Verktyg för att förebygga belastningsbesvär vid handintensivt arbete

Pressmeddelande
19 augusti 2020klockan 07.00

Vid arbete där upprepade rörelser kan orsaka belastningsbesvär i händer och armar är arbetsgivaren skyldig att bedöma risken för skador. Idag finns ett behov av enkla och säkra metoder för det på svenska. Forskaren Peter Palm tilldelas 2 972 000 kronor av AFA För­säkring för att ta fram en checklista, översätta ett amerikanskt riskbedömningsverktyg och utveckla en metod för mätning av muskelbelastning.

Peter Palm, filosofie doktor i medicinsk vetenskap, Uppsala universitet. Foto: Ellen Palm

– Förra året kom en ny reglering från Arbetsmiljöverket som säger att om anställda utför handintensivt arbete som innebär en risk för skador i exempelvis händer och armar så ska arbetsgivaren anordna medicinska kontroller, säger Peter Palm, filosofie doktor i medicinsk vetenskap, på Arbets- och miljömedicin vid Uppsala universitet.

– Idag är många arbetsgivare osäkra på om de behöver skicka anställda på kontroll eller inte. Framförallt när arbetet består av flera moment som var för sig inte innebär någon risk, men som tillsammans kan göra det. Vi vill ta fram verktyg som gör att arbetsgivare och skyddsombud i till exempel handeln, industrin och städbranschen själva ska kunna identifiera och bedöma risker vid handintensivt arbete.

Enklare att upptäcka och åtgärda belastningsrisker

Peter Palm har tidigare tagit fram ett verktyg avsett att förebygga belastningsbesvär vid arbete i butikskassa. Han arbetar också med att utveckla metoder för att mäta den fysiska belastning man utsätts för när man till exempel sitter, går, står och böjer sig på arbetet. Nu ska han utveckla verktyg som ska göra det lättare att upptäcka och åtgärda risker vid handintensivt arbete.

– Vi ska ta fram en checklista som arbetsgivare och skyddsombud ska kunna använda för att se om det förekommer arbetsmoment som kan innebära en risk för skador. Vi ska också översätta det amerikanska riskbedömningsinstrumentet The Distal Upper Extremity Tool, DUAL, så att man till exempel ska kunna använda det för att göra en sammantagen riskbedömning av flera arbetsmoment. Dessutom ska vi utveckla en metod för att mäta belastning på armar. Den bygger på matematiska modeller om hållfasthet och att man mäter muskelaktiviteten i underarmen över en hel arbetsdag, säger Peter Palm.

– Jag hoppas att våra verktyg ska göra att arbetsgivare kan känna sig tryggare när de bedömer om handintensiva arbetsmoment kan innebära en risk för de anställda. Vi vill att man ska kunna identifiera och åtgärda risker på arbetsplatserna utan att behöva skicka anställda på medicinska kontroller. Med de här verktygen tror vi att vi kan få både bättre och fler riskbedömningar i de berörda branscherna.

Forskning som kommer till nytta i arbetslivet

– Vi vill långsiktigt bidra till att främja en god arbetsmiljö med färre arbetsskador och minskad ohälsa i arbetslivet. Det gör vi bland annat genom att stödja forskning som främjar förebyggande arbete, säger Helena Jahncke, chef för FoU-avdelningen på AFA Försäkring.

– Forskningen vi finansierar ska komma till nytta i arbetslivet. Det är ett av våra huvudkriterier när vi beslutar om vilka projekt som får stöd. Nu har vi beviljat stöd till Peter Palm och ett nytt projekt inom arbetsmiljö och hälsa.

Mer information:

Projektet är ett av två forskningsprojekt som beviljats sammanlagt 5 942 000 kronor av AFA Försäkring i 2020 års andra anslagsomgång. Läs mer om båda projekten här.

LÄS FLER PRESSMEDDELANDEN FRÅN AFA FÖRSÄKRING HÄR. Där kan du även anmäla dig till att prenumerera på AFA Försäkrings pressmeddelanden.

Kontakt:
Peter Palm, filosofie doktor i medicinsk vetenskap, Uppsala universitet: 018–611 36 47, peter.palm@medsci.uu.se.
Barbro Jacobsson, forskningshandläggare på FoU-avdelningen, AFA Försäkring: 070–893 95 48, barbro.jacobsson@afaforsakring.se.
Linda Harling, presskommunikatör, AFA Försäkring: 0730–96 35 12, linda.harling@afaforsakring.se.

Fakta om AFA Försäkrings forskningsstöd:
AFA Försäkring satsar årligen cirka 150 miljoner kronor på forskning och utveckling som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador inom både privat näringsliv och kommuner och regioner. Information om forskningsstödet finns på AFA Försäkrings FoU-webb.

Pressbild för nedladdning: