall, en av de kollektivavtalade försäkringarna.

Tjänstepension

Tjänstepension, eller avtalspension som den ibland också kallas, är ett komplement till den allmänna pensionen och bygger på kollektivavtal mellan fackförbund och arbetsgivare.

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada

Kollektivavtalad försäkring vid arbetsskada.

TFA - för privat och kooperativt anställda arbetare och tjänstemän.

TFA-KL - för anställda inom kommun, landsting, region, Svenska kyrkan och vissa kommunala bolag.

PSA
 - för anställda inom det statliga avtalsområdet.

Visandeår

Samma sak som skadeår. Det år ett olycksfall inträffade eller en arbetssjukdom visade sig. En arbetssjukdom anses ha visat sig vid första läkarbesöket eller första sjukskrivningsdag med anledning av skadan.

Våld och misshandel

Med våld och misshandel menas fysiskt våld. Det behöver inte vara avsiktligt utan kan till exempel vara att en patient slår till en vårdare.

Vållandenämnden

Vållandenämnden består av domare från hovrätt och tingsrätt, och utses av arbetsmarknadens parter. Nämnden är ingen domstol utan avger ett utlåtande.